ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Opinion 11/2018 Ireland SAs DPIA List

03 October 2018
Γνώμη 11/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Ιρλανδίας  1.25 MB
Κράτη μέλη: