Euroopa Andmekaitsenõukogu

Arvamus nr 11/2018, milles käsitletakse Iirimaa pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest, mille suhtes kohaldatakse andmekaitsealase mõjuhinnangu nõuet (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 35 lõige 4)

03 October 2018
Arvamus nr 11/2018, milles käsitletakse Iirimaa pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu  1.23 MB
Liikmesriigid: