ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Γνώμη 13/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Λιθουανίας

03 October 2018
Γνώμη 13/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Λιθουανίας  1.24 MB
Κράτη μέλη: