EDPB zet stappen vooruit richting nauwere samenwerking bij strategische zaken

14 July 2022

Brussel, 14 juli – Na de toezeggingen in zijn verklaring van Wenen over samenwerking op het gebied van handhaving heeft de EDPB een reeks criteria vastgesteld om te beoordelen of een grensoverschrijdende zaak als een zaak van “strategisch belang” kan worden beschouwd voor nauwere samenwerking. De EDPB heeft ook een procedure vastgesteld waarin wordt beschreven welke maatregelen moeten worden genomen wanneer een zaak eenmaal als strategisch is aangemerkt. Daarnaast heeft de EDPB de eerste proefzaken geselecteerd om dit project te testen.

 
Andrea Jelinek, voorzitter van de EDPB: “De criteria voor strategische zaken zijn een belangrijk stuk van de puzzel die we aan het leggen zijn om de samenwerking op het gebied van handhaving te versterken. Tijdens de EDPS-conferentie in juni zijn verschillende scenario’s besproken die de huidige tekortkomingen moeten verhelpen. De EDPB is in Wenen de weg van meer harmonisatie van het procesrecht en meer samenwerking ingeslagen en wij willen gebruik maken van het algemene elan dat daarvoor op gang is gebracht. Dit zal de toezichthoudende autoriteiten (TA’s) helpen de AVG efficiënter te handhaven, wat uiteindelijk het individu ten goede zal komen omdat het hem in staat zal stellen zijn rechten op het gebied van gegevensbescherming uit te oefenen.”

Zaken van strategisch belang zijn in de eerste plaats “één-loket”-zaken die een hoog risico kunnen inhouden voor de rechten en vrijheden van betrokkenen in verschillende EER-lidstaten. Om als zaak van strategisch belang te worden aangemerkt, moet de zaak voldoen aan een of meer van de volgende criteria:

 • het gaat om een structureel of terugkerend probleem in verschillende lidstaten, met name wanneer de zaak betrekking heeft op een algemene juridische kwestie in verband met de interpretatie, toepassing of handhaving van de AVG;
 • de zaak situeert zich op het snijvlak tussen gegevensbescherming en andere juridische terreinen;
 • de zaak heeft gevolgen voor een groot aantal betrokkenen in verschillende lidstaten;
 • de zaak betreft een groot aantal klachten in verschillende lidstaten;
 • de zaak gaat over een fundamentele kwestie die binnen het toepassingsgebied van de EDPB-strategie valt;
 • het gaat om een zaak waarin op grond van de AVG kan worden uitgegaan van een hoog risico, zoals:
  • de verwerking van bijzondere categorieën van gegevens;
  • verwerking met betrekking tot kwetsbare personen zoals minderjarigen;
  • situaties waarin een gegevensbeschermingseffectbeoordeling vereist is.

Een TA kan binnen de EDPB om het even welke zaak aan andere TA’s voorstellen mits deze zaak aan ten minste één van de criteria voldoet. De leden van de raad van bestuur beslissen welke van de voorgestelde zaken zullen worden aangemerkt als zaak van strategisch belang op Europees niveau.

Vervolgens wordt de samenwerking geprioriteerd en ondersteund door de EDPB. Deelname is vrijwillig en alle TA’s mogen voorstellen indienen. De TA’s zullen in een vroeg stadium informatie uitwisselen en nauw samenwerken. Voor de behandeling van zaken van strategisch belang dient tevens rekening te worden gehouden met de procedures en instrumenten voor samenwerking en coherentie tussen toezichthoudende autoriteiten, zoals vastgesteld in hoofdstuk VII van de AVG. Op basis van de hierboven uiteengezette criteria heeft de EDPB overeenstemming bereikt over drie proefzaken om het project op gang te brengen.

 

Noot voor de redactie:

Tijdens een bijeenkomst op hoog niveau in Wenen in mei 2022 zijn de leden van de EDPB overeengekomen de samenwerking bij strategische zaken verder te versterken en de methoden voor samenwerking te diversifiëren. Met name werd besloten dat de leden van de EDPB collectief op regelmatige basis grensoverschrijdende zaken van strategisch belang in verschillende lidstaten zullen selecteren en dat de samenwerking bij deze zaken zal worden geprioriteerd en ondersteund door de EDPB. Meer informatie is te vinden in de EDPB-verklaring over samenwerking op het gebied van handhaving.