EROD przyjmuje odpowiedź do LIBE w sprawie drugiego protokołu dodatkowego do konwencji o cyberprzestępczości, wytyczne w sprawie kodeksów postępowania jako narzędzia służącego do międzynarodowego przekazywania danych, pismo w sprawie odpowiedzialności za

24 February 2022

Bruksela, 24 lutego – EROD przyjęła pismo w odpowiedzi na wniosek Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego w sprawie drugiego protokołu dodatkowego do konwencji o cyberprzestępczości oraz w związku z dwoma wnioskami Komisji Europejskiej dotyczącymi decyzji Rady upoważniających państwa członkowskie do podpisania i ratyfikowania protokołu.

W swojej odpowiedzi EROD przypomina, że stopień ochrony danych osobowych przekazywanych do państw trzecich na mocy protokołu musi być zasadniczo odpowiadający unijnemu stopniowi ochrony. EROD odnosi się również do opinii EIOD w sprawie wniosków Komisji i podkreśla niektóre z jej kluczowych kwestii.

EROD z zadowoleniem przyjmuje zabezpieczenia zawarte w protokole, takie jak przepisy dotyczące nadzoru. EROD wyraża jednak ubolewanie, że protokół nie zapewnia, co do zasady, nieodpłatnego udzielania osobom fizycznym informacji związanych z dostępem.

EROD zaleca, by państwa członkowskie zastrzegły sobie prawo do niestosowania przepisu o bezpośredniej współpracy umożliwiającego organom państw trzecich bezpośrednie zwrócenie się do unijnych dostawców usług o ujawnienie określonych rodzajów danych (numery dostępu). Pomogłoby to zapewnić większe zaangażowanie unijnych organów sądowych lub innych niezależnych organów w proces rozpatrywania takich wniosków.

Po konsultacjach publicznych EROD przyjęła ostateczną wersję wytycznych w sprawie kodeksów postępowania jako narzędzia służącego do przekazywania danych, uwzględniając informacje zwrotne otrzymane od zainteresowanych stron. Głównym celem wytycznych jest wyjaśnienie stosowania art. 40 ust. 3 i art. 46 ust. 2 lit. e) RODO. Przepisy te stanowią, że po zatwierdzeniu przez właściwy organ nadzorczy i po przyznaniu przez Komisję Europejską powszechnego obowiązywania w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) kodeks może być również przestrzegany i stosowany przez administratorów i podmioty przetwarzające w państwie trzecim w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń przy przekazywaniu danych poza EOG.

EROD przyjęła pismo w sprawie odpowiedzialności za sztuczną inteligencję. W swoim piśmie EROD z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą dostosowania przepisów dotyczących odpowiedzialności do ery cyfrowej i sztucznej inteligencji (AI) w świetle oceny dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za produkty. EROD uważa między innymi za istotne wzmocnienie systemu odpowiedzialności dostawców systemów AI, tak aby podmioty przetwarzające i administratorzy mogli w zaufaniu polegać na tych systemach. Ponadto systemy AI powinny być możliwe do wyjaśnienia już w fazie projektowania, a dostawcy systemów AI powinni uwzględniać bezpieczeństwo w fazie projektowania przez cały cykl życia sztucznej inteligencji.

Ponadto EROD wyznaczyła Georgię Panagopoulou (organ nadzorczy Grecji) jako przedstawiciela oraz Konstantinosa Limniotisa (organ nadzorczy Grecji) jako zastępcę do udziału w nowo utworzonej przez ENISA Grupie Interesariuszy ds. Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa (SCCG). SCCG będzie doradzać ENISA i Komisji Europejskiej w kwestiach strategicznych dotyczących certyfikacji cyberbezpieczeństwa.

Informacje dla redaktorów:

Wszystkie dokumenty przyjęte podczas posiedzenia plenarnego EROD podlegają niezbędnym kontrolom pod względem prawnym, językowym i pod względem formatowania i będą udostępniane na stronie internetowej EROD po zakończeniu tych kontroli.

 

EROD_Komunikat prasowy_2022_03