ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Γνώμη 17/2020 σχετικά με το σχέδιο Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών που υποβλήθηκε από την εποπτική αρχή της Σλοβενίας (άρθρο 28 παράγραφος 8 του ΓΚΠΔ)

19 May 2020
Γνώμη 17/2020  173.14 KB
Κράτη μέλη: