EDPB prijal stanovisko k novému transatlantickému rámcu pre ochranu osobných údajov, list týkajúci sa nezávislosti belgického dozorného orgánu a diskutuje o členstve na jarnej konferencii

7 April 2022

Brusel 7. apríla – Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) prijal stanovisko k avizovanému novému transatlantickému rámcu pre ochranu osobných údajov. EDPB víta záväzky zo strany USA prijať „bezprecedentné“ opatrenia na ochranu súkromia a osobných údajov jednotlivcov v Európskom hospodárskom priestore (EHP) pri prenose ich údajov do USA. Ide o pozitívny prvý krok správnym smerom.

EDPB poznamenáva, že toto oznámenie nepredstavuje právny rámec, na základe ktorého môžu vývozcovia údajov z EHP prenášať údaje do USA. Vývozcovia údajov musia naďalej prijímať opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, a najmä s jeho rozhodnutím vo veci Schrems II zo 16. júla 2020. EDPB bude venovať osobitnú pozornosť tomu, ako sa táto politická dohoda premietne do konkrétnych legislatívnych návrhov.

Hneď ako EDPB dostane všetky podporné dokumenty od Európskej komisie, so záujmom dôkladne posúdi zlepšenia, ktoré by nový rámec mohol priniesť vzhľadom na právo EÚ, judikatúru Súdneho dvora Európskej únie a predchádzajúce odporúčania Výboru. EDPB bude analyzovať najmä to, či získavanie osobných údajov na účely národnej bezpečnosti je obmedzené na to, čo je nevyhnutne potrebné a primerané. EDPB preskúma aj to, ako avizovaný nezávislý mechanizmus nápravy rešpektuje právo jednotlivcov z EHP na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces. Konkrétnejšie preskúma, či každý nový orgán, ktorý je súčasťou tohto mechanizmu, má pri plnení svojich úloh prístup k relevantným informáciám vrátane osobných údajov a či môže prijímať rozhodnutia záväzné pre spravodajské služby. EDBP tiež overí, či existuje opravný prostriedok proti rozhodnutiam tohto orgánu alebo jeho nekonaniu.

EDPB opakovane zdôrazňuje svoje odhodlanie zohrávať konštruktívnu úlohu pri ochrane transatlantických prenosov osobných údajov v prospech jednotlivcov a organizácií z EHP.

EDPB ďalej prijal list, v ktorom vyjadril obavy z nedávneho legislatívneho vývoja v Belgicku v súvislosti s reformou zákona, ktorým sa zriaďuje belgický dozorný orgán, pretože môže mať negatívny vplyv na stabilitu a nezávislé fungovanie tohto orgánu.

EDPB sa obáva, že navrhované reformy negatívne ovplyvnia nezávislý dohľad, ktorý je nevyhnutný pre základné právo na ochranu údajov, a práve preto je chránený Chartou a Zmluvou o EÚ. Je tiež základným kameňom účinného presadzovania práva podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov a účinnej spolupráce medzi dozornými orgánmi. EDPB je okrem toho znepokojený tým, ako sú tieto návrhy zosúladené so všeobecným nariadením o ochrane údajov a prísnou judikatúrou Súdneho dvora EÚ. EDPB poukázal najmä na problémy týkajúce sa prerušenia súčasného mandátu externých členov belgického dozorného orgánu a na ďalšie dôvody ich odvolania. EDPB tiež nerozumie, ako môžu rôzne návrhy vedúce k zvýšenému parlamentnému dohľadu súvisieť s požiadavkou, aby dozorné orgány neboli „pod vonkajším vplyvom“ v súlade s článkom 52 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. EDPB okrem toho uvádza, že legislatívny návrh zahŕňajúci povinné využívanie strediska spoločných služieb (shared service centre) môže byť v rozpore so slobodou dozorného orgánu vybrať si a mať svoj vlastný personál (článok 52 ods. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov), čo môže viesť k nepriamemu vonkajšiemu vplyvu na stabilitu a fungovanie belgického dozorného orgánu.

EDPB sa napokon dohodol, že požiada o status pozorovateľa na jarnej konferencii európskych orgánov pre ochranu údajov. Jarná konferencia poskytuje platformu na dialóg orgánov pre ochranu údajov z celej Európy vrátane krajín mimo EHP. Táto žiadosť je súčasťou stratégie EDPB na roky 2021 – 2023. Jej cieľom je posilniť spoluprácu s medzinárodným spoločenstvom a uľahčiť spoluprácu medzi členmi EDPB a orgánmi pre ochranu údajov z tretích krajín.

Podpredseda EDPB Aleid Wolfsen uviedol: „Medzinárodná spolupráca má zásadný význam pre dodržiavanie práv na ochranu údajov v EHP aj mimo neho. Ide o ďalší dôležitý krok vpred pri posilňovaní našej spolupráce s medzinárodným spoločenstvom s cieľom presadzovať normy EÚ v oblasti ochrany údajov a zabezpečiť účinnú ochranu osobných údajov za hranicami EÚ.“

 

EDPB_tlačová správa_2022_05