Informácia o záväzných vnútropodnikových pravidlách (BCR) pre spoločnosti, pre ktoré je Úrad komisára pre informácie (ICO) vedúcim dozorným orgánom pre BCR

12 February 2019
Informácia ozáväzných vnútropodnikových pravidlách (BCR) pre spoločnosti, pre ktoré je Úrad komisára preinformácie (ICO) vedúcim dozorným orgánom pre BCR 52.22 KB
Members: