ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Belgium SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR)

Wednesday, 16 January, 2019