L-EDPB jadotta dikjarazzjoni dwar il-Qafas Trans-Atlantiku tal-Privatezza tad-Data l-ġdid, ittra li tikkonċerna l-indipendenza tal-SA Belġjana u tiddiskuti l-Konferenza tar-Rebbiegħa tas-sħubija

7 April 2022

Brussell, 7 ta’ April — L-EDPB adotta dikjarazzjoni dwar it-tħabbir ta’ Qafas ta’ Privatezza tad-Data Trans-Atlantiku ġdid. L-EDPB jilqa’ l-impenji meħuda mill-Istati Uniti biex jieħdu miżuri “mingħajr preċedent” biex jipproteġu l-privatezza u d-data personali tal-individwi fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) meta d-data tagħhom tiġi ttrasferita lejn l-Istati Uniti bħala l-ewwel pass pożittiv fid-direzzjoni t-tajba.

L-EDPB jinnota li din it-tħabbira ma tikkostitwixxix qafas legali li abbażi tiegħu l-esportaturi tad-data taż-ŻEE jistgħu jittrasferixxu data lill-Istati Uniti. L-esportaturi tad-data jridu jkomplu jieħdu l-azzjonijiet meħtieġa biex jikkonformaw mal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QtĠ-UE), u b’mod partikolari d-deċiżjoni tagħha Schrems II tat-16 ta’ Lulju 2020. L-EDPB se jagħti attenzjoni speċjali lil kif dan il-ftehim politiku jiġi tradott fi proposti legali konkreti.

L-EDPB jistenna bil-ħerqa li jivvaluta bir-reqqa t-titjib li l-qafas il-ġdid jista’ jġib fid-dawl tad-dritt tal-UE, il-ġurisprudenza tal-QĠUE u r-rakkomandazzjonijiet preċedenti tal-Bord, ladarba l-EDPB jirċievi d-dokumenti ta’ sostenn kollha mill-Kummissjoni Ewropea. B’mod partikolari, l-EDPB se janalizza jekk il-ġbir ta’ data personali għall-finijiet tas-sigurtà nazzjonali huwiex limitat għal dak li huwa strettament meħtieġ u proporzjonat. Barra minn hekk, l-EDPB se jeżamina kif il-mekkaniżmu ta’ rimedju indipendenti mħabbar jirrispetta d-dritt tal-individwi taż-ŻEE għal rimedju effettiv u għal proċess ġust. B’mod aktar speċifiku, l-EDPB se jeżamina jekk xi awtorità ġdida ta’ dan il-mekkaniżmu għandhiex aċċess għal informazzjoni rilevanti, inkluża data personali, meta teżerċita l-missjoni tagħha u jekk tistax tadotta deċiżjonijiet vinkolanti fuq is-servizzi ta’ intelligence. L-EDPB se jikkunsidra wkoll jekk hemmx rimedju ġudizzjarju kontra d-deċiżjonijiet jew in-nuqqas ta’ azzjoni ta’ din l-awtorità.

L-EDPB itenni li għadu impenjat li jkollu rwol kostruttiv fl-iżgurar ta’ trasferimenti transatlantiċi ta’ data personali li minnhom jibbenefikaw l-individwi u l-organizzazzjonijiet taż-ŻEE.

Imbagħad, l-EDPB adotta ittra li tesprimi tħassib dwar l-iżviluppi leġiżlattivi reċenti fil-Belġju bil-għan li tiġi riformata l-liġi li tistabbilixxi l-Awtorità Superviżorja Belġjana (BE SA), peress li jista’ jkollha impatt negattiv fuq l-istabbiltà u l-funzjonament indipendenti tal-awtorità Belġjana.

L-EDPB jenfasizza li s-superviżjoni indipendenti, li jibża’ li hija affettwata mir-riformi proposti, hija essenzjali għad-dritt fundamentali għall-protezzjoni tad-data u għal din ir-raġuni hija protetta mill-Karta u mit-Trattat tal-UE. Huwa wkoll il-pedament ta’ infurzar effettiv skont il-GDPR u kooperazzjoni effettiva fost l-SAs. Barra minn hekk, l-EDPB huwa mħasseb dwar l-allinjament tal-proposti mal-GDPR u l-ġurisprudenza stretta tal-QĠUE. B’mod partikolari, l-EDPB indika bħala kwistjonijiet l-interruzzjoni tal-mandat attwali tal-membri esterni tal-AS BE u r-raġunijiet miżjuda għat-tkeċċija tal-membri. L-EDPB jistaqsi wkoll kif id-diversi proposti li jwasslu għal żieda fis-sorveljanza parlamentari jistgħu jirrelataw mar-rekwiżit li l-SAs “jibqgħu ħielsa minn influwenza esterna” f’konformità mal-Artikolu 52 (2) tal-GDPR. Barra minn hekk, l-EDPB jiddikjara li l-proposta leġiżlattiva biex l-użu ta’ ċentru tas-servizzi kondiviż isir obbligatorju tista’ tkun f’kunflitt mal-libertà tal-AS li tagħżel u jkollha l-persunal tagħha stess (l-Artikolu 52 (5) tal-GDPR), li tista’ tirriżulta f’influwenza esterna indiretta fuq l-istabbiltà u l-funzjonament tal-SA BE.

Fl-aħħar nett, l-EDPB qabel li jitlob status ta’ osservatur fil-Konferenza tar-Rebbiegħa tal-Awtoritajiet Ewropej għall-Protezzjoni tad-Data. Il-Konferenza tar-Rebbiegħa tipprovdi pjattaforma għal djalogu għall-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data madwar l-Ewropa kollha, inklużi pajjiżi mhux fiż-ŻEE. Din it-talba tifforma parti mill-Istrateġija 2021–2023 tal-EDPB biex jissaħħaħ l-involviment mal-komunità internazzjonali u biex tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni bejn il-membri tal-EDPB u l-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data ta’ pajjiżi terzi. 

Il-Viċi President tal-EDPB Aleid Wolfsen qalet: “Il-kooperazzjoni internazzjonali hija vitali biex jitħarsu d-drittijiet tal-protezzjoni tad-data fiż-ŻEE u lil hinn minnha. Dan huwa pass importanti ieħor’ il quddiem fit-tisħiħ tal-impenn tagħna mal-komunità internazzjonali biex nippromwovu l-istandards tal-protezzjoni tad-data tal-UE u biex niżguraw protezzjoni effettiva tad-data personali lil hinn mill-fruntieri tal-UE.”

 

EDPB_Stqarrija għall-Istampa 2022_02