ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Επικεφαλής εποπτική αρχή

25 May 2018

Κατά την πρώτη συνεδρίαση της ολομέλειας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές της ΟΕ29 σχετικά με τον ΓΚΠΔ.

Επικεφαλής εποπτική αρχή