ЕКЗД прие Принос към оценката на Директивата относно правоприлагането, план на проекта за ЕГП, отговор на г-н István Ujhelyi- член на ЕП относно Pegasus, окончателна версия на Насоките относно примерите за уведомления за нарушения на сигурността на даннит

15 December 2021

Брюксел, 15 декември - ЕКЗД и отделните надзорни органи (НО) дадоха своя принос за оценката и прегледа на Директивата относно правоприлагането в областта на защитата на данните, (Директивата относно правоприлагането (ДП)), извършена от Европейската комисия в съответствие с член 62 от Директивата. ДП има за цел да осигури хармонизирано ниво на защита на данните на физическите лица в областта на правоприлагането в целия ЕС.

Последните четири години се характеризират преди всичко с националните процедури за транспониране на директивата. Поради скорошното ѝ въвеждане е налице ограничен опит и емпирични данни за някои части на Директивата. Поради това, ЕКЗД е на мнение, че е твърде рано да се направят заключения относно ефективността на Директивата относно правоприлагането или да се обмисля нейното преразглеждане.

ЕКЗД настоятелно призовава държавите членки, които все още са на етап изпълнение, да инвестират всички възможни средства, за да се гарантира, че транспонирането е в пълно съответствие с ДП и без по-нататъшно забавяне.

В своя принос ЕКЗД потвърждава отново ангажимента си да продължи да предоставя насоки относно тълкуването на Директивата. Освен това ЕКЗД остава ангажиран с предоставянето на независими оценки на бъдещите проекти на решения относно адекватното ниво на защита, изготвени от Европейската комисия, по отношение на изискванията на Директивата относно правоприлагането, по-специално, свързаните с приложимите права, ефективните правни средства за защита и гаранциите по отношение на последващото предаване на данни.

ЕКЗД подчертава, че ефективното изпълнение на задачите съгласно ДП изисква наличието на необходимите човешки и технически ресурси, и призовава държавите членки да гарантират, че ресурсите на надзорните органи се увеличават пропорционално на работното им натоварване.

Като част от изпълнението на стратегията на ЕКЗД за периода 2021—2023 г. и след създаването на експертна група за подкрепа (ЕГП), ЕКЗД постигна съгласие по плана на проекта за ЕГП. Групата има за цел да предостави материална подкрепа на членовете на ЕКЗД под формата на експертен опит, който е полезен за разследванията и дейностите по правоприлагане, и да засили сътрудничеството и солидарността между членовете на ЕКЗД чрез споделяне, укрепване, и допълване на силните страни и посрещане на оперативните нужди.

ЕКЗД прие отговор на г-н István Ujhelyi- член на ЕП относно хакерския шпионски софтуер Pegasus. В своя отговор ЕКЗД подчертава, че Комитетът и неговите членове отделят специално внимание на текущите промени, свързани с намесата в основните права на неприкосновеност на личния живот и защита на данните чрез мерки за наблюдение. ЕКЗД добавя, че защитата на журналистите и техните източници е крайъгълен камък на свободата на печата. ЕКЗД е компетентен по въпроса за предполагаемото използване на софтуера Pegasus главно, ако и доколкото той се използва за цели съгласно ОРЗД и Директивата относно правоприлагането. ЕКЗД обаче отбелязва, че съгласно приложимото право на Съюза, той не разполага със същите компетенции, задачи и правомощия като националните надзорни органи и че по отношение на конкретния разглеждан случай унгарският национален орган за защита на данните и свобода на информацията е компетентен да проведе процедурата по разследване във връзка с предполагаемото използване на шпионски софтуер от унгарските органи. Комитетът запазва готовността си да подкрепя всички членове на ЕКЗД по тези въпроси.

След обществена консултация ЕКЗД прие окончателна версия на Насоките относно примерите за уведомления за нарушения на сигурността на данните. Настоящите насоки допълват насоките на Работната група по член 29 относно уведомяването за нарушения на сигурността на данните, като въвеждат насоки и препоръки, ориентирани в по-голяма степен към практиката. Те имат за цел да помогнат на администраторите на данни да решат как да се справят с нарушенията на сигурността на данните и какви фактори да вземат предвид при оценката на риска. Насоките бяха актуализирани, за да бъдат обхванати коментарите, получени в хода на обществената консултация.

 

Бележка за редакторите:

Всички документи, приети по време на пленарното заседание на ЕКЗД, са предмет на необходимите правни и езикови проверки, както и на проверки на оформлението, и ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕКЗД веднага щом тези проверки бъдат извършени.