EDAV priėmė gaires dėl duomenų subjektų teisių ir raštą dėl sutikimo dėl slapukų

19 January 2022

Sausio 19 d., Briuselis. Sausio mėn. plenariniame posėdyje EDAV priėmė gaires dėl duomenų subjektų teisių, kuriose daugiausia dėmesio skiriama teisei susipažinti su duomenimis. Gairių tikslas – išnagrinėti įvairius teisės susipažinti su duomenimis aspektus ir pateikti tikslesnes rekomendacijas, kaip skirtingomis aplinkybėmis reikėtų įgyvendinti teisę susipažinti su duomenimis. Be kita ko, gairėse paaiškinama teisės susipažinti su duomenimis apimtis, kokią informaciją duomenų valdytojas turi pateikti duomenų subjektui, pateikiama prašymo susipažinti su duomenimis forma, pagrindinė prieigos suteikimo tvarka ir apibrėžiama akivaizdžiai nepagrįstų perteklinių prašymų sąvoka. 2019 m. lapkričio mėn. buvo surengtas suinteresuotųjų subjektų susitikimas šia tema – rengiant projektą atsižvelgta į suinteresuotųjų subjektų nuomones ir pastabas.

EDAV Pirmininkė Andrea Jelinek pareiškė: „Teisė susipažinti su duomenimis užtikrina, kad žmonės galėtų sužinoti, kaip ir kodėl tvarkomi jų asmens duomenys. Gairėse pateikiama pavyzdžių, kaip galima padėti duomenų valdytojams atsakyti į prašymus susipažinti su duomenimis pagal BDAR.“

Gairės bus pateiktos viešosioms šešių savaičių konsultacijoms.

Be to, atsakydama į laiškus, kuriuose raginama nuosekliai išaiškinti sutikimą dėl slapukų, EDAV priėmė tuo klausimu raštą. Rašte EDAV pakartoja, kad yra įsipareigojusi užtikrinti suderintą duomenų apsaugos taisyklių taikymą visoje Europos Sąjungoje. Todėl, siekdama koordinuoti atsakymus į skundus dėl slapukų langų, EDAV neseniai įsteigė darbo grupę slapukų langų klausimu. Be to, norėdama užtikrinti suderintą požiūrį į sutikimo sąlygas ir nedviprasmišką pageidavimų išreiškimą, EDAV atnaujino gaires dėl sutikimo.

 

Pastaba redaktoriams

Visus Europos duomenų apsaugos valdybos plenariniame posėdyje priimtus dokumentus turi patikrinti teisininkai, kalbininkai ir formatavimo specialistai. Atlikus šias patikras jie bus paskelbti Europos duomenų apsaugos valdybos interneto svetainėje.

 

 

EDAV pranešimas spaudai 2022-01