Европейски комитет за защита на данните

Новини от ЕКЗД

16 December 2020

The EDPB adopted its first binding decision on the basis of Art. 65 GDPR on November 9th. This decision concerns a draft decision by the Irish SA on Twitter International Company.

Following publication of the Irish SA's final decision, the EDPB's binding decision has been published here

The final decision taken by the Irish SA is available in the Register for Decisions taken by supervisory authorities and courts on issues handled in the consistency mechanism

Further information on the Art. 65 GDPR procedure is available here

16 December 2020

Брюксел, 16 декември — На 15 декември се проведе 43-ото пленарно заседание на ЕКЗД. По време на това заседание бяха обсъдени широк кръг от теми.

ЕКЗД прие стратегията си за периода 2021—2023 г., в която се определят стратегическите цели на Комитета, групирани около четири стълба, както и три ключови действия за всеки стълб, за да се подпомогне постигането на тези цели. Четирите основни стълба на стратегията на ЕКЗД са:
•    ускоряване на процеса на хармонизация и улесняване на спазването;
•    подкрепа за ефективно правоприлагане и ефикасно сътрудничество между националните надзорни органи;
•    прилагането на подход, базиран на основните права, по отношение на новите технологии и;
•    глобалното измерение на защитата на данните.

Стратегията ще бъде изпълнена и чрез работна програма, в която по-подробно ще бъдат описани действията на ЕКЗД. Тази работна програма ще бъде приета в началото на 2021 г.
Като част от стратегията си за периода 2021—2023 г. ЕКЗД реши да създаде група за подпомагане на експертно ниво въз основа на пилотен проект. Целта е да се предостави материална подкрепа на членовете на ЕКЗД под формата на експертен опит, който да е полезен за разследванията и дейностите по правоприлагане, и да се засили сътрудничеството и солидарността между членовете на ЕКЗД чрез споделяне, укрепване, и допълване на силните страни, и посрещане на оперативните нужди.
 
ЕКЗД публикува изявление относно края на преходния период по Брекзит, в което описва основните последици за администраторите и обработващите лични данни, които ще настъпят след края на този период. По-специално, ЕКЗД обърна внимание на въпроса за предаването на данни на трета държава, както и за последиците в областта на регулаторния надзор и механизма за обслужване на едно гише. Преходният период по Брекзит, по време на който надзорният орган на Обединеното кралство все още участва в административното сътрудничество на ЕКЗД, изтича в края на 2020 г. Освен това ЕКЗД прие информационна бележка относно предаването на данни съгласно ОРЗД след края на преходния период по Брекзит.
 
ЕКЗД прие Насоки относно ограниченията на правата на субектите на данни съгласно член 23 от ОРЗД. Насоките имат за цел да припомнят условията, свързани с използването на тези ограничения като се вземат предвид Хартата на основните права и ОРЗД. Те предоставят задълбочен анализ на критериите за прилагане на ограничения, на оценките, които трябва да бъдат извършени, на начина, по който субектите на данни могат да упражняват правата си след отмяната на ограниченията и на последиците от нарушенията на член 23 от ОРЗД. ЕКЗД припомня, че всяко ограничение трябва да зачита същността на правото, което се ограничава и че ограничения, които са широкообхватни и предполагат намеса до степен, в която лишават от съдържание основното право на защита на личните данни, не могат да бъдат оправдани. Освен това в Насоките се анализира как законодателните мерки, определящи ограниченията, трябва да отговарят на изискването за предвидимост и се разглеждат основанията, изброени в член 23, параграф 1 от ОРЗД, както и задълженията, и правата, които могат да бъдат ограничавани. Предоставя се и обяснение относно извършването на проверката за „необходимост и пропорционалност“  въз основа на член 23, параграф 1 от ОРЗД, през която предложенията за ограничения трябва да преминат. Насоките ще бъдат представени за обществена консултация за период от 8 седмици.
 
След проведена обществена консултация ЕКЗД прие окончателна версия на Насоките относно взаимодействието между Втората директива за платежните услуги (ДПУ2) и ОРЗД. Насоките имат за цел да предоставят допълнителни указания относно аспектите на защитата на данните във връзка с ДПУ2, по-специално, връзката между съответните разпоредби в ОРЗД и ДПУ2. В отговор на коментарите, получени по време на обществената консултация, наред с другото, беше включен раздел относно предотвратяването на измамите.
 
Също след провеждането на обществена консултация ЕКЗД прие окончателна версия на Насоките относно член 46, параграф 2, буква а) и член 46, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 2016/679 за предаване на лични данни между публични органи и структури от ЕИП и такива извън ЕИП. Тези два члена се отнасят до предаването на лични данни от публични органи или структури от ЕИП на публични органи в трети държави, когато тези предавания не са обхванати от решение относно адекватното ниво на защита. Окончателният текст на насоките включва актуализирана формулировка и правна обосновка, за да се отговори на коментарите и обратната информация, получени по време на обществената консултация, както и необходимите промени след решението по делото Schrems II.
 
ЕКЗД прие също така изявление относно защитата на личните данни, обработвани във връзка с предотвратяването на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. ЕКЗД счита, че е от изключително значение мерките за борба с изпирането на пари да са съвместими с правата на неприкосновеност на личния живот и защита на данните, залегнали в членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, с принципите на необходимост от такива мерки в едно демократично общество и с тяхната пропорционалност, както и със съдебната практика на Съда на ЕС. Поради това ЕКЗД призовава Европейската комисия да участва в процеса на изготвяне на всяко ново законодателство за борба с изпирането на пари още на ранен етап и заявява готовността си да допринася за обсъжданията в рамките на Съвета и Европейския парламент, както и да бъде консултиран своевременно от всеки европейски или международен регулаторен орган.  
 
На последно място ЕКЗД прие становище по член 64 относно проекта на решение относно задължителните фирмени правила на Equinix, представен на Комитета от нидерландския надзорен орган. ЕКЗД би желал да припомни, че принципите и елементите, изготвени от Работната група по член 29, които трябва да фигурират в задължителните фирмени правила, съдържащи се в документи РД 256/257* са в процес на преразглеждане и че от притежателите на ЗФП ще се изисква да ги изменят и да включат всички допълнителни ангажименти, които може да се наложи да бъдат включени в ЗФП във връзка с тяхното обновяване.
 
Бележка за редакторите:
Нужно е да се има предвид, че всички документи, приети по време на пленарното заседание на ЕКЗД, подлежат на необходимите правни, езикови и свързани с форматирането проверки и ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕКЗД веднага след тяхното извършване.

* Принципите и елементите, изготвени от Работната група по член 29, съдържащи се в документи РД 256/257, са достъпни на следния адрес:
WP256: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=614109
WP257: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=614110

EDPB_Press Release_2020_20

10 December 2020

During its third plenary meeting, the Coordinated Supervision Committee (CSC) elected Clara Guerra from the Portuguese supervisory authority (SA) as its new coordinator for a term of two years. Ms. Guerra succeeds former coordinator Giuseppe Busia following his departure from the Italian SA for a new position as President of the Italian Anticorruption Authority. Iris Gnedler from the German Federal SA will stay on as deputy coordinator for another year.

Editor's note:

The Coordinated Supervision Committee was established in December 2019 and its primary role is to ensure the coordinated supervision of the large EU Information Systems and of EU bodies, offices and agencies in accordance with Article 62 of Regulation 2018/1725 or with the EU legal act establishing the large scale IT system or EU body, office or agency. The Committee was created within the framework of the European Data Protection Board (EDPB) and brings together the EU supervisory authorities (SAs) and the European Data Protection Supervisor (EDPS), as well as the supervisory authorities of the Non-EU Schengen Member States, when foreseen under EU law.


The Committee will cover IT systems, bodies, offices and agencies in the fields of Border, Asylum and Migration (SIS, EES, ETIAS and VIS), Police and Justice Cooperation (SIS, EPPO, Eurojust, ECRIS-TCN) and the Internal Market (IMI). The Committee currently covers IMI, Eurojust and the EPPO. Supervision of the remaining systems, bodies, offices and agencies will be gradually moved to the Committee over the following years. You can find more information on the Committee in the press release available here: https://edpb.europa.eu/news/news/2019/more-effective-supervision-large-eu-information-systems_en

CSC_Statement_02

20 November 2020

Brussels, 20 November - On November 19th, the EDPB met for its 42nd plenary session. During the plenary, the European Commission presented two new sets of draft Standard Contractual Clauses (SCCs) and the EDPB adopted a statement on the future ePrivacy Regulation.
 
The European Commission presented two draft SCCs: one set of SCCs for contracts between controllers and processors, and another one for data transfers outside the EU. The draft controller-processor SCCs are fully new and have been developed by the Commission in accordance with Art. 28 (7) GDPR and Art. 29 (7) of Regulation 2018/1725. These SCCs will have an EU-wide effect and aim to ensure full harmonisation and legal certainty across the EU when it comes to contracts between controllers and their processors. In addition, the Commission presented another set of SCCs for the transfer of personal data to third countries pursuant to Art. 46 (2) (c) GDPR. These SCCs will replace the existing SCCs for international transfers that were adopted on the basis of Directive 95/46 and needed to be updated to bring them in line with GDPR requirements, as well as with the CJEU’s ‘Schrems II’ ruling, and to better reflect the widespread use of new and more complex processing operations often involving multiple data importers and exporters. The Commission has requested a joint opinion from the EDPB and the EDPS on the implementing acts on both sets of SCCs.
 
EDPB Chair Andrea Jelinek said: “The new SCCs for the transfer of personal data to third countries have been highly anticipated, and it is important to point out that they are not a catch-all solution for data transfers post-Schrems II. While the updated SCCs are an important piece of the puzzle and a very important development, data exporters should still make the puzzle complete. The step-by-step approach of the EDPB recommendations on supplementary measures is necessary to bring the level of protection of the data transferred up to the EU standard of essential equivalence. Together with the EDPS, the Board will now thoroughly draft a joint opinion on the two sets of draft SCCs as invited by the European Commission.”
 
