ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Γνώμη 4/2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης της αρμόδιας εποπτικής αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου για την έγκριση των απαιτήσεων διαπίστευσης ενός φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 (ΓΚΠΔ)

31 January 2020
Γνώμη 4/2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης της αρμόδιας εποπτικής αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου για την έγκριση των απαιτήσεων διαπίστευσης ενός φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 (ΓΚΠΔ)  157.8 KB
Κράτη μέλη: