ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Opinion 25/2018 Croatia SAs DPIA List

04 December 2018
Γνώμη 25/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Κροατίας  132.25 KB
Κράτη μέλη: