Europos duomenų apsaugos valdyba

General Data Protection Regulation

Filters

Pages

Opinion 3/2018 Bulgaria SAs DPIA List

03 October 2018
Opinion 3/2018 Bulgaria SAs DPIA List  140.4 KB

Opinion 5/2018 Germany SAs DPIA List

03 October 2018
Opinion 5/2018 Germany SAs DPIA List  140.2 KB

Pages