ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) σχετικά με την αναθεώρηση του Kανονισμού για την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής στον Τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Κανονισμός ePrivacy) και τον αντίκτυπό της στην προστασία των φυσικών προσ

25 May 2018
EDPB statement on ePrivacy Greek  83.74 KB
Θεματικές ενότητες:
Κράτη μέλη: