Euroopa Andmekaitsenõukogu

Arvamus nr 17/2018, milles käsitletakse Poola pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest, mille suhtes kohaldatakse andmekaitsealase mõjuhinnangu nõuet (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 35 lõige 4)

03 October 2018
Opinion 17/2018 Poland SAs DPIA List  358.91 KB
Liikmesriigid: