L-EDPB jadotta deċiżjoni vinkolanti urġenti: L-SA Irlandiża ma għandhiex tieħu miżuri finali iżda twettaq investigazzjoni statutorja

15 July 2021

Brussell, 15 ta’ Lulju — L-EDPB adotta l-ewwel deċiżjoni vinkolanti urġenti tiegħu skont l-Artikolu 66(2) tal-GDPR wara talba mill-awtorità superviżorja ta’ Hamburg (DE-HH SA), wara li l-SA kienet adottat miżuri proviżorji fir-rigward ta’ Facebook Ireland Ltd (Facebook IE) abbażi tal-Artikolu 66(1) tal-GDPR. Id-DE-HH SA ordnat projbizzjoni fuq l-ipproċessar tad-data tal-utent tal-WhatsApp minn Facebook IE għall-finijiet tagħhom stess wara bidla fit-Termini tas-Servizz u l-Politika tal-Privatezza applikabbli għall-utenti Ewropej ta’ WhatsApp Ireland Ltd.

L-EDPB iddeċieda li l-kundizzjonijiet biex tintwera l-eżistenza ta’ ksur u ta’ urġenza mhumiex issodisfati. Għalhekk, l-EDPB iddeċieda li l-ebda miżura finali ma hemm bżonn li tiġi adottata mill-IE SA kontra Facebook IE f’dan il-każ.

Abbażi tal-evidenza pprovduta, l-EDPB ikkonkluda li hemm probabbiltà kbira li Facebook IE diġà jipproċessa d-data tal-utent ta' WhatsApp IE bħala kontrollur (konġunt) għall-fini komuni ta’ sikurezza, sigurtà u integrità ta’ WhatsApp IE u tal-Kumpaniji ta' Facebook l-oħra, u għall-fini komuni tat-titjib tal-prodotti tal-Kumpaniji ta' Facebook. Madankollu, fid-dawl tad-diversi kontradizzjonijiet, ambigwitajiet u inċertezzi nnutati fl-informazzjoni ta’ WhatsApp li jiffaċċja l-utent, xi impenji bil-miktub adottati mis-sottomissjonijiet bil-miktub ta’ Facebook IE u WhatsApp IE, l-EDPB ikkonkluda li mhuwiex f’pożizzjoni li jiddetermina b’ċertezza liema operazzjonijiet ta’ pproċessar qegħdin fil-fatt jitwettqu u f’liema kapaċità.

Barra minn hekk, ma kienx hemm biżżejjed informazzjoni biex jiġi stabbilit b’ċertezza jekk Facebook IE kienx diġà beda jipproċessa d-data tal-utent ta' WhatsApp IE bħala kontrollur (konġunt) għall-finijiet tiegħu stess ta’ komunikazzjonijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni u kummerċjalizzazzjoni diretta, u kooperazzjoni mal-Kumpaniji Facebook l-oħra. Lanqas ma seta’ jiġi stabbilit jekk Facebook IE kienx diġà beda jew dalwaqt se jibda jipproċessa d-data tal-utent ta' WhatsApp IE bħala kontrollur (konġunt) għall-fini tiegħu stess fir-rigward ta’ WhatsApp Business API.

Dwar l-eżistenza ta’ urġenza, l-EDPB ikkunsidra li l-Artikolu 61(8) tal-GDPR ma kienx applikabbli peress li d-DE-HH SA ma wrietx li l-IE SA naqset milli tipprovdi informazzjoni fil-kuntest ta’ talba formali għal assistenza reċiproka skont l-Artikolu 61 tal-GDPR. Barra minn hekk, l-EDPB iddeċieda li l-adozzjoni tat-Termini Aġġornati, li fihom elementi problematiċi simili bħall-verżjoni preċedenti, ma tistax, waħedha, tiġġustifika l-urġenza għall-EDPB li jordna lil-LSA tadotta miżuri finali skont l-Artikolu 66(2) tal-GDPR. L-EDPB għalhekk ikkunsidra li ma hemm l-ebda urġenza biex l-LSA tadotta miżuri finali f’dan il-każ.

Meta titqies il-probabbiltà għolja ta’ ksur b’mod partikolari għall-fini ta’ sikurezza, sigurtà u integrità ta’ WhatsApp IE u l-Kumpaniji ta' Facebook l-oħra, kif ukoll għall-fini ta’ titjib tal-prodotti tal-Kumpaniji ta' Facebook, l-EDPB ikkunsidra li din il-kwistjoni teħtieġ investigazzjonijiet ulterjuri rapidi. B’mod partikolari biex jiġi vverifikat jekk, fil-prattika, il-Kumpaniji ta' Facebook humiex qed iwettqu operazzjonijiet ta’ pproċessar li jimplikaw il-kombinazzjoni jew it-tqabbil tad-data tal-utent ta' WhatsApp IE ma’ settijiet oħra ta’ data pproċessati minn Kumpaniji Facebook oħra fil-kuntest ta’ apps jew servizzi oħra offruti mill-Kumpaniji Facebook, iffaċilitati inter alia bl-użu ta’ identifikaturi uniċi. Għal din ir-raġuni, l-EDPB jitlob lill-IE SA twettaq, bħala kwistjoni ta’ prijorità, investigazzjoni statutorja biex jiġi ddeterminat jekk attivitajiet ta’ pproċessar bħal dawn humiex qed iseħħu jew le, u jekk dan ikun il-każ, jekk għandhomx bażi ġuridika xierqa skont l-Artikolu 5(1)(a) u l-Artikolu 6(1) tal-GDPR.

Barra minn hekk, filwaqt li jqis in-nuqqas ta’ informazzjoni fir-rigward ta’ kif qed tkun ipproċessata d-data għall-finijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni, il-kooperazzjoni mal-Kumpaniji ta' Facebook l-oħra u fir-rigward ta’ WhatsApp Business API, l-EDPB jappella lill-IE SA biex tkompli tinvestiga r-rwol ta’ Facebook IE, jiġifieri jekk Facebook IE jaġixxix bħala proċessur jew bħala (kontrollur konġunt), fir-rigward ta’ dawn l-operazzjonijiet ta’ pproċessar.

Passi li jmiss:

Din id-deċiżjoni vinkolanti urġenti kienet indirizzata lill-IE SA, lid-DE-HH SA u lill-SAs l-oħra kkonċernati, u Facebook IE u WhatsApp IE ġew infurmati dwar din id-deċiżjoni vinkolanti urġenti.

Id-deċiżjoni vinkolanti urġenti se ssir pubblika fuq is-sit web tal-EDPB wara l-valutazzjoni dwar jekk xi partijiet tad-deċiżjoni jeħtiġux li jiġu redatti sabiex jiġi evitat l-iżvelar ta’ informazzjoni koperta mis-segretezza professjonali.

Din id-deċiżjoni attwali hija mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe valutazzjoni li l-EDPB jista’ jintalab jagħmel f’każijiet oħra, inkluż mal-istess partijiet.

 

Nota lill-edituri:

X’inhu l-Artikolu 66 tal-GDPR?

F'ċirkostanzi eċċezzjonali, fejn awtorità superviżorja tqis li hemm ħtieġa urġenti li taġixxi sabiex tipproteġi id-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-data fit-territorju tagħha, hija tista’ tadotta miżuri proviżorji li jkollhom effett legali fit-territorju tagħhom stess li ma għandux jaqbeż it-tliet xhur.

Dawn il-miżuri jiġu adottati b'deroga mill-mekkaniżmu ta' konsistenza tal-GDPR (Artikolu 63 tal-GDPR) jew mill-mekkaniżmu tal-Punt Uniku ta’ Servizz (One-Stop-Shop) (l-Artikolu 60 tal-GDPR). F’dan il-każ, l-Artikolu 66 tal-GDPR jippermetti lill-awtoritajiet superviżorji jadottaw minnufih miżuri proviżorji.

L-awtorità superviżorja li toħroġ tali miżuri proviżorji għandha tikkomunika dawn il-miżuri u r-raġunijiet għall-adozzjoni tagħhom mingħajr dewmien żejjed lill-awtoritajiet superviżorji l-oħra kkonċernati, lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u lill-Kummissjoni Ewropea.

Jekk l-awtorità superviżorja li tkun ħadet tali miżuri proviżorji tqis li l-miżuri finali jeħtieġ li jiġu adottati b’mod urġenti, hija tista’ titlob opinjoni urġenti jew deċiżjoni vinkolanti urġenti mill-EDPB, filwaqt li tipprovdi r-raġunijiet għall-ħtieġa urġenti li tiġi ordnata l-adozzjoni ta’ miżuri finali b’deroga għall-proċeduri standard ta’ kooperazzjoni u konsistenza.