Europeiska dataskyddsstyrelsen

Uttalande av EDPB om översynen av e-integritetsförordningen och dess inverkan på skyddet för enskilda personer med avseende på integriteten och konfidentialiteten i deras kommunikation

25 May 2018
EDPB statement on ePrivacy Swedish  79.63 KB
Medlemsstater: