ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ

25 May 2018

Κατά την πρώτη συνεδρίαση της ολομέλειας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές της ΟΕ29 σχετικά με τον ΓΚΠΔ.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