ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Κατευθυντήριες γραμμές 1/2018 σχετικά με την πιστοποίηση και τον προσδιορισμό κριτηρίων πιστοποίησης σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του κανονισμού 2016/679

04 June 2019
Κατευθυντήριες γραμμές 1/2018 σχετικά με την πιστοποίηση και τον προσδιορισμό κριτηρίων πιστοποίησης σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του κανονισμού 2016/679  679.88 KB
Θεματικές ενότητες:
Κράτη μέλη: