ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Opinion 11/2019 on the draft list of the competent supervisory authority of the Czech Republic regarding the processing operations exempt from the requirement of a data protection impact assessment (Article 35(5) GDPR)