ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Κατευθυντήριες γραμμές 4/2018 σχετικά με τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης βάσει του άρθρου 43 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (2016/679)

14 December 2018
Κατευθυντήριες γραμμές 4/2018  509.21 KB
Θεματικές ενότητες:
Κράτη μέλη: