Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Pseudonymization