ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Opinion 18/2018 Portugal SAs DPIA List

03 October 2018
Γνώμη 18/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Πορτογαλίας  194.69 KB
Κράτη μέλη: