ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Opinion 5/2019 on the interplay between the ePrivacy Directive and the GDPR, in particular regarding the competence, tasks and powers of data protection authorities

12 March 2019
Γνώμη 5/2019  676 KB
Θεματικές ενότητες:
Κράτη μέλη: