Европейски комитет по защита на данните — 46-то пленарно заседание

10 March 2021 EDPB

ЕКЗД прие работна програма за периода 2021—2022 г., Декларация относно Регламента за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения, Насоки относно виртуалните гласови асистенти и Насоки относно свързаните превозни средства и обсъди решенията за адекватно ниво на защита на личните данни на Обединеното кралство.

Брюксел, 10 март — По време на 46-тата си пленарна сесия ЕКЗД прие множество документи и обсъди проектите на решения на Обединеното кралство относно адекватното ниво на защита на данни, представени от Европейската комисия.

Комитетът прие своята двугодишна работна програма за периода 2021-2022 г. съгласно член 29 от Правилника за дейността на ЕКЗД. Работната програма следва приоритетите, определени в стратегията на ЕКЗД за периода 2021—2023 г., и ще приложи на практика стратегическите цели на Комитета.

ЕКЗД прие изявление относно проекта за Регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения. В изявлението си Европейският комитет по защита на данните приветства постигнатото от Съвета съгласие по мандата за водене на преговори като положителна стъпка към приключване на обсъжданията по Регламента за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения. ЕКЗД припомня, че надзорът върху спазването на разпоредбите за неприкосновеност на личния живот в бъдещия Регламент следва да бъде възложен на националните органи, отговарящи за прилагането на ОРЗД, за да се осигури хармонизирано тълкуване и прилагане в целия ЕС и да се гарантират еднакви условия в единния цифров пазар.

Председателката на ЕКЗД Андреа Йелинек заяви: „Регламентът за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения не трябва при никакви обстоятелства да понижава равнището на защита, предлагано от действащата Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации, и следва да допълва ОРЗД, като предоставя допълнителни силни гаранции за поверителност и защита на всички видове електронни съобщения.“

ЕКЗД прие Насоки относно виртуалните гласови асистенти (ВГА). Настоящите насоки имат за цел да определят някои от най-значимите предизвикателства пред ВГА, свързани със спазването на изискванията и да предоставят препоръки на заинтересованите страни относно начините за справяне с тях. Насоките ще бъдат представени за обществена консултация за период от шест седмици.

След провеждането на обществена консултация ЕКЗД прие окончателната версия на Насоките относно свързаните превозни средства. Акцентът в документа е поставен върху обработването на лични данни във връзка с непрофесионалната употреба на свързани превозни средства от субектите на данни. Окончателната версия включва актуализирана формулировка и допълнителни пояснения, за да се отговори на коментарите и обратната информация, получени по време на обществената консултация.

Комитетът обсъди проектите на решения на Обединеното кралство относно адекватното ниво на защита на данните, които бяха получени от Европейската комисия. ЕКЗД ще направи задълбочен преглед на проектите, като вземе предвид колко е важно да се гарантира последователността и високото ниво на защита при предаването на данни от ЕС.

Накрая ЕКЗД прие съвместно становище с ЕНОЗД относно Акта за управление на данните. По-късно днес ще бъде публикувано отделно съобщение за медиите по тази тема.

Бележка за редакторите:
Следва да се има предвид, че всички документи, приети на пленарното заседание на ЕКЗД, подлежат на необходимите правни, езикови и свързани с оформлението проверки и ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕКЗД веднага след тяхното извършване.

EDPB_Press Release_2021_02