Recommendations 1/2020 on supplementary measures: During the plenary, the Members of the Board decided to extend the deadline for the public consultation on the Recommendations on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data from 30 November 2020 until 21 December 2020.

The EDPB adopted a statement on the future ePrivacy Regulation and the future role of supervisory authorities and the EDPB in this context. The EDPB expressed concerns about some new orientations of the discussions in the Council concerning the enforcement of the future ePrivacy Regulation, which could lead to fragmented supervision, procedural complexity and a lack of consistency and legal certainty for individuals and companies. The EDPB underlines that many of the provisions of the future ePrivacy Regulation concern processing of personal data and that many provisions of the GDPR and the ePrivacy Regulation are closely intertwined. Consistent interpretation and enforcement of both sets of rules, when covering personal data protection, would therefore be fulfilled in the most efficient way, if the enforcement of those parts of the ePrivacy Regulation and the GDPR would be entrusted to the same authority.
 
EDPB Chair Andrea Jelinek added: “The oversight of personal data processing activities under the ePrivacy Regulation should  be entrusted  to  the  same  national  authorities that are responsible for the enforcement of the GDPR. This will ensure a high level of data protection, guarantee a level playing field and ensure a harmonised interpretation and enforcement of the personal data processing elements of the ePrivacy Regulation across the EU.”
 
The EDPB also stressed the need to adopt the new Regulation as soon as possible.
 
The EDPB added that this statement is without prejudice to the Board’s previous positions, including its statement of March 2019 and May 2018 and reiterated that the future ePrivacy Regulation should under no circumstance lower the level of protection offered by the current ePrivacy Directive and should complement the GDPR by providing additional strong guarantees for confidentiality and protection of all types of electronic communications.

Note to editors:
Please note that all documents adopted during the EDPB Plenary are subject to the necessary legal, linguistic and formatting checks and will be made available on the EDPB website once these have been completed.

EDPB_Press Release_2020_19

16 November 2020

***Registration has been closed***

On November 27, the EDPB is organising a remote stakeholder workshop on the topic of Legitimate Interest. Representatives from, among others, individual companies, sector organisations, NGOs, law firms and academia are welcome to express interest in attending.

Places will be allocated on a first come, first served basis, depending on availability. We will contact your organisation in case your registration has been successful.

Detailed information and the programme of the event will be available shortly.

As we would like to have a balanced and representative audience, participation will be limited to one participant per organisation.

When? November 27th 2020, from 10:00 - 16:00

11 November 2020

Brussels, 11 November - During its 41st plenary session, the EDPB adopted recommendations on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data, as well as recommendations on the European Essential Guarantees for surveillance measures. 

Both documents were adopted as a follow-up to the CJEU’s ‘Schrems II’ ruling. As a result of the ruling on July 16th, controllers  relying on Standard Contractual Clauses (SCCs) are required to verify, on a case-by-case basis and, where appropriate, in collaboration with the recipient of the data in the third country, if the law of the third country ensures a level of protection of the personal data transferred that is essentially equivalent to that guaranteed in the European Economic Area (EEA). The CJEU allowed exporters to add measures that are supplementary to the SCCs to ensure effective compliance with that level of protection where the safeguards contained in SCCs are not sufficient.   

The recommendations aim to assist controllers and processors acting as data exporters with their duty to identify and implement appropriate supplementary measures where they are needed to ensure an essentially equivalent level of protection to the data they transfer to third countries. In doing so, the EDPB seeks a consistent application of the GDPR and the Court’s ruling across the EEA. 

EDPB Chair, Andrea Jelinek said: “The EDPB is acutely aware of the impact of the Schrems II ruling on thousands of EU businesses and the important responsibility it places on data exporters. The EDPB hopes that these recommendations can help data exporters with identifying and implementing effective supplementary measures where they are needed. Our goal is to enable lawful transfers of personal data to third countries while guaranteeing that the data transferred is afforded a level of protection essentially equivalent to that guaranteed within the EEA.”  

The recommendations contain a roadmap of the steps data exporters must take to find out if they need to put in place supplementary measures to be able to transfer data outside the EEA in accordance with EU law, and help them identify those that could be effective. To assist data exporters, the recommendations also contain a non-exhaustive list of examples of supplementary measures and some of the conditions they would require to be effective. 

However, in the end data exporters are responsible for making the concrete assessment in the context of the transfer, the third country law and the transfer tool they are relying on. Data exporters must proceed with due diligence and document their process thoroughly, as they will be held accountable to the decisions they take on that basis, in line with the GDPR principle of accountability. Moreover, data exporters should know that it may not be possible to implement sufficient supplementary measures in every case.

The recommendations on the supplementary measures will be submitted to public consultation. They will be applicable immediately following their publication. 

In addition, the EDPB adopted recommendations on the European Essential Guarantees for surveillance measures. The recommendations on the European Essential Guarantees are complementary to the recommendations on supplementary measures. The European Essential Guarantees recommendations provide data exporters with elements to determine if the legal framework governing public authorities’ access to data for surveillance purposes in third countries can be regarded as a justifiable interference with the rights to privacy and the protection of personal data, and therefore as not impinging on the commitments of the Article 46 GDPR transfer tool the data exporter and importer rely on.

The Chair added: “The implications of the Schrems II judgment extend to all transfers to third countries. Therefore, there are no quick fixes, nor a one-size-fits-all solution for all transfers, as this would be ignoring the wide diversity of situations data exporters face. Data exporters will need to evaluate their data processing operations and transfers and take effective measures bearing in mind the legal order of the third countries to which they transfer or intend to transfer data.”

The EEA data protection supervisory authorities will continue coordinating their actions in the EDPB to ensure consistency in the application of EU data protection law. 

The agenda of the forty-first plenary is available here.

Note to editors:
Please note that all documents adopted during the EDPB Plenary are subject to the necessary legal, linguistic and formatting checks and will be made available on the EDPB website once these have been completed.

EDPB_Press Release_2020_18

10 November 2020

Брюксел, 10 ноември — По време на своето 41-во пленарно заседание ЕКЗД прие с мнозинство от 2/3 от своите членове първото си решение за разрешаване на спорове въз основа на член 65 от ОРЗД. Задължителното решение има за цел да разреши спора, възникнал вследствие на проекторешение, издадено от ирландския надзорен орган в качеството му на водещ надзорен орган (ВНО) по отношение на Twitter International Company, и последващите относими и обосновани възражения, изразени от редица засегнати надзорни органи (ЗНО).

Ирландският надзорен орган издаде проекторешението след самосезиране и проведени разследвания в Twitter International Company, след като на 8 януари 2019 г. дружеството уведоми надзорния орган за възникнало нарушение на сигурността на личните данни. През май 2020 г. ирландският надзорен орган сподели своя проект на решение със ЗНО в съответствие с член 60, параграф 3 от ОРЗД. След това, ЗНО разполагаха с четири седмици, за да представят своите относими и обосновани възражения. Наред с другото, ЗНО предоставиха своите възражения относно нарушенията на ОРЗД, установени от ВНО, ролята на Twitter International Company като (единствен) администратор на данни и начина на определяне на размера на предложената глоба.

Тъй като ВНО отхвърли възраженията и/или счете, че те не са „относими и обосновани“, той отнесе въпроса до ЕКЗД в съответствие с член 60, параграф 4 от ОРЗД, като по този начин започна процедура за разрешаване на спор.

След представянето от ВНО на необходимата информация беше направена оценка на пълнотата на досието, което доведе до официалното започване на процедурата по член 65 на 8 септември 2020 г. В съответствие с член 65, параграф 3 от ОРЗД и във връзка с член 11.4 от Правилника за дейността на ЕКЗД срокът за произнасяне от един месец беше удължен с още един поради сложността на въпроса.

На 9 ноември 2020 г. ЕКЗД прие своето задължително решение и скоро ще уведоми официално ирландския надзорен орган за него.

Ирландският надзорен орган ще приеме окончателното си решение въз основа на решението на ЕКЗД, като ще го изпрати до администратора, без ненужно забавяне и най-късно един месец, след като ЕКЗД е уведомил за своето решение. ВНО и ЗНО ще осведомят ЕКЗД за датата, на която администраторът е уведомен за окончателното решение. След като получи информацията, ЕКЗД ще публикува решението си на своя уебсайт.

Приложено: Често задавани въпроси относно приложението на чл. 65 от ОРЗД

Note to editors:
Please note that all documents adopted during the EDPB Plenary are subject to the necessary legal, linguistic and formatting checks and will be made available on the EDPB website once these have been completed.

EDPB_Press Release_2020_17

21 October 2020

Брюксел, 21 октомври — На 20 октомври ЕКЗД проведе 40-тото си пленарно заседание. По време на пленарното заседание бяха обсъдени широк кръг от теми.

След обществена консултация ЕКЗД прие окончателната версия на Насоките за защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране. Насоките се съсредоточават върху задължението за защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране , както е заложено в член 25 от ОРЗД. Основното задължение съгласно член 25 е ефективното прилагане на принципите за защита на данните и на правата, и свободите на субектите на данни на етапа на проектирането и по подразбиране. Това означава, че администраторите трябва да предприемат подходящи технически и организационни мерки, както и да въведат необходимите предпазни мерки, за да осигурят практическото прилагане на принципите за защита на данните и да защитят правата, и свободите на субектите на данни. Освен това, администраторите трябва да са в състояние да докажат, че приложените мерки са ефективни.

Насоките съдържат и указания как ефективно да се прилагат принципите за защита на данните, заложени в член 5 на ОРЗД, като са изброени ключовите елементи от етапа на проектирането и по подразбиране, както и примери от практиката. Освен това, те предоставят препоръки за начина, по който администраторите, обработващите лични данни и производителите могат да си сътрудничат за постигане на защита на данните по подразбиране и проектиране.

Окончателните насоки включват актуализирана формулировка и допълнителна правна обосновка, като са взети предвид коментарите и обратната информация, получени по време на обществената консултация.

ЕКЗД реши да създаде  Координирана рамка за правоприлагане (КРП) . Тя осигурява структура за координиране на повтарящите се годишни дейности на надзорните органи (НО) на ЕКЗД. Целта на КРП е да улеснява съвместните действия по гъвкав и координиран начин, вариращ от съвместно повишаване на осведомеността и събиране на информация до повсеместни проверки на прилагането, и съвместни разследвания. Целта на повтарящите се ежегодни координирани действия е да се насърчи спазването на изискванията, да се даде възможност на субектите на данни да упражняват правата си и да се повиши осведомеността.

ЕКЗД прие писмо в отговор на Европейската академия за свобода на информацията и защита на данните (Europäische Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz) относно последиците за защитата на данните от член 17 от Директивата за авторското право, по-специално, по отношение на филтрите за качване. В писмото ЕКЗД посочва, че всяко обработване на лични данни за целите на филтри за качване трябва да бъде пропорционално и необходимо и че, доколкото е възможно, не следва да се обработват лични данни при прилагането на член 17 от Директивата за авторското право. Когато обработването на лични данни е необходимо, например при прилагането на механизма за правна защита, следва да се обработват само данните, необходими за тази конкретна цел, като същевременно се прилагат всички други принципи на ОРЗД. Освен това ЕКЗД подчертава, че е в постоянно сътрудничество с Европейската комисия по този въпрос и посочва, че е на разположение за по-нататъшно съдействие.

Бележка за редакторите:
Следва да се има предвид, че всички документи, приети по време на пленарното заседание на ЕКЗД, са предмет на необходимите правни и езикови проверки, както и на проверки на оформлението, и ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕКЗД веднага щом тези проверки бъдат извършени.

EDPB_Press Release_2020_16

12 October 2020

Брюксел, 12 октомври — По време на 39-ото си пленарно заседание ЕКЗД прие насоки относно концепцията за съотносимо и обосновано възражение. Насоките ще допринесат за единното тълкуване на понятието, което ще спомогне за рационализиране на бъдещите процедури по член 65 от ОРЗД.

В рамките на механизма за сътрудничество, определен в ОРЗД, надзорните органи (НО) са длъжни да „обменят всяка имаща отношение информация помежду си“ и да си сътрудничат в стремежа си „към постигне на консенсус“. Съгласно член 60, параграфи 3 и 4 от ОРЗД водещият надзорен орган (ВНО) е длъжен да представи проект на решение на засегнатите надзорни органи (ЗНО), които след това могат да повдигнат съотносимо и обосновано възражение в рамките на определен срок. При получаване на съотносимо и обосновано възражение ВНО разполага с две възможности. Ако не се съобрази със съотносимото и обосновано възражение или е на мнение, че възражението не е обосновано или съотносимо, ВНО отнася въпроса до Комитета в рамките на механизма за съгласуваност (член 65 от ОРЗД). В обратния случай, ако ВНО приеме възражението и представи преразгледан проект на решение, ЗНО може да изрази съотносимо и обосновано възражение по преразгледания проект за решение в срок от две седмици.

Насоките имат за цел да установят общо разбиране на понятието „съотносимо и обосновано“, включително какво следва да се вземе предвид, когато се преценява дали дадено възражение „ясно доказва, че проектът за решение води до значителни рискове“ (член 4, параграф 24 от ОРЗД).

Бележка за редакторите:

Следва да се има предвид, че всички документи, приети на пленарното заседание на ЕКЗД, са предмет на необходимите правни и езикови проверки, както и на проверки на оформлението, и ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕКЗД веднага щом тези проверки бъдат извършени.

EDPB_Press Release_2020_15

04 September 2020

Брюксел, 3 септември — Комитетът прие Насоки относно понятията „администратор на лични данни“ и „обработващ лични данни“ в Общия регламент относно защитата на данните и Насоки относно потребителите на социални медии като целева група. Освен това, ЕКЗД създаде работна група по жалбите, подадени след решението по делото Schrems II на Съда на ЕС, както и работна група за изготвяне на препоръки относно допълнителни мерки, които износителите и вносителите на данни могат да бъдат задължени да предприемат, за да гарантират подходяща защита при предаването на данни с оглед на решението по делото Schrems II на Съда на ЕС.

Комитетът прие Насоки относно понятията „администратор на лични данни“ и „обработващ лични данни“ в ОРЗД. След влизането в сила на ОРЗД бяха повдигнати въпроси относно това, до каква степен ОРЗД ще внесе промени в тези понятия, по-специално, по отношение на понятието за съвместни администратори (както е предвидено в член 26 от ОРЗД и след няколко определения на Съда на ЕС), както и по отношение на задълженията на обработващите лични данни (по-специално- член 28 от ОРЗД), посочени в глава IV от ОРЗД.

През март 2019 г. ЕКЗД, заедно със своя секретариат, организираха проява за заинтересованите страни, от която стана ясно, че има нужда от повече практически насоки, и позволи на Комитета да разбере по-добре нуждите и проблемите в тази област. Новите насоки се състоят от две основни части: едната обяснява различните понятия; другата включва подробни насоки относно основните последици за администраторите, обработващите лични данни и съвместните администратори, които ще възникнат при тълкуването на понятията. Насоките включват диаграма, с която са предоставени допълнителни практически указания. Насоките ще бъдат представени за обществена консултация.

ЕКЗД прие Насоки относно потребителите на социални медии като целева група. Насоките имат за цел да предоставят практически указания на заинтересованите страни и съдържат редица примери за различни ситуации, така че заинтересованите страни да могат бързо да определят „сценария“, който е най-близо до целевата практика, която възнамеряват да използват. Основната цел на Насоките е да се изяснят ролите и отговорностите на доставчика на социални медии и на целевото лице. За тази цел в Насоките, наред с другото, се посочват потенциалните рискове за личната свобода, основните участници и техните роли, прилагането на основни изисквания за защита на данните, например законност и прозрачност, и оценка на въздействието върху защитата на данните, както и ключови елементи от договореностите между доставчиците на социални медии, и целевите лица. Освен това, Насоките поставят акцент върху различните механизми за определяне на целта, обработването на специалните категории данни и задължението на съвместните администратори да въведат подходяща договореност съгласно член 26 от ОРЗД. Насоките ще бъдат предложени за обществена консултация.

Комитетът създаде работна група, която да разглежда жалбите, подадени след решението по делото Schrems II на Съда на ЕС. До органите за защита на данните в ЕИП са подадени общо 101 идентични жалби срещу няколко администратори в държавите- членки на ЕИП, относно използването от тях на услуги, свързани с Google/Facebook, които включват предаването на лични данни. По-специално, жалбоподателите, представлявани от Европейския център за дигитални права (NOYB), твърдят, че Google/Facebook предават лични данни на САЩ въз основа на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ или на стандартни договорни клаузи, и че съгласно неотдавнашното решение на Съда на ЕС по дело C-311/18, администраторът не е в състояние да осигури подходяща защита на личните данни на жалбоподателите. Работната група ще анализира въпроса и ще осигури тясно сътрудничество между членовете на Комитета.

Комитетът създаде работна група в резултат на решението по делото Schrems II на Съда на ЕС и в допълнение към „Често задаваните въпроси“, приети на 23 юли. Тази работна група ще подготви препоръки за подпомагане на администраторите и обработващите лични данни при изпълнение на задължението им за определяне и прилагане на подходящи допълнителни мерки за гарантиране на адекватна защита при предаването на данни на трети държави.

Andrea Jelinek, председател на ЕКЗД: „ЕКЗД е наясно, че решението по делото Schrems II възлага важна отговорност на администраторите. В допълнение към декларацията и ЧЗВ, които представихме скоро след решението, ще изготвим препоръки в подкрепа на администраторите и обработващите лични данни по отношение на техните задължения за определяне, и прилагане на подходящи допълнителни мерки от правен, технически и организационен характер, за да се отговори на основните стандарти за еквивалентност при предаването на лични данни на трети държави. Последиците от съдебното решение обаче са широкообхватни и условията за предаването на данни на трети държави са много разнообразни. Поради това не може да има универсално и бързо решение. Всяка организация ще трябва да оцени собствените си операции по обработване на данни и предаването на данни, и да предприеме подходящи мерки.“

Бележка за редакторите:
Следва да се има предвид, че всички документи, приети по време на пленарното заседание на ЕКЗД, са предмет на необходимите правни и езикови проверки, както и на проверки на оформлението, и ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕКЗД веднага щом тези проверки бъдат извършени.

EDPB_Press Release_2020_14

24 July 2020

European Data Protection Board publishes FAQ document on CJEU judgment C-311/18 (Schrems II)

Following the judgment of the Court of Justice of the European Union in Case C-311/18 - Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Ltd and Maximillian Schrems, the EDPB has adopted a ‘Frequently Asked Questions’ document to provide initial clarification and give preliminary guidance to stakeholders on the use of legal instruments for the transfer of personal data to third countries, including the U.S. This document will be developed and complemented, along with further guidance, as the EDPB continues to examine and assess the judgment of the Court. 

The FAQ document on the CJEU judgement C-311/18 can be found here.

EDPB_Press Release_statement_2020_06

23 July 2020

Брюксел, 23 юли — Във връзка с предстоящия край на преходния период на излизането на Обединеното кралство от ЕС, ЕКЗД прие информационна бележка, в която се очертават действията, които трябва да бъдат предприети от надзорните органи (НО), притежателите на одобрени задължителни фирмени правила (ЗФП) и организациите, чиито ЗФП чакат одобрение от НО на Обединеното кралство, за да се гарантира, че тези правила все още могат да се използват като валиден инструмент за предаване след края на преходния период. Тъй като в края на преходния период НО на Обединеното кралство вече няма да отговаря на условията за компетентен НО съгласно ОРЗД, неговите решения за одобрение, взимани в съответствие с ОРЗД, вече няма да имат правно действие в ЕИП. Освен това може да се наложи съдържанието на въпросните правила да бъде изменено преди края на преходния период, тъй като те обикновено съдържат позовавания на правния ред в Обединеното кралство. Това се отнася и за правилата, които вече са одобрени съгласно Директива 94/46/ЕО.

Притежателите на ЗФП, за които НО на Обединеното кралство е водещ надзорен орган, трябва да въведат всички организационни мерки за определяне на нов водещ НО по ЗФП в ЕИП. Промяната на водещия орган по ЗФП трябва да се извърши преди края на преходния период за излизането на Обединеното кралство от ЕС.

Настоящите кандидати за одобряване на ЗФП се приканват да въведат всички организационни мерки за определяне на нов водещ НО по ЗФП в ЕИП доста преди края на преходния период за излизането на Обединеното кралство от ЕС, включително да се свържат със съответния НО, за да предоставят цялата необходима информация, аргументираща приемането му за новия водещ НО по ЗФП. Новият водещ НО по ЗФП приема заявлението и започва официално процедура за одобрение, след като бъде получено становище от Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД). Всички ЗФП, одобрени от надзорния орган на Обединеното кралство съгласно ОРЗД, ще изискват от новия водещ НО по ЗФП да издаде ново решение за одобрение преди края на преходния период след становище от ЕКЗД. ЕКЗД прие също приложение, съдържащо списък с елементи от свързаните със ЗФП документи, които да бъдат изменени във връзка с излизането на Обединеното кралство от ЕС.

Настоящата информационна бележка не засяга анализа, извършван понастоящем от ЕКЗД по отношение на последиците от решението на Съда на ЕС DPC с/у Facebook Ireland и Schrems за ЗФП като инструменти за предаване на данни.

EDPB_Press Release_2020_13

20 July 2020

Брюксел, 20 юли — По време на своето 34-то пленарно заседание ЕКЗД прие изявление относно решението на Съда на ЕС по дело Facebook Ireland срещу Schrems. Комитетът прие Насоки за взаимодействието между Втората директива за платежните услуги и Общия регламент относно защитата на данните, както и писмо отговор до члена на ЕП- г-жа Ďuriš Nicholsonová във връзка с проследяването на контакти, оперативната съвместимост на приложения и оценките на въздействието върху защитата на данните.

ЕКЗД прие изявление относно решението на Съда на Европейския съюз по дело C-311/18, Data Protection Commissioner срещу Facebook Ireland и Maximillian Schrems, с което се отменя Решение 2016/1250 относно адекватността на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (EU-U.S. Privacy Shield), и счита Решение 2010/87 на Комисията относно стандартните договорни клаузи при предаването на лични данни към лицата, които ги обработват, установени в трети страни, за валидно.

По отношение на Щита за личните данни ЕКЗД отбелязва, че ЕС и САЩ трябва да изготвят пълна и ефективна рамка, в съответствие с взетото решение, която да гарантира, че предоставеното в САЩ ниво на защита на личните данни по същество е равностойно на осигуреното в ЕС. ЕКЗД възнамерява да продължи да играе конструктивна роля за постигането на трансатлантическо предаване на лични данни, което да е от полза за гражданите и организациите в ЕИП и има готовност да предостави на Европейската комисия съдействие и насоки, които да ѝ помогнат да изгради заедно със САЩ нова рамка, която да е в пълно съответствие с правото на ЕС за защита на данните.

Що се отнася до стандартните договорни клаузи (СДК), ЕКЗД отбелязва първоначалната отговорност на износителя и вносителя, когато се извършва преценка относно необходимостта от сключване на СДК, за да се гарантира, че тези клаузи осигуряват определено ниво на защита, което е като цяло еквивалентно на защитата, гарантирана от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) във връзка с Хартата на ЕС. Когато извършва такава предварителна оценка, износителят (при необходимост със съдействието на вносителя) следва да вземе предвид съдържащата се в СДК уредба, конкретните обстоятелства на предаването, както и правната уредба, която се прилага в държавата на вносителя. Съдът подчертава, че износителят може да прецени, че е необходимо да въведе допълнителни мерки, които са извън предвидените в СДК. ЕКЗД ще разгледа по-подробно в какво могат да се изразяват тези допълнителни мерки.

ЕКЗД отбелязва също така задълженията на компетентните надзорни органи (НО) да спрат или забранят предаването на данни на трета държава, основаващо се на СДК, когато с оглед на всички обстоятелства във връзка с това предаване компетентният НО счита, че тези клаузи не са или не могат да бъдат спазени в тази трета държава и когато защитата на предаваните данни не може да бъде осигурена с други средства, по-специално, когато самият администратор или обработващ лични данни все още не е спрял или прекратил предаването.

ЕКЗД напомня, че е приел насоки относно член 49 от ОРЗД, както и че такива дерогации трябва да се прилагат според конкретния случай.

ЕКЗД ще направи по-подробна оценка на решението и ще предостави допълнителни разяснения за заинтересованите страни, както и насоки за използването на инструментите за предаването на лични данни на трети държави в съответствие с решението. ЕКЗД и неговите европейски НО имат също така готовност, както посочва Съдът на Европейския съюз, да осигурят съгласуваност в цялото ЕИП.

Пълният текст на документа може да се намери на следния адрес: https://edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-court-justice-european-union-judgment-case-c-31118-data-protection_bg

ЕКЗД прие Насоки относно Втората директива за платежните услуги. Втората директива за платежните услуги модернизира нормативната уредба на пазара на платежните услуги. Важно е да се отбележи, че Втората директива за платежните услуги дава нормативна уредба на нови услуги за иницииране на плащане и предоставяне на информация за сметки. Потребителите могат да искат на тези нови доставчици на платежни услуги да бъде предоставен достъп до техните платежни сметки. ЕКЗД разработи Насоки за прилагането на Общия регламент относно защитата на данните към тези нови платежни услуги като взе предвид резултатите от проведен семинар през февруари 2019 г. с участието на заинтересованите страни.

В Насоките се посочва, че  обработването на специални категории лични данни по принцип е забранено (в съответствие с член 9, параграф 1 от ОРЗД), освен в случаите, когато субектът на данните е предоставил изрично съгласие (член 9, параграф 2, буква a) от ОРЗД) или обработването е необходимо по причини от важен обществен интерес (член 9, параграф 2, буква ж) от ОРЗД).

Наред с горното, в Насоките са разгледани и условията, при които доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметки, предоставят достъп до информация за платежни сметки на доставчици на услуги по иницииране на плащане и услуги по предоставяне на информация за сметки, и по-специално, подробен достъп до платежни сметки.

В Насоките се пояснява, че нито член 66, параграф 3, буква ж), нито член 67, параграф 2, буква е) от Втората директива за платежните услуги допускат допълнително обработване, освен ако субектът на данните е предоставил своето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква a) от ОРЗД или обработването е предвидено в законодателството на Съюза или на държава членка. Насоките ще бъдат представени за обществена консултация.

И накрая, Комитетът прие писмо в отговор на въпросите на члена на ЕП- г-жа Ďuriš Nicholsonová относно защитата на данните в контекста на борбата срещу COVID-19. В писмото са разгледани въпроси, свързани с хармонизирането и оперативната съвместимост на приложения за проследяване на контакти, изискването за извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните при предприемане на такова обработване и допустимата продължителност на операцията по обработване.

EDPB_Press Release_2020_12

17 July 2020


The European Data Protection Board has adopted the following statement:


The EDPB welcomes the CJEU’s judgment, which highlights the fundamental right to privacy in the context of the transfer of personal data to third countries. The CJEU’s decision is one of great importance. The European Data Protection Board (EDPB) has taken note of the fact that the Court of Justice invalidates Decision 2016/1250 on the adequacy of the protection provided by the EU-US Privacy Shield, and of the fact that it considers Commission Decision 2010/87 on Standard Contractual Clauses (SCCs) for the transfer of personal data to processors established in third countries valid.


The EDPB discussed the Court’s ruling during its 34th plenary session of 17 July 2020.


With regard to the Privacy Shield, the EDPB points out that the EU and the U.S. should achieve a complete and effective framework guaranteeing that the level of protection granted to personal data in the U.S. is essentially equivalent to that guaranteed within the EU, in line with the judgment.


The EDPB identified in the past some of the main flaws of the Privacy Shield on which the CJEU grounds its decision to declare it invalid.


The EDPB questioned in its reports on the annual joint reviews of Privacy Shield the compliance with the data protection principles of necessity and proportionality in the application of U.S. law. (1)


The EDPB intends to continue playing a constructive part in securing a transatlantic transfer of personal data that benefits EEA citizens and organisations and stands ready to provide the European Commission with assistance and guidance to help it build, together with the U.S., a new framework that fully complies with EU data protection law.


While the SCCs remain valid, the CJEU underlines the need to ensure that these maintain, in practice, a level of protection that is essentially equivalent to the one guaranteed by the GDPR in light of the EU Charter. The assessment of whether the countries to which data are sent offer adequate protection is primarily the responsibility of the exporter and the importer, when considering whether to enter into SCCs. When performing such prior assessment, the exporter (if necessary, with the assistance of the importer) shall take into consideration the content of the SCCs, the specific circumstances of the transfer, as well as the legal regime applicable in the importer’s country. The examination of the latter shall be done in light of the non-exhaustive factors set out under Art 45(2) GDPR.


If the result of this assessment is that the country of the importer does not provide an essentially equivalent level of protection, the exporter may have to consider putting in place additional measures to those included in the SCCs. The EDPB is looking further into what these additional measures could consist of.


The CJEU’s judgment also recalls the importance for the exporter and importer to comply with their obligations included in the SCCs, in particular the information obligations in relation to change of legislation in the importer’s country. When those contractual obligations are not or cannot be complied with, the exporter is bound by the SCCs to suspend the transfer or terminate the SCCs or to notify its competent supervisory authority if it intends to continue transferring data.


The EDPB takes note of the duties for the competent supervisory authorities (SAs) to suspend or prohibit a transfer of data to a third country pursuant to SCCs, if, in the view of the competent SA and in the light of all the circumstances of that transfer, those clauses are not or cannot be complied with in that third country, and the protection of the data transferred cannot be ensured by other means, in particular where the controller or a processor has not already itself suspended or put an end to the transfer.


The EDPB recalls that it issued guidelines on Art 49 GDPR derogations (2); and that such derogations must be applied on a case-by-case basis.


The EDPB will assess the judgment in more detail and provide further clarification for stakeholders and guidance on the use of instruments for the transfer of personal data to third countries pursuant to the judgment.


The EDPB and its European SAs stand ready, as stated by the CJEU, to ensure consistency across the EEA.


For the European Data Protection Board


The Chair


(Andrea Jelinek)

 

(1) See EDPB, EU-U.S. Privacy Shield  - Second Annual Joint Review report here, and  EDPB, EU -U.S. Privacy Shield   - Third Annual Joint Review report here.

(2) DPB Guidelines 2/2018 on derogations of Article 49 under Regulation 2016/679, adopted on 25 May 2018, p3.

 

EDPB_Press Release_statement_2020_05

25 June 2020

The EDPB has published a new register containing decisions taken by national supervisory authorities following the One-Stop-Shop cooperation procedure (Art. 60 GDPR) on its website.


Under the GDPR, Supervisory Authorities have a duty to cooperate on cases with a cross-border component to ensure a consistent application of the regulation - the so-called one-stop-shop (OSS) mechanism. Under the OSS, the Lead Supervisory Authority (LSA) is in charge of preparing the draft decisions and works together with the concerned SAs to reach consensus. Up until early June, LSAs have adopted 110 final OSS decisions. The register includes access to the decisions as well as  summaries of the decisions in English prepared by the EDPB Secretariat. The register will be valuable to data protection practitioners who will gain access to information showcasing how SAs work together to enforce the GDPR in practice. The information in the register has been validated by the LSAs in question and in accordance with the conditions provided by its national legislation.

The register is accessible here

EDPB_Press Release_statement_2020_04

17 June 2020

During its 32nd plenary session, the EDPB adopted a statement on the interoperability of contact tracing apps, as well as a statement on the opening of borders and data protection rights. The Board also adopted two letters to MEP Körner - on encryption and on Article 25 GDPR - and a letter to CEAOB on PCAOB arrangements.

The EDPB adopted a statement on the interoperability of contact tracing applications, building on the EDPB Guidelines 04/2020 on the use of location data and contact tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak. The statement offers a more in-depth analysis of key aspects, including transparency, legal basis, controllership, data subject rights, data retention and minimisation, information security and data accuracy in the context of creating an interoperable network of applications, that need to be considered on top of those highlighted in the EDPB Guidelines 04/2020.

The EDPB emphasises that the sharing of data about individuals that have been diagnosed or tested positively with such interoperable applications should only be triggered by a voluntary action of the user. Giving data subjects information and control will increase their trust in the solutions and their potential uptake. The goal of interoperability should not be used as an argument to extend the collection of personal data beyond what is necessary.

Moreover, contact tracing apps need to be part of a comprehensive public health strategy to fight the pandemic, such as testing and subsequent manual contact tracing for the purpose of improving effectiveness of the performed measures.

Ensuring interoperability is not only technically challenging and sometimes impossible without disproportionate trade-offs, but also leads to a potential increased data protection risk. Therefore, controllers need to ensure measures are effective and proportionate and must assess whether a less intrusive alternative can achieve the same purpose.

The EDPB adopted a statement on the processing of personal data in the context of reopening the Schengen borders following the COVID-19 outbreak. The measures allowing a safe reopening of the borders currently envisaged or implemented by Member States include testing for COVID-19, requiring certificates issued by health professionals and the use of a voluntary contact tracing app. Most measures involve processing of personal data.

The EDPB recalls that data protection legislation remains applicable and allows for an efficient response to the pandemic, while at the same time protecting fundamental rights and freedoms. The EDPB stresses that the processing of personal data must be necessary and proportionate, and the level of protection should be consistent throughout the EEA. In the statement, the EDPB urges the Member States to take a common European approach when deciding which processing of personal data is necessary in this context.

The statement also addresses the GDPR principles that Member States need to pay special attention to when processing personal data in the context of reopening the border. These include lawfulness, fairness and transparency, purpose limitation, data minimisation, storage limitation, security of data and data protection by design and by default. Moreover, the decision to allow the entrance into a country should not only be based on the automated individual decision making technologies. In any case, such decisions should be subject to suitable safeguards, which should include specific information to the data subject and the right to obtain human intervention, to express his or her point of view, to obtain an explanation of the decision reached after such assessment and to challenge the decision. Automated individual decision measures should not apply to children.

Finally, the EDPB highlights the importance of a prior consultation with competent national supervisory authorities when Member States intend to process personal data in this context.

The EDPB adopted a response to a letter from MEP Moritz Körner on the relevance of encryption bans in third countries for assessing the level of data protection when personal data are transferred to countries where these bans exist. According to the EDPB, any ban on encryption or provisions weakening encryption would seriously undermine compliance with GDPR security obligations applicable to controllers and processors, be that in a third country or in the EEA. Security measures are one of the elements the European Commission must take into account when assessing the adequacy of the level of protection in a third country.

A second letter to MEP Körner addresses the topic of laptop camera covers. MEP Körner highlighted that this technology could help comply with the GDPR and suggested new laptops should be equipped with it. In its reply, the Board clarifies that while laptop manufacturers should be encouraged to take into account the right to data protection when developing and designing such products, they are not responsible for the processing carried out with those products and the GDPR does not establish legal obligations for manufacturers, unless they also act as controllers or processors. Controllers must evaluate the risks of each processing and choose the appropriate safeguards to comply with GDPR, including the privacy by design and by default enshrined in Article 25 GDPR.

Finally, the EDPB adopted a letter to the Committee of European Auditor Oversight Bodies (CEAOB). The EDPB received a proposal from the CEAOB, which gathers the national auditor oversight bodies at EU level, to cooperate and receive feedback on negotiations of draft administrative arrangements for the transfer of data to the US Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). The EDPB welcomes this proposal and indicates that it is available to hold an exchange with the CEAOB to clarify any potential questions on data protection requirements related to such arrangements in light of the EDPB Guidelines 2/2020 on Art. 46 (2) (a) and 46 (3) (b) GDPR for transfers of personal data between EEA and non-EEA public authorities. The exchange could also involve the PCAOB if the CEAOB and its members deem it beneficial for their work on these arrangements.

The agenda of the 32nd plenary is available here

Note to editors:
Please note that all documents adopted during the EDPB Plenary are subject to the necessary legal, linguistic and formatting checks and will be made available on the EDPB website once these have been completed.

EDPB_Press Release_2020_11

10 June 2020

Брюксел, 10 юни — По време на 31-та си пленарна сесия ЕКЗД реши да създаде работна група, която да координира потенциалните действия и да придобие по-пълна представа относно обработването и практиките, свързани с TikTok, в ЕС и прие писмо относно използването на технологиите на Clearview AI от правоприлагащите органи. Освен това, ЕКЗД прие отговор до консултативната група на ENISA и писмо в отговор на отворено писмо от NOYB.

ЕКЗД обяви своето решение да създаде работна група, която да координира потенциалните действия и да придобие по-пълна представа относно обработването и практиките, свързани с TikTok, в ЕС.

В отговор на питане на члена на Европейския парламент- г-н Körner относно TikTok ЕКЗД посочва, че вече е издал насоки и препоръки, които следва да бъдат взети предвид от всички администратори на данни, чието обработване е предмет на ОРЗД, особено по отношение на предаването на лични данни на трети държави, както и на материалноправните и процедурни условия за достъп до лични данни от страна на публичните органи или прилагането на териториалния обхват на ОРЗД, по-специално, при обработването на данни на непълнолетни лица. ЕКЗД припомня, че ОРЗД се прилага за обработването на лични данни от администратор, дори ако той не е установен в Съюза, когато дейностите по обработване на данни са свързани с предлагането на стоки или услуги на субекти на данни в Съюза.

В отговора си до членове на ЕП относно Clearview AI, ЕКЗД споделя своите опасения относно определени развития, свързани с технологиите за разпознаване на лица. ЕКЗД припомня, че съгласно Директива (ЕС) 2016/680 относно защитата на данните за целите на правоприлагането правоприлагащите органи могат да обработват биометрични данни с цел уникално идентифициране на физическо лице само в съответствие със строгите условия на членове 8 и 10 от директивата.

ЕКЗД има съмнения относно това, дали правото на Съюза или на държавите членки предоставя правно основание за използването на услуга, като тази, предоставяна от Clearview AI. Следователно, в настоящия си вид и без да се засягат евентуални бъдещи или текущи разследвания, не може да се установи законосъобразността на такова използване от правоприлагащите органи на ЕС.

Без да се засяга по-нататъшният анализ въз основа на предоставените допълнителни елементи, ЕКЗД е на мнение, че използването на услуга, като тази на Clearview AI от правоприлагащите органи в Европейския съюз вероятно няма да е в съответствие с режима на ЕС за защита на данните.

Накрая, ЕКЗД се позовава на своите насоки относно обработката на лични данни чрез видео устройства и обявява, че ще се работи по въпроса за използването на технологията за разпознаване на лица от правоприлагащите органи.

В отговор на писмо от Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) с искане ЕКЗД да назначи свой представител в консултативната група на ENISA, Комитетът назначи Gwendal Le Grand, заместник генерален секретар на Националната комисия за информатика и свободи във Франция (CNIL). Консултативната група подпомага изпълнителния директор на ENISA при изготвянето на годишната работна програма и гарантирането на комуникацията със съответните заинтересовани страни.

ЕКЗД прие отговор на отворено писмо от NOYB относно сътрудничеството между надзорните органи и процедурите за съгласуваност. В писмото си Комитетът посочва, че работи непрекъснато за по-доброто координиране на работата на надзорните органи и процедурите за съгласуваност. Комитетът е наясно, че съществуват проблеми, които изискват подобрение, например различията в националните административни процесуални закони и практики, заедно с времето и ресурсите, необходими за решаване на трансгранични случаи. Комитетът отново заявява, че е решен да намери решения, когато те са от неговата компетентност.

Бележка за редакторите:
Следва да се има предвид, че всички документи, приети на пленарното заседание на ЕКЗД, са предмет на необходимите правни и езикови проверки, както и на проверки на оформлението, и ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕКЗД веднага щом тези проверки бъдат извършени.

EDPB_Press Release_2020_10

03 June 2020

Брюксел, 3 юни — На 30-ото си пленарно заседание ЕКЗД прие изявление относно правата на субектите на данни във връзка с извънредното положение в държавите членки. Комитетът прие също писмо в отговор на писмото от Съюза за граждански свободи за Европа, Access Now и Унгарския съюз за граждански свободи във връзка с Постановление 179/2020 на унгарското правителство от 4 май.

ЕКЗД напомня, че дори в тези извънредни времена защитата на личните данни трябва да бъде запазена по отношение на всички спешни мерки. По този начин се допринася за зачитането на всеобхватните ценности на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, на които се основава Съюзът.

Както в изявлението, така и в писмото си ЕКЗД подчертава, че ОРЗД остава в сила и не пречи да се реагира ефикасно на пандемията, като същевременно се защитават основните права и свободи. Законодателството в областта на защитата на данните позволява извършването на операциите по обработка на данни, необходими за борбата с пандемията от COVID-19.

В изявлението се припомнят основните принципи, свързани с ограниченията на правата на субектите на данни във връзка с извънредното положение в държавите членки:

  • Ограничения, които са общи, значителни по обхват или представляващи намеса в степен, в която лишават основното право от съдържание, не са обосновани.
  • При определени условия член 23 от ОРЗД разрешава националните законодателни органи да ограничават чрез законодателна мярка обхвата на задълженията на администраторите и обработващите лични данни, и правата на субектите на данни, когато такова ограничение зачита същността на основните права и свободи, и представлява необходима, и пропорционална мярка в едно демократично общество, целяща защита на важни цели от широк обществен интерес на Съюза или на държава членка, по-специално по отношение на общественото здраве.
  • Правата на субектите на данни са в основата на основното право на защита на данните и член 23 от ОРЗД трябва да се чете и тълкува, като се има предвид, че прилагането на тези права трябва да бъде общо правило. Тъй като ограниченията са изключения от общото правило, те следва да се прилагат само при определени обстоятелства.
  • Ограниченията трябва да имат законно основание, а законът за въвеждане на ограничения следва да бъде формулиран достатъчно ясно, за да могат гражданите да разберат условията, при които администраторите са оправомощени да прибягват до тях. Освен това, ограниченията трябва да бъдат предвидими във времето за лицата, за които  се отнасят. Ограничения, които са наложени за неопределен срок от време, които се прилагат със задна дата или са предмет на неопределени условия, не отговарят на критерия за предвидимост.
  • Наличието на пандемия или друго извънредно положение само по себе си не е достатъчно основание за налагането на каквито и да било ограничения на правата на субектите на данни; по-скоро, ограниченията трябва ясно да допринасят за защитата на важна цел от общ интерес на ЕС или на държава членка.
  • Извънредното положение, въведено във връзка с пандемията, е правно обстоятелство, което може да легитимира ограничения на правата на субектите на данни, при условие че тези ограничения се прилагат само дотолкова, доколкото са строго необходими и пропорционални, за да се гарантира опазването на общественото здраве. С други думи, ограниченията трябва да бъдат строго ограничени по обхват и време, тъй като правата на субектите на данни могат да бъдат ограничени, но не и отказани. Освен това трябва да се прилагат изцяло гаранциите, предвидени в член 23, параграф 2 от ОРЗД.
  • Ограничения, които са приети във връзка с извънредно положение и прекратяват или отлагат прилагането на правата на субектите на данни, и задълженията на администраторите и обработващите лични данни без ясно ограничение във времето, на практика са равнозначни на цялостно прекратяване на упражняването на тези права, и не могат да бъдат съвместими със същността на основните права и свободи.

В допълнение ЕКЗД обяви, че през следващите месеци ще издаде насоки относно прилагането на член 23 от ОРЗД.

Бележка за редакторите:

Следва да се има предвид, че всички документи, приети на пленарното заседание на ЕКЗД, са предмет на необходимите правни и езикови проверки, както и на проверки на оформлението, и ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕКЗД веднага щом тези проверки бъдат извършени.

20 May 2020

Брюксел, 20 май — На своето 28-мо пленарно заседание ЕКЗД прие становище по член 64 от ОРЗД относно проекта за стандартни договорни клаузи, представен от Словенския надзорния орган, и реши да публикува регистър, съдържащ решенията, приети чрез прилагането на процедурата за „обслужване на едно гише“.

ЕКЗД прие становище относно проекта за стандартни договорни клаузи за договорите между администратори и обработващи лични данни, представени пред Комитета от Словенския надзорен орган. Становището има за цел да гарантира последователното прилагане на член 28 от ОРЗД, съгласно който администраторите и обработващите лични данни се задължават да сключват договор или друго правно споразумение, определящо задълженията на съответните страни. Съгласно член 28, параграф 6 от ОРЗД подобни договори или други правни споразумения могат да се основават, изцяло или частично, на стандартни договорни клаузи, приети от надзорния орган. В становището си Комитетът отправя няколко препоръки, които следва да бъдат взети под внимание, за да могат предложените в проекта стандартни договорни клаузи да се считат за такива. Ако бъдат изпълнени всички препоръки, Словенският назорен орган ще може да приеме проекта за споразумение като стандартни договорни клаузи съгласно член 28, параграф 8 от ОРЗД.

ЕКЗД ще публикува на своя уебсайт регистър на решенията, приети от националните надзорни органи вследствие на процедурата за сътрудничество чрез „обслужване на едно гише“ (член 60 от ОРЗД).

Съгласно ОРЗД надзорните органи имат задължението да си сътрудничат по случаи с трансграничен елемент, за да се гарантира последователно прилагане на регламента — т.нар. механизъм за “обслужване на едно гише”. При „обслужването на едно гише“ водещият надзорен орган отговаря за изготвянето на проекти на решения и работи съвместно със засегнатите надзорни органи за постигането на консенсус. До края на април 2020 г., водещите надзорни органи са приели 103 окончателни решения чрез процедурата за “обслужване на едно гише”. ЕКЗД възнамерява да публикува резюмета на английски език, изготвени от секретариата на Комитета. Информацията ще бъде публично оповестена след получено потвърждение  от издаващия я водещ надзорен орган и в съответствие с условията, предвидени в националното законодателство на съответния орган.

Бележка за редакторите:

Следва да се има предвид, че всички документи, приети на пленарното заседание на ЕКЗД, са предмет на необходимите правни и езикови проверки, както и на проверки на оформлението, и ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕКЗД веднага щом тези проверки бъдат извършени.

EDPB_Press Release_2020_08

08 May 2020

During its 26th plenary session, the EDPB adopted a letter in response to requests from MEPs Metsola and Halicki regarding the Polish presidential elections taking place via postal vote. Additionally, an exchange of information took place on the recent Hungarian government decrees in relation to the coronavirus during the state of emergency
 
In its response to the MEPs Metsola and Halicki, the EDPB indicates that it is aware that data of Polish citizens was sent from the national PESEL (personal identification) database to the Polish Post by one of the Polish ministries and acknowledges that this issue requires special attention.

The Board underlines that, according to the GDPR, personal data, such as names and addresses, and national identification numbers (such as the Polish PESEL ID), must be processed lawfully, fairly and in a transparent manner, for specified purposes only. Public authorities may disclose information on individuals included in electoral lists, but only when this is specifically authorised by Member State law. The EDPB underlined that the disclosure of personal data – from one entity to another – always requires a legal basis in accordance with EU data protection laws. As previously indicated in the EDPB statement on the use of personal data in political campaigns (2/2019), political parties and candidates - but also public authorities, particularly those responsible for public registers - must stand ready to demonstrate how they have complied with data protection principles. The EDPB also underlined that, where elections are conducted by the collection of postal votes, it is the responsibility of the state to ensure that specific safeguards are in place to maintain the secrecy and integrity of the personal data concerning political opinions.

EDPB Chair, Andrea Jelinek, added: “Elections form the cornerstone of every democratic society. That is why the EDPB has always dedicated special attention to the processing of personal data for election purposes. We encourage data controllers, especially public authorities, to lead by example and process personal data in a manner which is transparent and leaves no doubt regarding the legal basis for the processing operations, including disclosure of data.”

However, the EDPB stresses that enforcement of the GDPR lies with the national supervisory authorities. The EDPB is not a data protection supervisory authority in its own right and, as such, does not have the same competences, tasks and powers as the national supervisory authorities. In the first instance, the assessment of alleged GDPR infringements falls within the competence of the responsible and independent national supervisory authority. Nevertheless, the EDPB will continue to pay special attention to the developments of personal data processing in connection to democratic elections and remains ready to support all members of the Board, including the Polish Supervisory Authority, in such matters.

During the plenary, the Hungarian Supervisory Authority provided the Board with information on the legislative measures the Hungarian government has adopted in relation to the coronavirus during the state of emergency. The Board considers that further explanation is necessary and has thus requested that the Hungarian Supervisory Authority provides further information on the scope and the duration, as well as the Hungarian Supervisory Authority’s opinion on the necessity and proportionality of these measures. The Board will discuss this further during its plenary session next Tuesday.

The agenda of the 26th plenary is available here

Note to editors:
Please note that all documents adopted during the EDPB Plenary are subject to the necessary legal, linguistic and formatting checks and will be made available on the EDPB website once these have been completed.

EDPB_Press Release_2020_07

24 April 2020

During its 24th plenary session, the EDPB adopted three letters, reinforcing several elements from its earlier guidance on data protection in the context of fighting the COVID-19 outbreak.

In reply to a letter from the United States Mission to the European Union, the EDPB looks into transfers of health data for research purposes, enabling international cooperation for the development of a vaccine. The US Mission enquired into the possibility of relying on a derogation of Art. 49 GDPR to enable international flows.

The EDPB tackled this topic in detail in its recently adopted guidelines (03/2020) on the processing of health data for scientific research. In its letter, the EDPB reiterates that the GDPR allows for collaboration between EEA and non-EEA scientists in the search for vaccines and treatments against COVID-19, while simultaneously protecting fundamental data protection rights in the EEA.

When data are transferred outside of the EEA, solutions that guarantee the continuous protection of data subjects’ fundamental rights, such as adequacy decisions or appropriate safeguards (included in Article 46 GDPR) should be favoured, according to the EDPB.  

However, the EDPB considers that the fight against COVID-19 has been recognised by the EU and Member States as an important public interest, as it has caused an exceptional sanitary crisis of an unprecedented nature and scale. This may require urgent action in the field of scientific research, necessitating transfers of personal data to third countries or international organisations.
 
In the absence of an adequacy decision or appropriate safeguards, public authorities and private entities may also rely upon derogations included in Article 49 GDPR

Andrea Jelinek, the Chair of the EDPB, said: “The global scientific community is racing against the clock to develop a COVID-19 vaccine or treatment. The EDPB confirms that the GDPR offers tools giving the best guarantees for international transfers of health data and is flexible enough to offer faster temporary solutions in the face of the urgent medical situation.”

The EDPB also adopted a response to a request from MEPs Lucia Ďuriš Nicholsonová and Eugen Jurzyca.

The EDPB replies that data protection laws already take into account data processing operations necessary to contribute to fighting an epidemic, therefore - according to the EDPB - there is no reason to lift GDPR provisions, but to observe them. In addition, the EDPB refers to the guidelines on the issues of geolocation and other tracing tools, as well as the processing of health data for research purposes in the context of the COVID-19 outbreak.

Andrea Jelinek, Chair of the EDPB, added: “The GDPR is designed to be flexible. As a result, it can enable an efficient response to support the fight against the pandemic, while at the same time protecting fundamental human rights and freedoms. When the processing of personal data is necessary in the context of COVID-19, data protection is indispensable to build trust, to create the conditions for social acceptability of any possible solution and, therefore, to guarantee the effectiveness of these measures”.

The EDPB received two letters from Sophie In 't Veld MEP, raising a series of questions regarding the latest technologies that are being developed in order to fight the spread of COVID-19.

In its reply, the EDPB refers to its recently adopted guidelines (04/2020) on the use of location data and contact tracing apps, which highlight – among other elements - that such schemes should have a voluntary nature, use the least amount of data possible, and should not trace individual movements, but rather use proximity information of users.

The agenda of the 23rd plenary is available here

Note to editors:
Please note that all documents adopted during the EDPB Plenary are subject to the necessary legal, linguistic and formatting checks and will be made available on the EDPB website once these have been completed.

EDPB_Press Release_2020_06

21 April 2020

During its 23rd plenary session, the EDPB adopted guidelines on the processing of health data for research purposes in the context of the COVID-19 outbreak and guidelines on geolocation and other tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak.

The  guidelines on the processing of health data for research purposes in the context of the COVID-19 outbreak aim to shed light on the most urgent legal questions concerning the use of health data, such as the legal basis of processing, further processing of health data for the purpose of scientific research, the implementation of adequate safeguards and the exercise of data subject rights.

The guidelines state that the GDPR contains several provisions for the processing of health data for the purpose of scientific research, which also apply in the context of the COVID-19 pandemic, in particular relating to consent and to the respective national legislations. The GDPR foresees the possibility to process certain special categories of personal data, such as health data, where it is necessary for scientific research purposes.

In addition, the guidelines address legal questions concerning international data transfers involving health data for research purposes related to the fight against COVID-19, in particular in the absence of an adequacy decision or other appropriate safeguards.  

Andrea Jelinek, Chair of the EDPB, said: “Currently, great research efforts are being made in the fight against COVID-19. Researchers hope to produce results as quickly as possible. The GDPR does not stand in the way of scientific research, but enables the lawful processing of health data to support the purpose of finding a vaccine or treatment for COVID-19”.

The guidelines on geolocation and other tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak aim to clarify the conditions and principles for the proportionate use of location data and contact tracing tools, for two specific purposes:
1.    using location data to support the response to the pandemic by modelling the spread of the virus in order to assess the overall effectiveness of confinement measures;
2.    using contact tracing, which aims to notify individuals who may have been in close proximity to someone who is eventually confirmed as a carrier of the virus, in order to break the contamination chains as early as possible.

The guidelines emphasise that both the GDPR and the ePrivacy Directive contain specific provisions allowing for the use of anonymous or personal data to support public authorities and other actors at both national and EU level in their efforts to monitor and contain the spread of COVID-19. The general principles of effectiveness, necessity, and proportionality must guide any measures adopted by Member States or EU institutions that involve processing of personal data to fight COVID-19.

The EDPB stands by and underlines the position expressed in its letter to the European Commission (14 April) that the use of contact tracing apps should be voluntary and should not rely on tracing individual movements, but rather on proximity information regarding users.

Dr. Jelinek added: “Apps can never replace nurses and doctors. While data and technology can be important tools, we need to keep in mind that they have intrinsic limitations. Apps can only complement the effectiveness of public health measures and the dedication of healthcare workers that is necessary to fight COVID-19. At any rate, people should not have to choose between an efficient response to the crisis and the protection of fundamental rights.”

In addition, the EDPB adopted a guide for contact tracing apps as an annex to the guidelines. The purpose of this guide, which is non-exhaustive, is to provide general guidance to designers and implementers of contact tracing apps, underlining that any assessment must be carried out on a case-by-case basis.

Both sets of guidelines will exceptionally not be submitted for public consultation due to the urgency of the current situation and the necessity to have the guidelines readily available.

The agenda of the 23rd plenary is available here

Note to editors:
Please note that all documents adopted during the EDPB Plenary are subject to the necessary legal, linguistic and formatting checks and will be made available on the EDPB website once these have been completed.

EDPB_Press Release_2020_05

17 April 2020

On April 17th, the EDPB held its 22nd Plenary Session. For further information, please consult the agenda:

Agenda of Twenty-second Plenary

14 April 2020

Following a request for consultation from the European Commission, the European Data Protection Board adopted a letter concerning the European Commission's draft Guidance on apps supporting the fight against the COVID-19 pandemic. This Guidance on data protection and privacy implications complements the European Commission’s Recommendation on apps for contact tracing, published on 8 April and setting out the process towards a common EU toolbox for the use of technology and data to combat and exit from the COVID-19 crisis.
 
Andrea Jelinek, Chair of the EDPB, said: “The EDPB welcomes the Commission’s initiative to develop a pan-European and coordinated approach as this will help to ensure the same level of data protection for every European citizen, regardless of where he or she lives.”
 
In its letter, the EDPB specifically addresses the use of apps for the contact tracing and warning functionality, because this is where increased attention must be paid in order to minimise interferences with private life while still allowing data processing with the goal of preserving public health.
 
The EDPB considers that the development of the apps should be made in an accountable way, documenting with a data protection impact assessment all the implemented privacy by design and privacy by default mechanisms. In addition, the source code should be made publicly available for the widest possible scrutiny by the scientific community.
 
The EDPB strongly supports the Commission’s proposal for a voluntary adoption of such apps, a choice that should be made by individuals as a token of collective responsibility.
 
Finally, the EDPB underlined the need for the Board and its Members, in charge of advising and ensuring the correct application of the GDPR and the E-Privacy Directive, to be fully involved in the whole process of elaboration and implementation of these measures. The EDPB recalls that it intends to publish Guidelines in the upcoming days on geolocation and tracing tools in the context of the COVID-19 out-break.

The EDPB’s letter is available here: https://edpb.europa.eu/letters_en
 
The agenda of the 21th plenary session is available here: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/agenda/2020_en#agenda_490

EDPB_Press Release_2020_04

07 April 2020

During its 20th plenary session on April 7th, the European Data Protection Board assigned concrete mandates to its expert subgroups to develop guidance on several aspects of data processing in the fight against COVID-19. This follows the decision made on April 3rd during the EDPB's 19th plenary session.

1.    geolocation and other tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak – a mandate was given to the technology expert subgroup for leading this work;
2.    processing of health data for research purposes in the context of the COVID-19 outbreak – a mandate was given to the compliance, e-government and health expert subgroup for leading this work.

Considering the high priority of these 2 topics, the EDPB decided to postpone the guidance work on teleworking tools and practices in the context of the COVID-19 outbreak, for the time being.

Andrea Jelinek, Chair of the EDPB, said: “The EDPB will move swiftly to issue guidance on these topics within the shortest possible notice to help make sure that technology is used in a responsible way to support and hopefully win the battle against the corona pandemic. I strongly believe data protection and public health go hand in hand."

The agenda of the 20th plenary session is available here

EDPB_Press Release_2020_03

03 April 2020

The European Data Protection Board is speeding up its guidance work in response to the COVID-19 crisis. Its monthly plenary meetings are being replaced by weekly remote meetings with the Members of the Board.
 
Andrea Jelinek, Chair of the EDPB, said: "The Board will prioritise providing guidance on the following issues: use of location data and anonymisation of data; processing of health data for scientific and research purposes and the processing of data by technologies used to enable remote working. The EDPB will adopt a horizontal approach and plans to issue general guidance with regard to the appropriate legal bases and applicable legal principles."


The agenda of today's remote meeting is available here

EDPB_Press Release_statement_2020_03

23 March 2020

Following a decision by the EDPB Chair, the EDPB April Plenary Session has been cancelled due to safety concerns surrounding the outbreak of the Coronavirus (COVID-19). The EDPB hereby follows the example of other EU institutions, such as the European Parliament, which have restricted the number of large-scale meetings.

The April Plenary Session was scheduled to take place on 20 and 21 April. Earlier, the EDPB March Plenary was also cancelled for the same reasons. You can find an overview of upcoming EDPB Plenary Meetings here

20 March 2020

On March 19th, the European Data Protection Board adopted a formal statement on the processing of personal data in the context of the COVID-19 outbreak via written procedure. The full statement is available here

 

EDPB_Press Release_statement_2020_02

16 March 2020

Governments, public and private organisations throughout Europe are taking measures to contain and mitigate COVID-19. This can involve the processing of different types of personal data.  

Andrea Jelinek, Chair of the European Data Protection Board (EDPB), said: “Data protection rules (such as GDPR) do not hinder measures taken in the fight against the coronavirus pandemic. However, I would like to underline that, even in these exceptional times, the data controller must ensure the protection of the personal data of the data subjects. Therefore, a number of considerations should be taken into account to guarantee the lawful processing of personal data.”

The GDPR is a broad legislation and also provides for the rules to apply to the processing of personal data in a context such as the one relating to COVID-19. Indeed, the GDPR provides for the legal grounds to enable the employers and the competent public health authorities to process personal data in the context of epidemics, without the need to obtain the consent of the data subject. This applies for instance when the processing of personal data is necessary for the employers for reasons of public interest in the area of public health or to protect vital interests (Art. 6 and 9 of the GDPR) or to comply with another legal obligation.

For the processing of electronic communication data, such as mobile location data, additional rules apply. The national laws implementing the ePrivacy Directive provide for the principle that the location data can only be used by the operator when they are made anonymous, or with the consent of the individuals. The public authorities should first aim for the processing of location data in an anonymous way (i.e. processing data aggregated in a way that it cannot be reversed to personal data). This could enable to generate reports on the concentration of mobile devices at a certain location (“cartography”).  

When it is not possible to only process anonymous data, Art. 15 of the ePrivacy Directive enables the member states to introduce legislative measures pursuing national security and public security *. This emergency legislation is possible under the condition that it constitutes a necessary, appropriate and proportionate measure within a democratic society. If such measures are introduced, a Member State is obliged to put in place adequate safeguards, such as granting individuals the right to judicial remedy.

Update:

On March 19th, the European Data Protection Board adopted a formal statement on the processing of personal data in the context of the COVID-19 outbreak. The full statement is available below.

* In this context, it shall be noted that safeguarding public health may fall under the national and/or public security exception.

EDPB_Press Release_statement_2020_01

10 March 2020

Following a decision by the EDPB Chair, the EDPB March Plenary Session has been cancelled due to safety concerns surrounding the outbreak of the Coronavirus (COVID-19). The EDPB hereby follows the example of other EU institutions, such as the European Parliament, which have restricted the number of large-scale meetings.

The March Plenary Session was scheduled to take place on 19 and 20 March. You can find an overview of upcoming EDPB Plenary Meetings here

20 February 2020

On February 18th and 19th, the EEA Supervisory Authorities and the European Data Protection Supervisor, assembled in the European Data Protection Board, met for their eighteenth plenary session. During the plenary, a wide range of topics was discussed.
 
The EDPB and the individual EEA Supervisory Authorities (SAs) contributed to the evaluation and review of the GDPR as required by Art. 97 GDPR. The EDPB is of the opinion that the application of the GDPR in the first 20 months has been successful. Although the need for sufficient resources for all SAs is still a concern and some challenges remain, resulting, for example, from the patchwork of national procedures, the Board is convinced that the cooperation between SAs will result in a common data protection culture and consistent practice. The EDPB is examining possible solutions to overcome these challenges and to improve existing cooperation procedures. It also calls upon the European Commission to check if national procedures impact the effectiveness of the cooperation procedures and considers that, eventually, legislators may also have a role to play in ensuring further harmonisation. In its assessment, the EDPB also addresses issues such as international transfer tools, impact on SMEs, SA resources and development of new technologies. The EDPB concludes that it is premature to revise the GDPR at this point in time.

The EDPB adopted draft guidelines to provide further clarification regarding the application of Articles 46.2 (a) and 46.3 (b) of the GDPR. These articles address transfers of personal data from EEA public authorities or bodies to public bodies in third countries or to international organisations, where these transfers are not covered by an adequacy decision. The guidelines recommend which safeguards to implement in legally binding instruments (art. 46.2 (a)) or in administrative arrangements (Art. 46.3 (b)) to ensure that the level of protection of natural persons under the GDPR is met and not undermined. The guidelines will be submitted for public consultation.

Statement on privacy implications of mergers
Following the announcement of Google LLC’s intention to acquire Fitbit, the EDPB adopted a statement highlighting that the possible further combination and accumulation of sensitive personal data regarding people in Europe by a major tech company could entail a high level of risk to privacy and data protection. The EDPB reminds the parties to the proposed merger of their obligations under the GDPR and to conduct a full assessment of the data protection requirements and privacy implications of the merger in a transparent way. The Board urges the parties to mitigate possible risks to the rights to privacy and data protection before notifying the merger to the European Commission. The EDPB will consider any implications for the protection of personal data in the EEA and stands ready to contribute its advice to the EC if so requested.

Note to editors:
Please note that all documents adopted during the EDPB Plenary are subject to the necessary legal, linguistic and formatting checks and will be made available on the EDPB website once these have been completed.

EDPB_Press Release_2020_02

18 February 2020

On February 18th and 19th, the eighteenth plenary session of the European Data Protection Board is taking place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of Eighteenth Plenary

30 January 2020

On January 28th and 29th, the EEA Data Protection Authorities and the European Data Protection Supervisor, assembled in the European Data Protection Board, met for their seventeenth plenary session. During the plenary, a wide range of topics was discussed.
 
The EDPB adopted its opinions on the Accreditation Requirements for Codes of Conduct Monitoring Bodies submitted to the Board by the Belgian, Spanish and French supervisory authorities (SAs). These opinions aim to ensure consistency and the correct application of the criteria among EEA SAs.

The EDPB adopted draft Guidelines on Connected Vehicles. As vehicles become increasingly more connected, the amount of data generated about drivers and passengers by these connected vehicles is growing rapidly. The EDPB guidelines focus on the processing of personal data in relation to the non-professional use of connected vehicles by data subjects. More specifically, the guidelines deal with the personal data processed by the vehicle and the data communicated by the vehicle as a connected device. The guidelines will be submitted for public consultation.

The Board adopted the final version of the Guidelines on the processing of Personal Data through Video Devices following public consultation. The guidelines aim to clarify how the GDPR applies to the processing of personal data when using video devices and to ensure the consistent application of the GDPR in this regard. The guidelines cover both traditional video devices and smart video devices. The guidelines address, among others, the lawfulness of processing, including the processing of special categories of data, the applicability of the household exemption and the disclosure of footage to third parties. Following public consultation, several amendments were made.

The EDPB adopted its opinions on the draft accreditation requirements for Certification Bodies submitted to the Board by the UK and Luxembourg SAs. These are the first opinions on accreditation requirements for Certification Bodies adopted by the Board. They aim to establish a consistent and harmonised approach regarding the requirements which SAs and national accreditation bodies will apply when accrediting certification bodies. 

The EDPB adopted its opinion on the draft decision regarding the Fujikura Automotive Europe Group’s Controller Binding Corporate Rules (BCRs), submitted to the Board by the Spanish Supervisory Authority.

Letter on unfair algorithms
The EDPB adopted a letter in response to MEP Sophie in’t Veld’s request concerning the use of unfair algorithms. The letter provides an analysis of the challenges posed by the use of algorithms, an overview of the relevant GDPR provisions and existing guidelines addressing these issues, and describes the work already undertaken by SAs.

Letter to the Council of Europe on the Cybercrime Convention
Following the Board’s contribution to the consultation process on the negotiation of a second additional protocol to the Council of Europe Convention on Cybercrime (Budapest Convention), several EDPB Members actively participated in the Council of Europe Cybercrime Committee’s (T-CY) Octopus Conference. The Board adopted a follow-up letter to the conference, stressing the need to integrate strong data protection safeguards into the future Additional Protocol to the Convention and to ensure its consistency with Convention 108, as well as with the EU Treaties and Charter of Fundamental Rights.

Note to editors:
Please note that all documents adopted during the EDPB Plenary are subject to the necessary legal, linguistic and formatting checks and will be made available on the EDPB website once these have been completed.

EDPB_Press Release_2020_01

28 January 2020

On January 28th and 29th, the seventeenth plenary session of the European Data Protection Board is taking place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of Seventeenth Plenary