ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Γνώμη 28/2018 όσον αφορά το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την επάρκεια της παρεχόμενης από την Ιαπωνία προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

05 December 2018
Γνώμη 28/2018 όσον αφορά το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την επάρκεια της παρεχόμενης από  1.38 MB
Θεματικές ενότητες:
Κράτη μέλη: