EDAV priima galutinę rekomendacijų dėl papildomų priemonių redakciją ir ES institucijoms skirtą laišką dėl galimo skaitmeninio euro privatumo ir duomenų apsaugos aspektų ir paskiria tris EDAV narius į ETIAS pagrindinių teisių patariamąją tarybą

21 June 2021 EDPB

Briuselis, birželio 21 d. Plenarinio posėdžio metu EDAV po viešų konsultacijų priėmė galutinę rekomendacijų dėl papildomų priemonių redakciją. Rekomendacijos pirmą kartą buvo priimtos 2020 m. lapkričio mėn. po ESTT sprendimo Schrems II. Jomis siekiama padėti duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams, veikiantiems kaip duomenų eksportuotojai, nustatyti ir įgyvendinti atitinkamas papildomas priemones, kai jų reikia siekiant užtikrinti iš esmės lygiavertį į trečiąsias šalis perduodamų duomenų apsaugos lygį.

Galutinėje rekomendacijų redakcijoje padaryti keli pakeitimai, susiję su pastabomis ir atsiliepimais, gautais per viešąsias konsultacijas, ir ypatingas dėmesys skiriamas trečiosios šalies valdžios institucijų praktikai.

Pagrindiniai pakeitimai yra šie: pabrėžiama, kad atliekant eksportuotojų teisinį vertinimą svarbu išnagrinėti trečiųjų šalių valdžios institucijų praktiką, siekiant nustatyti, ar trečiosios šalies teisės aktai ir (arba) praktika praktiškai kenkia BDAR 46 straipsnyje nustatytos perdavimo priemonės veiksmingumui; galimybė, kad eksportuotojas vertindamas atsižvelgia į importuotojo praktinę patirtį, be kitų elementų ir su tam tikromis išlygomis; paaiškinama, kad trečiosios paskirties šalies teisės aktai, leidžiantys jos valdžios institucijoms susipažinti su perduotais duomenimis net ir be importuotojo įsikišimo, taip pat gali kenkti perdavimo priemonės veiksmingumui.

Kalbant apie neseniai Europos Komisijos paskelbtas naujas sutarčių standartines sąlygas dėl tarptautinių perdavimų, rekomendacijos yra naudingos tikrinant „Vietos teisės aktus ir praktiką, turinčius įtakos sąlygų laikymuisi" (naujųjų SSS 14 punktas) ir galimą poreikį įgyvendinti papildomas priemones.

EDAV pirmininkė Andrea Jelinek sakė: „Schrems II poveikis negali būti nuvertintas: jau dabar tarptautinius duomenų srautus daug atidžiau tikrina priežiūros institucijos, atliekančios tyrimus atitinkamuose lygmenyse. EDAV rekomendacijų tikslas – padėti eksportuotojams teisėtai perduoti asmens duomenis į trečiąsias šalis, kartu užtikrinant, kad perduodamų duomenų apsaugos lygis būtų iš esmės lygiavertis Europos ekonominėje erdvėje užtikrintam lygiui“. Aiškindami kai kurias suinteresuotųjų šalių išsakytas abejones, ypač tai, kaip svarbu išnagrinėti trečiųjų šalių valdžios institucijų praktiką, norime, kad duomenų eksportuotojams būtų lengviau suprasti, kaip vertinti duomenų perdavimą į trečiąsias šalis, ir nustatyti bei įgyvendinti veiksmingas papildomas priemones, kai jų reikia. Būsimose gairėse EDAV ir toliau atsižvelgs į sprendimo Schrems II poveikį ir iš suinteresuotųjų šalių gautas pastabas“.

Visas rekomendacijų tekstas skelbiamas čia: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_lt

EDAV priėmė ES institucijoms skirtą laišką dėl galimo skaitmeninio euro privatumo ir duomenų apsaugos aspektų. Laiške EDAV pabrėžia, kad labai aukšti privatumo ir duomenų apsaugos standartai yra labai svarbūs siekiant sustiprinti galutinių vartotojų pasitikėjimą ir turėtų būti laikomi išskirtiniu skaitmeninio euro pasiūlymo elementu, kuris yra pagrindinis sėkmės veiksnys. Į tokius susirūpinimą keliančius klausimus reikėtų atsižvelgti jau projekto rengimo etape. Be to, EDAV rekomenduoja, kad už projekto rengimą atsakinga ES įstaiga atliktų aukšto lygio poveikio duomenų apsaugai vertinimą. EDAV taip pat nurodo, kad yra pasirengusi konsultuoti ECB arba kitas ES institucijas.

Galiausiai EDAV paskyrė tris atstovus į Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS) pagrindinių teisių patariamąją tarybą, kuriai pavesta vertinti prašymų tvarkymo poveikį ir kuri atliks svarbų vaidmenį užtikrinant, kad sistema atitiktų pagrindines teises, visų pirma susijusias su privatumu ir asmens duomenų apsauga. Tarybą sudarys FRONTEX, EDAPP, EDAV ir Pagrindinių teisių agentūros (FRA) atstovai.

Plenarinio posėdžio metu EDAV taip pat priėmė bendrą EDAV ir EDAPP nuomonę dėl Dirbtinio intelekto reglamento projekto. Vėliau šiandien šia tema bus paskelbtas atskiras pranešimas spaudai.

 

Pastaba redaktoriams
Visus EDAV plenariniame posėdyje patvirtintus dokumentus turi patikrinti teisininkai, kalbininkai ir formatavimo specialistai. EDAV interneto svetainėje jie bus paskelbti užbaigus šias patikras.

EDPB_Press Release_2021_05