ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Γνώμη αριθ. 5/2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης της αρμόδιας εποπτικής αρχής του Λουξεμβούργου για την έγκριση των απαιτήσεων διαπίστευσης ενός φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 (ΓΚΠΔ)

31 January 2020
Γνώμη αριθ. 5/2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης της αρμόδιας εποπτικής αρχής του Λουξεμβούργου για την έγκριση των απαιτήσεων διαπίστευσης ενός φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 (ΓΚΠΔ)  163.41 KB
Κράτη μέλη: