ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Κατευθυντήριες γραμμές 3/2018 σχετικά με το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ (άρθρο 3) - version adopted after public consultation

12 November 2019
Κατευθυντήριες γραμμές 3/2018  336.91 KB
Θεματικές ενότητες:
Κράτη μέλη: