Το ΕΣΠΔ εγκρίνει την τελική έκδοση των συστάσεων για συμπληρωματικά μέτρα, επιστολή προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σχετικά με τις πτυχές προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων ενός πιθανού ψηφιακού ευρώ, καθώς και ορίζει τρία μέλη του ΕΣΠΔ στο Συμ

21 June 2021

Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου - Κατά τη σύνοδο ολομέλειάς του, το ΕΣΠΔ ενέκρινε την τελική έκδοση των συστάσεων για συμπληρωματικά μέτρα μετά από δημόσια διαβούλευση. Οι συστάσεις εγκρίθηκαν για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2020 μετά την απόφαση Schrems IΙ του ΔΕΕ. Έχουν ως στόχο να συνδράμουν τους υπευθύνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία που ενεργούν ως εξαγωγείς δεδομένων στο καθήκον τους να προσδιορίζουν και να εφαρμόζουν κατάλληλα συμπληρωματικά μέτρα στις περιπτώσεις όπου είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ουσιαστικά ισοδύναμο επίπεδο προστασίας των δεδομένων που διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες.

Η τελική έκδοση των συστάσεων περιλαμβάνει πολλές αλλαγές για σχόλια και ανατροφοδότηση που ελήφθησαν κατά τη δημόσια διαβούλευση και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις πρακτικές των δημοσίων αρχών μιας τρίτης χώρας.

Μεταξύ των κύριων τροποποιήσεων συγκαταλέγονται: η έμφαση στη σημασία της εξέτασης των πρακτικών των δημοσίων αρχών τρίτων χωρών στη νομική αξιολόγηση των εξαγωγέων για να προσδιοριστεί εάν η νομοθεσία και/ή οι πρακτικές της τρίτης χώρας επηρεάζουν - στην πράξη - την αποτελεσματικότητα του εργαλείου διαβίβασης του άρθρου 46 του ΓΚΠΔ, η δυνατότητα ο εξαγωγέας να λάβει υπόψη στην αξιολόγησή του την πρακτική εμπειρία του εισαγωγέα, μεταξύ άλλων στοιχείων και με ορισμένες προειδοποιήσεις, καθώς και η διευκρίνιση ότι η νομοθεσία της τρίτης χώρας προορισμού που επιτρέπει στις αρχές της να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που μεταφέρονται, ακόμη και χωρίς την παρέμβαση του εισαγωγέα, μπορεί επίσης να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα του εργαλείου μεταφοράς.

Όσον αφορά τις πρόσφατα δημοσιευμένες νέες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τις διεθνείς μεταφορές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι συστάσεις είναι χρήσιμες για τον έλεγχο «τοπικών νόμων και πρακτικών που επηρεάζουν τη συμμόρφωση με τις ρήτρες» (ρήτρα 14 των νέων τυποποιημένων συμβατικών ρητρών (SCC)) και την πιθανή ανάγκη εφαρμογής συμπληρωματικών μέτρων.

Η πρόεδρος του ΕΣΠΔ Andrea Jelinek δήλωσε τα εξής: «Ο αντίκτυπος της απόφασης Schrems II δεν μπορεί να υποτιμηθεί: ήδη οι διεθνείς ροές δεδομένων υπόκεινται σε πολύ στενότερο έλεγχο από τις εποπτικές αρχές που διεξάγουν έρευνες στα αντίστοιχα επίπεδα. Στόχος των συστάσεων του ΕΣΠΔ είναι η καθοδήγηση των εξαγωγέων στη νόμιμη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα διαβιβαζόμενα δεδομένα απολαύουν επιπέδου προστασίας ουσιαστικά ισοδύναμου με εκείνο που διασφαλίζεται εντός του ΕΟΧ. Διευκρινίζοντας ορισμένες αμφιβολίες που εξέφρασαν τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ιδίως τη σημασία της εξέτασης των πρακτικών των δημοσίων αρχών σε τρίτες χώρες, θέλουμε να διευκολύνουμε τους εξαγωγείς δεδομένων προκειμένου να γνωρίζουν πώς να αξιολογούν τις μεταφορές τους σε τρίτες χώρες και να εντοπίζουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά συμπληρωματικά μέτρα όπου χρειάζονται. Το ΕΣΠΔ θα συνεχίσει να εξετάζει τα αποτελέσματα της απόφασης Schrems II και τα σχόλια που έλαβαν οι ενδιαφερόμενοι στη μελλοντική καθοδήγησή του.»

Το πλήρες κείμενο των συστάσεων είναι διαθέσιμο εδώ: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_el

Το ΕΣΠΔ ενέκρινε επιστολή προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σχετικά με τις πτυχές προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων ενός πιθανού ψηφιακού ευρώ. Στην επιστολή, το ΕΣΠΔ τονίζει ότι ένα πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των τελικών χρηστών και θα πρέπει να θεωρείται ξεχωριστό στοιχείο στην προσφορά ενός ψηφιακού ευρώ, που αντιπροσωπεύει έναν βασικό παράγοντα επιτυχίας. Τέτοιες ανησυχίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από το στάδιο του σχεδιασμού. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ συνιστά στον οργανισμό της ΕΕ που είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό του έργου να διενεργήσει μια αξιολόγηση επιπτώσεων προστασίας δεδομένων υψηλού επιπέδου. Το ΕΣΠΔ δείχνει επίσης ότι είναι έτοιμο να παρέχει συμβουλές στην ΕΚΤ ή σε άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Τέλος, το ΕΣΠΔ διόρισε τρεις εκπροσώπους στο Συμβούλιο καθοδήγησης για τα θεμελιώδη δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), το οποίο είναι επιφορτισμένο με την αξιολόγηση του αντίκτυπου της επεξεργασίας των αιτήσεων και θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της συμμόρφωσης του συστήματος με τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από εκπροσώπους του FRONTEX, του ΕΕΠΔ, του ΕΣΠΔ και του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA).

Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας, το ΕΣΠΔ ενέκρινε επίσης κοινή γνώμη των ΕΣΠΔ-ΕΕΠΔ σχετικά με το σχέδιο κανονισμού για την τεχνητή νοημοσύνη. Ένα ξεχωριστό δελτίο Τύπου θα δημοσιευτεί σχετικά με αυτό το θέμα αργότερα, σήμερα.

 

Σημείωση προς τους συντάκτες:
Όλα τα έγγραφα που εγκρίνονται κατά τη σύνοδο ολομέλειας του ΕΣΠΔ υπόκεινται στους αναγκαίους νομικούς και γλωσσικούς ελέγχους, καθώς και στον αναγκαίο έλεγχο μορφοποίησης, και θα καταστούν διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του ΕΣΠΔ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων αυτών.

EDPB_Press Release_2021_05