Evropský sbor pro ochranu osobních údajů přijímá prohlášení o novém transatlantickém rámci pro ochranu údajů, dopis týkající se nezávislosti belgického dozorového úřadu a jedná o členství pro jarní konferenci

7 April 2022

V Bruselu dne 7. dubna – EDPB přijal prohlášení o novém transatlantickém rámci pro ochranu údajů. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) vítá závazek Spojených států přijmout „bezprecedentní“ opatření na ochranu soukromí a osobních údajů jednotlivců v Evropském hospodářském prostoru (EHP), pokud jsou jejich údaje předávány do Spojených států, jako první pozitivní krok správným směrem.

EDPB poznamenává, že toto oznámení nepředstavuje právní rámec, na jehož základě by vývozci údajů z EHP mohli předávat údaje do USA. Vývozci údajů musí pokračovat v přijímání opatření nezbytných k dosažení souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie, a zejména s jeho rozhodnutím Schrems II ze dne 16. července 2020. EDPB bude věnovat zvláštní pozornost tomu, jak se tato politická dohoda promítne do konkrétních legislativních návrhů.

EDPB se zájmem očekává pečlivé posouzení zlepšení, která může nový rámec přinést ve světle práva EU, judikatury Soudního dvora Evropské unie a předchozích doporučení sboru, jakmile sbor obdrží veškeré podklady od Evropské komise. Zejména bude EDPB analyzovat, zda je shromažďování osobních údajů pro účely národní bezpečnosti omezeno na to, co je nezbytně nutné a přiměřené. Kromě toho EDPB přezkoumá, jak oznámený nezávislý mechanismus nápravy respektuje právo jednotlivců v EHP na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces. Konkrétně se EDPB bude zabývat tím, zda má jakýkoli nový orgán, který je součástí tohoto mechanismu, při plnění svého poslání přístup k relevantním informacím, včetně osobních údajů, a zda může přijímat rozhodnutí závazná pro zpravodajské služby. EDPB rovněž zváží, zda proti rozhodnutím tohoto orgánu nebo proti jeho nečinnosti existuje opravný prostředek.

EDPB znovu opakuje, že je i nadále odhodlán hrát konstruktivní úlohu při zajišťování transatlantického předávání osobních údajů, z něhož mají prospěch jednotlivci a organizace v EHP.

EDPB dále přijal dopis, v němž vyjádřil obavy ohledně nedávného legislativního vývoje v Belgii, jehož cílem bylo reformovat zákon o zřízení belgického dozorového úřadu, neboť by to mohlo mít negativní dopad na stabilitu a nezávislé fungování tohoto belgického úřadu.

EDPB zdůrazňuje, že nezávislý dohled, na nějž podle jeho obav mají dopad navrhované reformy, má zásadní význam pro základní právo na ochranu údajů a z tohoto důvodu je chráněn Listinou a Smlouvou o EU. Je rovněž základním kamenem účinného prosazování práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů a účinné spolupráce mezi dozorovými úřady. EDPB má dále obavy ze sladění návrhů s obecným nařízením o ochraně osobních údajů se striktní judikaturou Soudního dvora Evropské unie. EDPB zejména poukázal na problémy, jako je přerušení stávajícího mandátu externích členů belgického dozorového úřadu a další důvody pro odvolání členů. EDPB si rovněž klade otázku, jak mohou různé návrhy vedoucí ke zvýšenému parlamentnímu dohledu souviset s požadavkem, aby v souladu s čl. 52 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů byly dozorové úřady „i nadále nezávislé na vnějším vlivu“. EDPB dále uvádí, že legislativní návrh zavádějící povinné využívání sdíleného střediska služeb může být v rozporu se svobodou dozorového úřadu vybírat si a mít své vlastní zaměstnance (čl. 52 odst. 5 obecného nařízení o ochraně osobních údajů), což může vést k nepřímému vnějšímu vlivu na stabilitu a fungování belgického dozorového úřadu.

V neposlední řadě se EDPB dohodl, že požádá o status pozorovatele pro jarní konferenci evropských orgánů pro ochranu údajů. Jarní konference poskytuje platformu pro dialog pro orgány pro ochranu údajů v celé Evropě, včetně zemí mimo EHP. Tato žádost je součástí strategie EDPB na období 2021–2023 zaměřené na posílení spolupráce s mezinárodním společenstvím a usnadnění spolupráce mezi členy EDPB a orgány pro ochranu údajů třetích zemí. 

Místopředseda EDPB Aleid Wolfsen uvedl: „Mezinárodní spolupráce má zásadní význam pro prosazování práv na ochranu údajů v EHP i mimo něj. Jedná se o další důležitý krok v posilování naší spolupráce s mezinárodním společenstvím za účelem prosazování norem EU v oblasti ochrany údajů a zajištění účinné ochrany osobních údajů za hranicemi EU.“

 

EDPB_Tisková zpráva_2022_05