ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Γνωμοδότηση 8/2019 σχετικά με την αρμοδιότητα της εποπτικής αρχής σε περίπτωση μεταβολής περιστάσεων που αφορούν την κύρια ή τη μόνη εγκατάσταση

12 July 2019
Γνωμοδότηση 8/2019  462.88 KB
Κράτη μέλη: