ЕКЗД прие становище по проекта на решение за адекватно ниво на защита на Южна Корея

27 September 2021 EDPB

Брюксел, 27 септември — ЕКЗД прие становището си по проекта на решение на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита на данните за Република Корея. Комитетът се съсредоточи върху общите аспекти на ОРЗД и достъпа на публичните органи до лични данни, предавани от Европейското икономическо пространство (ЕИП) на Република Корея за целите на правоприлагането и националната сигурност, включително правните средства за защита, с които разполагат физическите лица в ЕИП. ЕКЗД оцени също така ефективността на предпазните мерки предвидени в корейското законодателство.

Председателят на ЕКЗД Andrea Jelinek заяви: „Това решение относно адекватното ниво на защита е от първостепенно значение, тъй като ще обхваща предаването на данни както в публичния, така и в частния сектор. Високото равнище на защита на данните е от съществено значение за поддържане на нашите дългогодишни връзки с Южна Корея и за защита на правата, и свободите на физическите лица. Въпреки че подчертаваме, че основните аспекти на корейската рамка за защита на данните по същество са еквивалентни на тези на Европейския съюз, призоваваме Комисията допълнително да изясни някои въпроси и да следи отблизо положението.“

Относно общата рамка за защита на данните ЕКЗД отбелязва, че съществуват ключови области от уредбата на Южна Корея за защита на данните, които следва да бъдат приведени в съответствие с разпоредбите на ЕС като, например:

  • понятия за защита на данните (напр. лична информация; обработване, субект на данни);
  • основания за законосъобразно обработване за легитимни цели;
  • ограничение на целите;
  • запазване на данни, сигурност и поверителност; и
  • прозрачност.

ЕКЗД приветства усилията, положени от Европейската комисия и от корейските органи, за да се гарантира, че Република Корея осигурява ниво на защита на данните, което по същество е равностойно на предвиденото в ОРЗД. Например приемането от органа за защита на данните в Южна Корея на уведомления, които имат за цел да запълнят пропуските между ОРЗД и националната рамка за защита на данните, например за осигуряване на допълнителната защита, предоставена с уведомление № 2021—1.

ЕКЗД приканва Европейската комисия да предостави допълнителна информация относно обвързващия характер, изпълнимостта и валидността на уведомление № 2021—1 и  препоръчва внимателно наблюдение на практическото приложение.

По отношение на достъпа на публичните органи до данните, предавани на Република Корея, ЕКЗД отбелязва, че разпоредбите на Закона за защита на личната информация (ЗЗЛИ) се прилагат без ограничения в областта на правоприлагането. ЕКЗД отбелязва също, че обработването на данни в областта на националната сигурност е предмет на по-ограничен набор от разпоредби, залегнали в ЗЗЛИ, въпреки че заложените основните принципи, както и основните гаранции за правата на субектите на данни, и разпоредбите относно надзора, правоприлагането и средствата за правна защита, се прилагат по отношение на достъпа, и използването на лични данни от органите за национална сигурност. В конституцията на Южна Корея също така са залегнали основни принципи за защита на данните, които са приложими по отношение на достъпа до лични данни от страна на публичните органи в областта на правоприлагането и националната сигурност. Освен това, ЕКЗД е съгласен със заключението на Комисията, че може да се счита, че Южна Корея разполага с независима и ефективна система за надзор.

Накрая, що се отнася до ефективните мерки и правото на правна защита, ЕКЗД отправя искане към Комисията да изясни съществените и/или процедурните изисквания, например тежестта на доказване, на които подлежи жалбата до Комисията за защита на личната информация или всеки иск пред съд, както и дали физическите лица на ЕС биха били в състояние да изпълнят това предварително условие.

За своята оценка ЕКЗД използва Референтен документ относно адекватно ниво на защита съгласно ОРЗД и Препоръки 2/2020 на ЕКЗД относно европейските основни гаранции при прилагане на мерки за наблюдение, както и съществуващата съдебна практика на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека относно достъпа на публичните органи.

 

Бележка за редакторите:
Всички документи, приети по време на пленарното заседание на ЕКЗД, са предмет на необходимите правни и езикови проверки, както и на проверки на оформлението, и ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕКЗД веднага щом тези проверки бъдат извършени.