ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Κατευθυντήριες γραμμές 4/2019 σύμφωνα με το άρθρο 25 Προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού

20 October 2020
Κατευθυντήριες γραμμές 4/2019  614.98 KB
Θεματικές ενότητες:
Κράτη μέλη: