Το ΕΣΠΔ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και επιστολή σχετικά με τη συγκατάθεση για τα cookies

19 January 2022

Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου — Κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ιανουαρίου το ΕΣΠΔ εξέδωσε  τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων με έμφαση στο δικαίωμα πρόσβασης. Οι κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στην ανάλυση των διαφόρων πτυχών του δικαιώματος πρόσβασης και στην παροχή ακριβέστερης καθοδήγησης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εφαρμόζεται το δικαίωμα πρόσβασης σε διαφορετικές καταστάσεις. Μεταξύ άλλων, οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν διευκρινίσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του δικαιώματος πρόσβασης, τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας στο υποκείμενο των δεδομένων, τον μορφότυπο του αιτήματος πρόσβασης, τον κύριο τρόπο παροχής πρόσβασης και την έννοια των προδήλως αβάσιμων, υπερβολικών αιτημάτων. Τον Νοέμβριο του 2019 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με τα ενδιαφερόμενα μέρη για το θέμα αυτό και οι απόψεις και οι γνώμες των ενδιαφερόμενων μερών ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία κατάρτισης.

Η πρόεδρος του ΕΣΠΔ κ. Andrea Jelinek δήλωσε τα εξής: «Το δικαίωμα πρόσβασης επιτρέπει στα άτομα να γνωρίζουν πώς και γιατί υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν παραδείγματα που βοηθούν τους υπευθύνους επεξεργασίας να απαντούν σε αιτήματα πρόσβασης σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.»

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα υποβληθούν σε δημόσια διαβούλευση για χρονική περίοδο έξι εβδομάδων.

Επιπλέον, το ΕΣΠΔ εξέδωσε επιστολή απάντησης σε άλλες επιστολές με τις οποίες ζητήθηκε συνεπής ερμηνεία της συγκατάθεσης για τα cookies. Στην εν λόγω επιστολή το ΕΣΠΔ επαναλαμβάνει ότι δεσμεύεται να διασφαλίσει την εναρμονισμένη εφαρμογή των κανόνων προστασίας των δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΣΠΔ συγκρότησε πρόσφατα ειδική ομάδα για τα ειδικά πλαίσια για τα cookies με σκοπό τον συντονισμό της απάντησης σε καταγγελίες σχετικά με τα ειδικά πλαίσια για τα cookies. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ έχει επικαιροποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκατάθεση, προκειμένου να διασφαλιστεί μια εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τα προαπαιτούμενα για τη συγκατάθεση και τη ρητή δήλωση βούλησης.

 

Σημείωση για τους συντάκτες:

Όλα τα έγγραφα που εγκρίνονται κατά τη σύνοδο ολομέλειας του ΕΣΠΔ υπόκεινται στους αναγκαίους νομικούς και γλωσσικούς ελέγχους, καθώς και στον αναγκαίο έλεγχο μορφοποίησης, και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του ΕΣΠΔ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων αυτών.