ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Γνώμη 17/2019 σχετικά με το σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης της εποπτικής αρχής προστασίας δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου για φορέα παρακολούθησης του κώδικα δεοντολογίας σύμφωνα με το άρθρο 41 του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ)

02 December 2019
Γνώμη 17/2019  372.8 KB
Θεματικές ενότητες:
Κράτη μέλη: