ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Κατευθυντήριες γραμμές 2/2019 για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ στο πλαίσιο της παροχής επιγραμμικών υπηρεσιών σε υποκείμενα δεδομένων

16 October 2019
Κατευθυντήριες γραμμές 2/2019  458.09 KB
Θεματικές ενότητες:
Κράτη μέλη: