ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Κατευθυντήριες γραμμές 1/2019 σχετικά με τους Κώδικες Δεοντολογίας και τους Φορείς Παρακολούθησης στο πλαίσιο του Κανονισμού 2016/679

04 June 2019
Κατευθυντήριες γραμμές 1/2019  713.83 KB
Θεματικές ενότητες:
Κράτη μέλη: