Europski odbor za zaštitu podataka

EDPB News

2020

21 October 2020

Brussels, 21 October - On October 20th, the EDPB met for its 40th plenary session. During the plenary, a wide range of topics was discussed. 

Following public consultation, the EDPB adopted a final version of the Guidelines on Data Protection by Design & Default. The guidelines focus on the obligation of Data Protection by Design and by Default (DPbDD) as set forth in Art. 25 GDPR. The core obligation enshrined in Art.25 is the effective implementation of the data protection principles and data subjects’ rights and freedoms by design and by default. This means that controllers have to implement appropriate technical and organisational measures and the necessary safeguards, designed to ascertain data protection principles in practice and to protect the rights and freedoms of data subjects. In addition, controllers should be able to demonstrate that the implemented measures are effective. 

The Guidelines also contain guidance on how to effectively implement the data protection principles in Article 5 GDR, listing key design and default elements, as well as practical cases for illustration. They further provide recommendations on how controllers, processors and producers can cooperate to achieve DPbDD.

The final guidelines integrate updated wording and further legal reasoning in order to address comments and feedback received during the public consultation.

The EDPB decided to set up a Coordinated Enforcement Framework (CEF). The CEF provides a structure for coordinating recurring annual activities by EDPB Supervisory Authorities (SAs). The objective of the CEF is to facilitate joint actions in a flexible and coordinated manner, ranging from joint awareness raising and information gathering to enforcement sweeps and joint investigations. The purpose of recurring annual coordinated actions is to promote compliance, to empower data subjects to exercise their rights and to raise awareness. 

The EDPB adopted a letter in response to the Europäische Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz concerning the data protection implications of Art.17 of the Copyright Directive, in particular concerning upload filters. In the letter, the EDPB states that any processing of personal data for the purpose of upload filters must be proportionate and necessary and that, as far possible, no personal data should be processed when Art. 17 Copyright Directive is implemented. Where the processing of personal data is necessary, such as for the redress mechanism, such data should only concern data necessary for this specific purpose, while applying all the other principles of the GDPR. The EDPB further highlighted that it is in continuous exchange with the European Commission on this topic and that it has indicated its availability for further collaboration.

You can read the agenda of the EDPB's fortieth plenary here.

Note to editors:
Please note that all documents adopted during the EDPB Plenary are subject to the necessary legal, linguistic and formatting checks and will be made available on the EDPB website once these have been completed.


EDPB_Press Release_2020_16
 

12 October 2020

Bruxelles, 12. listopada – Na svojoj 39. plenarnoj sjednici Europski odbor za zaštitu podataka donio je smjernice o pojmu relevantnog i obrazloženog prigovora. Smjernice će doprinijeti jedinstvenom tumačenju tog pojma te će tako pomoći u pojednostavnjivanju budućih postupaka na temelju članka 65. Opće uredbe o zaštiti podataka.

U okviru mehanizma suradnje uspostavljenog u Općoj uredbi o zaštiti podataka nadzorna tijela dužna su „međusobno razmjenjivati sve bitne informacije” i surađivati „kako bi se nastojao postići konsenzus”. Na temelju članka 60. stavaka 3. i 4. Opće uredbe o zaštiti podataka vodeće nadzorno tijelo dužno je dostaviti nacrt odluke predmetnim nadzornim tijelima, koja onda mogu podnijeti relevantan i obrazložen prigovor u određenom vremenskom okviru. Nakon primitka relevantnog i obrazloženog prigovora vodeće nadzorno tijelo ima dvije mogućnosti. Ako relevantan i obrazložen prigovor ne uzme u obzir ili smatra da prigovor nije obrazložen ili relevantan, predmet predaje na rješavanje Odboru u okviru mehanizma konzistentnosti (članak 65. Opće uredbe o zaštiti podataka). Ako vodeće nadzorno tijelo, naprotiv, uzme u obzir prigovor i donese revidirani nacrt odluke, predmetna nadzorna tijela mogu uložiti relevantan i obrazložen prigovor na revidirani nacrt odluke u roku od dva tjedna.

Cilj je smjernica uspostaviti zajedničko razumijevanje pojma „relevantan i obrazložen”, uključujući i ono što bi se trebalo uzeti u obzir kad se ocjenjuje pokazuje li prigovor jasno „važnost rizika koje predstavlja nacrt odluke“ (članak 4. stavak 24. Opće uredbe o zaštiti podataka).

Napomena urednicima:

Napominjemo da svi dokumenti usvojeni tijekom plenarne sjednice Europskog odbora za zaštitu podataka podliježu potrebnim pravnim, jezičnim i oblikovnim provjerama te će biti dostupni na mrežnom mjestu Odbora nakon tih provjera.

EDPB_Press Release_2020_15

04 September 2020

Bruxelles, 3. rujna – Odbor je donio Smjernice o pojmovima voditelja i izvršitelja obrade u Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i Smjernice o ciljanju korisnika društvenih medija. Osim toga, Europski odbor za zaštitu podataka osnovao je radnu skupinu za pritužbe na temelju presude Suda EU-a u predmetu Schrems II i radnu skupinu posvećenu dodatnim mjerama koje se mogu zahtijevati od izvoznika i uvoznika podataka kako bi se omogućila odgovarajuća zaštita pri prijenosu podataka s obzirom na presudu Suda EU-a u predmetu Schrems II.

Odbor je donio Smjernice o pojmovima voditelja i izvršitelja obrade u Općoj uredbi o zaštiti podataka. Od početka primjene GDPR-a postavljala su se pitanja o opsegu promjena koje je ta uredba donijela u pogledu tih pojmova, posebno kad je riječ o pojmu zajedničkog vođenja obrade (kao što je propisano člankom 26. GDPR-a i nakon nekoliko presuda Suda EU-a), kao i o obvezama izvršitelja obrade (posebno članak 28. GDPR-a) iz poglavlja IV. GDPR-a.

U ožujku 2019. Europski odbor za zaštitu podataka zajedno sa svojim Tajništvom organizirao je događanje za dionike na kojem je utvrđeno da su potrebne praktičnije smjernice te je Odboru omogućeno da bolje razumije potrebe i zabrinutosti u tom području. Nove smjernice sastoje se od dva glavna dijela: u prvom se objašnjavaju različiti pojmovi, a drugi sadržava detaljne smjernice o glavnim posljedicama tih pojmova za voditelje obrade, izvršitelje obrade i zajedničke voditelje obrade. Smjernice sadržavaju dijagram toka kako bi se pružile dodatne praktične smjernice. O Smjernicama će se provesti javno savjetovanje.

Europski odbor za zaštitu podataka donio je Smjernice o ciljanju korisnika društvenih medija. Njima se nastoje pružiti praktične smjernice za dionike te sadržavaju razne primjere različitih situacija kako bi dionici mogli brzo prepoznati „scenarij” koji je najbliži ciljanoj praksi koju namjeravaju provesti. Glavni je cilj Smjernica pojasniti uloge i odgovornosti pružatelja društvenih medija i ciljanog pojedinca. U tu se svrhu u Smjernicama, među ostalim, utvrđuju potencijalni rizici za slobode pojedinaca, glavni akteri i njihove uloge, primjena ključnih zahtjeva za zaštitu podataka, kao što su zakonitost i transparentnost te procjena učinka na zaštitu podataka, kao i ključni elementi dogovora između pružatelja društvenih medija i ciljanih pojedinaca. Osim toga, Smjernice su usmjerene na različite mehanizme za ciljanje, obradu posebnih kategorija podataka i obvezu zajedničkih voditelja obrade da uspostave odgovarajući dogovor u skladu s člankom 26. GDPR-a. Na plenarnoj sjednici Smjernice će biti podnesene na javno savjetovanje.

Odbor je osnovao radnu skupinu za razmatranje pritužbi podnesenih na temelju presude Suda EU-a u predmetu Schrems II. Podnesena je ukupno 101 identična pritužba nadležnim tijelima EGP-a za zaštitu podataka protiv nekoliko voditelja obrade u državama članicama EGP-a u vezi s njihovom uporabom usluga Googlea/Facebooka koje uključuju prijenose osobnih podataka. Konkretno, podnositelji pritužbi, koje zastupa NVO NOYB, tvrde da Google/Facebook prenose osobne podatke SAD-u na temelju europsko-američkog sustava zaštite privatnosti ili standardnih ugovornih klauzula te da u skladu s nedavnom presudom Suda EU-a u predmetu C-311/18 voditelj obrade ne može osigurati odgovarajuću zaštitu osobnih podataka podnositelja pritužbe. Radna skupina analizirat će to pitanje i osigurati blisku suradnju među članovima Odbora.

Nastavno na presudu Suda EU-a u predmetu Schrems II te na često postavljena pitanja donesena 23. srpnja Odbor je osnovao radnu skupinu. Ta će radna skupina sastaviti preporuke koje će voditeljima i izvršiteljima obrade pomoći u njihovoj zadaći utvrđivanja i provedbe odgovarajućih dopunskih mjera kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita pri prijenosu podataka u treće zemlje.

Andrea Jelinek, predsjednica Europskog odbora za zaštitu podataka izjavila je: „Europski odbor za zaštitu podataka svjestan je da se presudom u predmetu Schrems II voditeljima obrade daje važna odgovornost. Osim izjave i često postavljenih pitanja koje smo objavili ubrzo nakon presude, pripremit ćemo preporuke kao potporu voditeljima i izvršiteljima obrade u izvršavanju njihovih dužnosti utvrđivanja i provedbe odgovarajućih dopunskih mjera pravne, tehničke i organizacijske prirode kako bi se ispunio standard bitne ekvivalentnosti pri prijenosu osobnih podataka trećim zemljama. Međutim, posljedice te presude dalekosežne su, a konteksti prijenosa podataka u treće zemlje vrlo su raznoliki. Stoga ne može postojati univerzalan pristup kojim će se problem brzo riješiti. Svaka organizacija morat će ocijeniti vlastite postupke obrade i prijenose podataka te poduzeti odgovarajuće mjere.”

Napomena urednicima:
Napominjemo da svi dokumenti doneseni tijekom plenarne sjednice Europskog odbora za zaštitu podataka podliježu potrebnim pravnim, jezičnim i oblikovnim provjerama te da će biti dostupni na mrežnom mjestu Europskog odbora za zaštitu podataka nakon tih provjera.

EDPB_Press Release_2020_14

24 July 2020

Europski odbor za zaštitu podataka objavio dokument s čestim pitanjima o presudi Suda EU-a u predmetu C-311/18 (Schrems II)

Nakon presude Suda Europske unije u predmetu C-311/18 – Povjerenik za zaštitu podataka protiv subjekata Facebook Ireland Ltd i Maximillian Schrems, Odbor je objavio dokument s „često postavljanim pitanjima” kako bi dao početno pojašnjenje i preliminarne smjernice dionicima o upotrebi pravnih instrumenata za prijenos osobnih podataka u treće zemlje, uključujući SAD. Taj će se dokument dalje razraditi i dopuniti, zajedno s dodatnim smjernicama, s obzirom na to da Europski odbor za zaštitu podataka nastavlja analizirati i procjenjivati presudu Suda. 

Dokument s čestim pitanjima o presudi Suda EU-a u predmetu C-311/18 nalazi se ovdje.

EDPB_Press Release_statement_2020_06

23 July 2020

Bruxelles, 23. srpnja – S obzirom na skori završetak prijelaznog razdoblja za Brexit, Europski odbor za zaštitu podataka (Odbor) donio je osnovne informacije o radnjama koje trebaju poduzeti nadzorna tijela, nositelji odobrenih obvezujućih korporativnih pravila (BCR-ova) i organizacije koje čekaju da njihove BCR-ove odobri nadzorno tijelo iz UK-a kako bi se zajamčila primjena BCR-ova kao valjanog sredstva prijenosa podataka i nakon završetka prijelaznog razdoblja. Budući da po završetku prijelaznog razdoblja nadzorna tijela iz UK-a više neće ispunjavati uvjete za nadležna nadzorna tijela koji su utvrđeni u Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), odluke o odobrenju koje su donijela nadzorna tijela iz UK-a u skladu s tom uredbom više neće imati pravni učinak u Europskom gospodarskom području (EGP). Usto, možda će prije završetka prijelaznog razdoblja biti potrebno izmijeniti sadržaj tih BCR-ova budući da oni obično sadržavaju upućivanja na pravni poredak UK-a. To se odnosi i na BCR-ove koji su već odobreni u skladu s Direktivom 94/46/EZ.

Nositelji BCR-ova za koje ulogu vodećeg nadzornog tijela ima nadzorno tijelo iz UK-a trebaju uspostaviti sva potrebna organizacijska rješenja za imenovanje novog vodećeg nadzornog tijela za BCR-ove na području EGP-a. Promjena vodećeg nadzornog tijela za BCR-ove mora se provesti prije završetka prijelaznog razdoblja za Brexit.

Trenutačne podnositelje zahtjeva za odobrenje BCR-ova potiče se da uspostave sve organizacijska rješenja za imenovanje novog vodećeg nadzornog tijela za BCR-ove na području EGP-a znatno prije završetka prijelaznog razdoblja za Brexit, uključujući stupanje u kontakt s tim nadzornim tijelom, kako bi dostavili sve potrebne informacije o tome zašto se to nadzorno tijelo razmatra kao novo vodeće nadzorno tijelo za BCR-ove. To će tijelo zatim preuzeti zahtjev i službeno pokrenuti postupak odobrenja, koje podliježe mišljenju Odbora. Za sve BCR-ove koje je odobrilo nadzorno tijelo iz UK-a u skladu s GDPR-om, novo vodeće nadzorno tijelo za EGP morat će donijeti novu odluku o odobrenju prije završetka prijelaznog razdoblja i nakon pribavljanja mišljenja Odbora. Odbor je usvojio i prilog koji sadržava kontrolni popis elemenata BCR-ova koje je potrebno izmijeniti u kontekstu Brexita.

Ovim osnovnim informacijama ne dovodi se u pitanje analiza koju trenutačno provodi Odbor o posljedicama presude Suda Europske unije (SEU) u predmetu DPC protiv Facebook Ireland i Schrems o BCR-ovima kao sredstvima prijenosa podataka.

EDPB_Press Release_2020_13

20 July 2020

Bruxelles, 20. srpnja – Tijekom svoje 34. plenarne sjednice Odbor je usvojio izjavu o presudi Suda Europske unije u predmetu Facebook Ireland i Schrems. Odbor je usvojio smjernice o međudjelovanju između Druge direktive o platnim uslugama (PSD2) i Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), kao i pismo odgovora upućeno zastupnici EP-a Ďuriš Nicholsonovoj o praćenju kontakata, interoperabilnosti aplikacija i procjeni učinaka na zaštitu podataka.

Odbor je usvojio izjavu o presudi Suda Europske unije u predmetu C-311/18 - Povjerenik za zaštitu podataka protiv subjekata Facebook Ireland i Maximillian Schrems, kojom se stavlja izvan snage Odluka 2016/1250 o primjerenosti zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti te smatra mjerodavnom Odluka Komisije 2010/87 o standardnim ugovornim klauzulama za prijenos osobnih podataka izvršiteljima s poslovnim nastanom u trećim zemljama.

U pogledu sustava zaštite privatnosti, Odbor ističe da bi EU i SAD trebali uspostaviti cjelovit i djelotvoran okvir kojim se jamči da je, u skladu s presudom, razina pružene zaštite osobnih podataka u SAD-u u biti istovjetna onoj koja je zajamčena u EU-u. Odbor namjerava i dalje konstruktivno doprinositi osiguravanju transatlantskog prijenosa osobnih podataka koji donosi koristi građanima i organizacijama u Europskom gospodarskom prostoru i spreman je pružiti pomoć i smjernice Europskoj komisiji kako bi joj u suradnji s SAD-om pomogao razviti novi okvir, potpuno usklađen s pravom EU-a o zaštiti podataka.

U pogledu standardnih ugovornih klauzula, Odbor prima na znanje primarnu odgovornost izvoznika i uvoznika pri odlučivanju žele li ugovoriti standardne ugovorne klauzule, kako bi na temelju njih osigurali održanje razine zaštite koja je u biti istovjetna onoj zajamčenoj GDPR-om na temelju Povelje EU-a. Prilikom takve prethodne procjene izvoznik (prema potrebi uz pomoć uvoznika) uzima u obzir sadržaj standardnih ugovornih klauzula, konkretne okolnosti prijenosa te pravni režim primjenjiv u zemlji uvoznika. Sud naglašava da će izvoznik možda morati razmotriti uvođenje dodatnih mjera uz one obuhvaćene standardnim ugovornim klauzulama. Odbor će dodatno razmotriti što bi te dodatne mjere mogle obuhvaćati.

Odbor također prima na znanje dužnosti nadležnih nadzornih tijela da obustave ili zabrane prijenos podataka trećoj zemlji u skladu sa standardnim ugovornim klauzulama ako se, prema mišljenju nadležnih nadzornih tijela i s obzirom na sve okolnosti tog prijenosa, u toj trećoj zemlji ne postupa ili ne može postupati u skladu s tim klauzulama, a zaštita prenesenih podataka ne može se osigurati drugim sredstvima, osobito kada voditelj obrade ili izvršitelj obrade još nisu obustavili ili zaustavili prijenos.

Odbor podsjeća da je izdao smjernice o odstupanjima iz članka 49. GDPR-a te da se ta odstupanja moraju primjenjivati na svaki pojedinačni slučaj.

Odbor će provesti detaljniju procjenu presude i izdati dodatna pojašnjenja za dionike kao i smjernice o upotrebi instrumenata za prijenos osobnih podataka trećim zemljama u skladu s presudom. Kako je naveo Sud EU-a, Odbor i njegova europska nadzorna tijela spremni su osigurati dosljednost u cijelom Europskom gospodarskom prostoru.

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: https://edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-court-justice-european-union-judgment-case-c-31118-data-protection_hr

Odbor je usvojio smjernice o Drugoj direktivi o platnim uslugama (PSD2) Direktivom PSD2 modernizira se pravni okvir za tržište platnih usluga. Značajno je to što PSD2 uvodi pravni okvir za nove usluge iniciranja plaćanja (PISP) i usluge pružanja informacija o računu (AISP). Korisnici mogu zatražiti da se tim novim pružateljima platnih usluga dopusti pristup njihovim platnim računima. Nakon radionice za dionike održane u veljači 2019. Odbor je pripremio smjernice o primjeni GDPR-a na te nove usluge platnog prometa.

Smjernicama se ističe da je u tom kontekstu obrada posebnih kategorija osobnih podataka u pravilu zabranjena (na temelju članka 9. stavka 1. GDPR-a), osim kad ispitanik za to da izričitu privolu (članak 9. stavak 2. točka (a) GDPR-a) ili je to nužno za potrebe značajnog javnog interesa (članak 9. stavak 2. točka (g) GDPR-a).

Smjernicama se također razjašnjavaju uvjeti temeljem kojih pružatelji platnih usluga koji vode račun dopuštaju pristup informacijama o platnim računima pružateljima usluga iniciranja plaćanja (PISP) i pružateljima usluga informacija o računu (AISP), posebno detaljan pristup platnim računima.

Smjernicama se pojašnjava da članak 66. stavak 3. točka (g) te članak 67. stavak 2. točka (f) Druge direktive o platnim uslugama (PSD2) ne dozvoljavaju bilo kakvu drugu obradu, osim ako je ispitanik dao svoju privolu u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) GDPR-a ili je ta obrada utvrđena pravom Unije ili pravom države članice. Smjernice će se uputiti na javnu raspravu.

Konačno, Odbor je usvojio pismo odgovora na pitanje zastupnice EP-a Ďuriš Nicholsonove o zaštiti podataka u kontekstu borbe protiv bolesti COVID-19. U pismu se odgovara na pitanja o usklađivanju i interoperabilnosti aplikacija za praćenje kontakata, procjeni učinaka na zaštitu podataka pri takvoj obradi i trajanju takve obrade.

EDPB_Press Release_2020_12

17 July 2020


The European Data Protection Board has adopted the following statement:


The EDPB welcomes the CJEU’s judgment, which highlights the fundamental right to privacy in the context of the transfer of personal data to third countries. The CJEU’s decision is one of great importance. The European Data Protection Board (EDPB) has taken note of the fact that the Court of Justice invalidates Decision 2016/1250 on the adequacy of the protection provided by the EU-US Privacy Shield, and of the fact that it considers Commission Decision 2010/87 on Standard Contractual Clauses (SCCs) for the transfer of personal data to processors established in third countries valid.


The EDPB discussed the Court’s ruling during its 34th plenary session of 17 July 2020.


With regard to the Privacy Shield, the EDPB points out that the EU and the U.S. should achieve a complete and effective framework guaranteeing that the level of protection granted to personal data in the U.S. is essentially equivalent to that guaranteed within the EU, in line with the judgment.


The EDPB identified in the past some of the main flaws of the Privacy Shield on which the CJEU grounds its decision to declare it invalid.


The EDPB questioned in its reports on the annual joint reviews of Privacy Shield the compliance with the data protection principles of necessity and proportionality in the application of U.S. law. (1)


The EDPB intends to continue playing a constructive part in securing a transatlantic transfer of personal data that benefits EEA citizens and organisations and stands ready to provide the European Commission with assistance and guidance to help it build, together with the U.S., a new framework that fully complies with EU data protection law.


While the SCCs remain valid, the CJEU underlines the need to ensure that these maintain, in practice, a level of protection that is essentially equivalent to the one guaranteed by the GDPR in light of the EU Charter. The assessment of whether the countries to which data are sent offer adequate protection is primarily the responsibility of the exporter and the importer, when considering whether to enter into SCCs. When performing such prior assessment, the exporter (if necessary, with the assistance of the importer) shall take into consideration the content of the SCCs, the specific circumstances of the transfer, as well as the legal regime applicable in the importer’s country. The examination of the latter shall be done in light of the non-exhaustive factors set out under Art 45(2) GDPR.


If the result of this assessment is that the country of the importer does not provide an essentially equivalent level of protection, the exporter may have to consider putting in place additional measures to those included in the SCCs. The EDPB is looking further into what these additional measures could consist of.


The CJEU’s judgment also recalls the importance for the exporter and importer to comply with their obligations included in the SCCs, in particular the information obligations in relation to change of legislation in the importer’s country. When those contractual obligations are not or cannot be complied with, the exporter is bound by the SCCs to suspend the transfer or terminate the SCCs or to notify its competent supervisory authority if it intends to continue transferring data.


The EDPB takes note of the duties for the competent supervisory authorities (SAs) to suspend or prohibit a transfer of data to a third country pursuant to SCCs, if, in the view of the competent SA and in the light of all the circumstances of that transfer, those clauses are not or cannot be complied with in that third country, and the protection of the data transferred cannot be ensured by other means, in particular where the controller or a processor has not already itself suspended or put an end to the transfer.


The EDPB recalls that it issued guidelines on Art 49 GDPR derogations (2); and that such derogations must be applied on a case-by-case basis.


The EDPB will assess the judgment in more detail and provide further clarification for stakeholders and guidance on the use of instruments for the transfer of personal data to third countries pursuant to the judgment.


The EDPB and its European SAs stand ready, as stated by the CJEU, to ensure consistency across the EEA.


For the European Data Protection Board


The Chair


(Andrea Jelinek)

 

(1) See EDPB, EU-U.S. Privacy Shield  - Second Annual Joint Review report here, and  EDPB, EU -U.S. Privacy Shield   - Third Annual Joint Review report here.

(2) DPB Guidelines 2/2018 on derogations of Article 49 under Regulation 2016/679, adopted on 25 May 2018, p3.

 

EDPB_Press Release_statement_2020_05

25 June 2020

The EDPB has published a new register containing decisions taken by national supervisory authorities following the One-Stop-Shop cooperation procedure (Art. 60 GDPR) on its website.


Under the GDPR, Supervisory Authorities have a duty to cooperate on cases with a cross-border component to ensure a consistent application of the regulation - the so-called one-stop-shop (OSS) mechanism. Under the OSS, the Lead Supervisory Authority (LSA) is in charge of preparing the draft decisions and works together with the concerned SAs to reach consensus. Up until early June, LSAs have adopted 110 final OSS decisions. The register includes access to the decisions as well as  summaries of the decisions in English prepared by the EDPB Secretariat. The register will be valuable to data protection practitioners who will gain access to information showcasing how SAs work together to enforce the GDPR in practice. The information in the register has been validated by the LSAs in question and in accordance with the conditions provided by its national legislation.

The register is accessible here

EDPB_Press Release_statement_2020_04

17 June 2020

During its 32nd plenary session, the EDPB adopted a statement on the interoperability of contact tracing apps, as well as a statement on the opening of borders and data protection rights. The Board also adopted two letters to MEP Körner - on encryption and on Article 25 GDPR - and a letter to CEAOB on PCAOB arrangements.

The EDPB adopted a statement on the interoperability of contact tracing applications, building on the EDPB Guidelines 04/2020 on the use of location data and contact tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak. The statement offers a more in-depth analysis of key aspects, including transparency, legal basis, controllership, data subject rights, data retention and minimisation, information security and data accuracy in the context of creating an interoperable network of applications, that need to be considered on top of those highlighted in the EDPB Guidelines 04/2020.

The EDPB emphasises that the sharing of data about individuals that have been diagnosed or tested positively with such interoperable applications should only be triggered by a voluntary action of the user. Giving data subjects information and control will increase their trust in the solutions and their potential uptake. The goal of interoperability should not be used as an argument to extend the collection of personal data beyond what is necessary.

Moreover, contact tracing apps need to be part of a comprehensive public health strategy to fight the pandemic, such as testing and subsequent manual contact tracing for the purpose of improving effectiveness of the performed measures.

Ensuring interoperability is not only technically challenging and sometimes impossible without disproportionate trade-offs, but also leads to a potential increased data protection risk. Therefore, controllers need to ensure measures are effective and proportionate and must assess whether a less intrusive alternative can achieve the same purpose.

The EDPB adopted a statement on the processing of personal data in the context of reopening the Schengen borders following the COVID-19 outbreak. The measures allowing a safe reopening of the borders currently envisaged or implemented by Member States include testing for COVID-19, requiring certificates issued by health professionals and the use of a voluntary contact tracing app. Most measures involve processing of personal data.

The EDPB recalls that data protection legislation remains applicable and allows for an efficient response to the pandemic, while at the same time protecting fundamental rights and freedoms. The EDPB stresses that the processing of personal data must be necessary and proportionate, and the level of protection should be consistent throughout the EEA. In the statement, the EDPB urges the Member States to take a common European approach when deciding which processing of personal data is necessary in this context.

The statement also addresses the GDPR principles that Member States need to pay special attention to when processing personal data in the context of reopening the border. These include lawfulness, fairness and transparency, purpose limitation, data minimisation, storage limitation, security of data and data protection by design and by default. Moreover, the decision to allow the entrance into a country should not only be based on the automated individual decision making technologies. In any case, such decisions should be subject to suitable safeguards, which should include specific information to the data subject and the right to obtain human intervention, to express his or her point of view, to obtain an explanation of the decision reached after such assessment and to challenge the decision. Automated individual decision measures should not apply to children.

Finally, the EDPB highlights the importance of a prior consultation with competent national supervisory authorities when Member States intend to process personal data in this context.

The EDPB adopted a response to a letter from MEP Moritz Körner on the relevance of encryption bans in third countries for assessing the level of data protection when personal data are transferred to countries where these bans exist. According to the EDPB, any ban on encryption or provisions weakening encryption would seriously undermine compliance with GDPR security obligations applicable to controllers and processors, be that in a third country or in the EEA. Security measures are one of the elements the European Commission must take into account when assessing the adequacy of the level of protection in a third country.

A second letter to MEP Körner addresses the topic of laptop camera covers. MEP Körner highlighted that this technology could help comply with the GDPR and suggested new laptops should be equipped with it. In its reply, the Board clarifies that while laptop manufacturers should be encouraged to take into account the right to data protection when developing and designing such products, they are not responsible for the processing carried out with those products and the GDPR does not establish legal obligations for manufacturers, unless they also act as controllers or processors. Controllers must evaluate the risks of each processing and choose the appropriate safeguards to comply with GDPR, including the privacy by design and by default enshrined in Article 25 GDPR.

Finally, the EDPB adopted a letter to the Committee of European Auditor Oversight Bodies (CEAOB). The EDPB received a proposal from the CEAOB, which gathers the national auditor oversight bodies at EU level, to cooperate and receive feedback on negotiations of draft administrative arrangements for the transfer of data to the US Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). The EDPB welcomes this proposal and indicates that it is available to hold an exchange with the CEAOB to clarify any potential questions on data protection requirements related to such arrangements in light of the EDPB Guidelines 2/2020 on Art. 46 (2) (a) and 46 (3) (b) GDPR for transfers of personal data between EEA and non-EEA public authorities. The exchange could also involve the PCAOB if the CEAOB and its members deem it beneficial for their work on these arrangements.

The agenda of the 32nd plenary is available here

Note to editors:
Please note that all documents adopted during the EDPB Plenary are subject to the necessary legal, linguistic and formatting checks and will be made available on the EDPB website once these have been completed.

EDPB_Press Release_2020_11

10 June 2020

Bruxelles, 10. lipnja – Na svojoj 31. plenarnoj sjednici Europski odbor za zaštitu podataka (Odbor) donio je odluku o osnivanju radne skupine za koordinaciju potencijalnih mjera i za stjecanje šireg uvida u obradu podataka i postupke za potrebe aplikacije TikTok na području EU-a te usvojio tekst pisma o primjeni alata Clearview AI u tijelima za izvršavanje zakonodavstva. Usto, Odbor je usvojio tekst odgovora savjetodavnoj skupini ENISA-e i odgovora na otvoreno pismo neprofitne organizacije NOYB.

Odbor je objavio svoju odluku o osnivanju radne skupine za koordinaciju potencijalnih mjera i za stjecanje šireg uvida u obradu podataka i postupke za potrebe aplikacije TikTok na području EU-a.

Odgovarajući na zahtjev zastupnika u EP-u Körnera koji se odnosio na TikTok, Odbor ističe da je već donio smjernice i preporuke koje bi trebali uzeti u obzir svi voditelji obrade podataka čija obrada podataka podliježe odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), naročito kad je riječ o prijenosu osobnih podataka u treće zemlje, materijalnim i postupovnim uvjetima pod kojim javna tijela mogu pristupati osobnim podatcima ili primjeni teritorijalnog područja primjene GDPR-a, posebno kad je riječ o obradi podataka o maloljetnicima. Odbor podsjeća da se GDPR primjenjuje na obradu osobnih podataka koju obavlja voditelj obrade, čak i kad nema poslovni nastan u Uniji, ako se aktivnosti obrade odnose na ponudu roba i usluga ispitanicima u Uniji.

Odgovarajući na pitanje zastupnika u EU-u o alatu Clearview AI, Odbor je izrazio svoju zabrinutost o određenim kretanjima u području tehnologija prepoznavanja lica. Odbor podsjeća da, u skladu s Direktivom o izvršavanju zakonodavstva (EU) 2016/680, tijela za izvršavanje zakonodavstva mogu obrađivati biometrijske podatke u svrhu jedinstvene identifikacije fizičke osobe isključivo u skladu sa strogim uvjetima iz članaka 8. i 10. te Direktive.

Odbor sumnja da bilo koje pravo Unije ili države članice pruža pravnu osnovu za upotrebu usluge poput one koju nudi Clearview AI. Stoga se, u trenutačnim okolnostima i ne dovodeći u pitanje nijednu buduću ili trenutačnu istragu, ne može utvrditi zakonitost takve upotrebe u tijelima za izvršavanje zakonodavstva na području EU-a.

Ne dovodeći u pitanje daljnju analizu na temelju dodatnih dostavljenih elemenata, Odbor stoga smatra da upotreba usluge kao što je Clearview AI u tijelima za izvršavanje zakonodavstva u Europskoj uniji, u sadašnjim okolnostima, vjerojatno ne bi bila u skladu sa sustavom EU-a za zaštitu podataka.

Naposljetku, Odbor upućuje na svoje smjernice o obradi osobnih podataka s pomoću videouređaja i najavljuje buduće aktivnosti usmjerene na primjenu tehnologije prepoznavanja lica u tijelima za izvršavanje zakonodavstva.

Odgovarajući na pismo Agencije Europske unije za kibersigurnost (ENISA) u kojem se traži da Odbor imenuje svojeg predstavnika u savjetodavnu skupinu ENISA-e, Odbor je kao svojeg predstavnika imenovao Gwendala Le Granda, zamjenika glavnog tajnika CNIL-a. Savjetodavna skupina pomaže izvršnom direktoru ENISA-e pri sastavljanju godišnjeg programa rada i komunikaciji s relevantnim dionicima.

Odbor je usvojio tekst odgovora na otvoreno pismo NOYB-a o suradnji među nadzornim tijelima i postupcima za osiguranje dosljednosti. U svojem pismu Odbor naglašava da neprekidno radi na poboljšanju suradnje među nadzornim tijelima i postupaka za osiguranje dosljednosti. Odbor je svjestan da postoje područja u kojima je potrebno poboljšanje, kao što su razlike među nacionalnim zakonodavstvima i praksama u području upravnih postupaka te vrijeme i resursi potrebni za rješavanje prekograničnih predmeta. Odbor naglašava svoju predanost pronalaženju rješenja koja su u okvirima njegove nadležnosti.

Napomena urednicima:
Napominjemo da svi dokumenti usvojeni tijekom plenarne sjednice Europskog odbora za zaštitu podataka podliježu potrebnim pravnim, jezičnim i oblikovnim provjerama te će biti dostupni na mrežnom mjestu Odbora nakon tih provjera.

EDPB_Press Release_2020_10

03 June 2020

Bruxelles, 3. lipnja – Europski odbor za zaštitu podataka tijekom svoje 30. plenarne sjednice donio je izjavu o pravima ispitanika u vezi s izvanrednim stanjem u državama članicama. Odbor je također donio odgovor na dopis Unije za građanske slobode za Europu, organizacije Access Now i Mađarske unije za građanske slobode (HCLU) o dekretu Vlade 179/2020 od 4. svibnja.

Europski odbor za zaštitu podataka podsjeća da se, čak i u ovim iznimnim vremenima, mora zadržati zaštita osobnih podataka u svim hitnim mjerama, čime se doprinosi uvažavanju krovnih načela demokracije, vladavine prava i temeljnih prava na kojima Unija počiva.

Odbor u dopisu, ali i u izjavi naglašava da GDPR ostaje primjenjiv i da se njime omogućuje učinkovit odgovor na pandemiju uz istodobnu zaštitu temeljnih prava i sloboda. Zakon o zaštiti podataka već omogućuje obradu podataka potrebnu za doprinos suzbijanju pandemije bolesti COVID-19.

U izjavi se podsjeća na glavna načela povezana s ograničenjima prava ispitanika u vezi s izvanrednim stanjem u državama članicama:

  • ograničenja koja su općenita, opsežna ili nametljiva do te mjere da temeljno pravo lišavaju njegova osnovnog sadržaja ne mogu se opravdati.
  • Pod određenim uvjetima, člankom 23. GDPR-a nacionalnim se zakonodavcima dopušta da putem zakonodavne mjere ograniče područje primjene obveza voditelja i izvršitelja obrade i prava ispitanika ako se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda te ako je to nužna i razmjerna mjera demokratskog društva radi očuvanja važnih ciljeva od općeg javnog interesa Unije ili države članice, kao što je primjerice javno zdravlje.
  • Prava ispitanika predstavljaju bit temeljnog prava na zaštitu podataka i članak 23. GDPR-a trebalo bi tumačiti i iščitati imajući na umu da njihova primjena treba biti opće pravilo. Što se tiče ograničenja i iznimki od osnovnog pravila, oni se trebaju primjenjivati samo u ograničenim okolnostima.
  • Ograničenja moraju biti predviđena „zakonom”, a zakon kojim se utvrđuju ograničenja trebao bi biti dovoljno jasan kako bi građani mogli razumjeti uvjete u kojima su voditelji obrade ovlašteni da posegnu za njima. Osim toga, ograničenja moraju biti predvidljiva osobama na koje se primjenjuju. Ograničenja koja su nametnuta za razdoblje koje nije vremenski točno ograničeno, koja se primjenjuju retroaktivno ili podliježu nedefiniranim uvjetima, ne ispunjavaju kriterij predvidljivosti.
  • Samo postojanje pandemije ili druge izvanredne situacije nije dovoljan razlog za bilo kakvo ograničavanje prava ispitanika. Umjesto toga, svako ograničenje mora jasno doprinijeti zaštiti važnog cilja od općeg javnog interesa EU-a ili države članice.
  • Izvanredno stanje, proglašeno u kontekstu pandemije, pravni je uvjet kojim se mogu opravdati ograničenja prava ispitanika, pod uvjetom da se ta ograničenja primjenjuju samo ako je to strogo potrebno i razmjerno za očuvanje cilja javnog zdravlja. Stoga ograničenja moraju biti strogo ograničena u pogledu područja primjene i vremena jer se prava ispitanika mogu ograničiti, ali ne i uskratiti. Osim toga, jamstva predviđena člankom 23. stavkom 2. Opće uredbe o zaštiti podataka moraju se primjenjivati u cijelosti.
  • Ograničenja donesena u kontekstu izvanrednog stanja kojima se suspendira ili odgađa primjena prava ispitanika i obveza koje se odnose na voditelje obrade i izvršitelje obrade, bez jasnih vremenskih ograničenja, značilo bi de facto potpunu suspenziju tih prava i ne bi bilo u skladu s biti temeljnih prava i sloboda.

Nadalje, Europski odbor za zaštitu podataka najavio je da će u nadolazećim mjesecima objaviti smjernice o provedbi članka 23. GDPR-a.

Napomena urednicima:

Napominjemo da svi dokumenti doneseni tijekom plenarne sjednice Europskog odbora za zaštitu podataka podliježu potrebnim pravnim, jezičnim i oblikovnim provjerama te da će biti dostupni na mrežnom mjestu Odbora nakon tih provjera.

20 May 2020

Bruxelles, 20. svibnja – Europski odbor za zaštitu podataka tijekom svoje 28. plenarne sjednice donio je mišljenje o nacrtu standardnih ugovornih klauzula koji je podnijelo slovensko nadzorno tijelo te je odlučio o objavi registra koji sadrži sve odluke u okviru jedinstvenog mehanizma.

Europski odbor za zaštitu podataka donio je svoje mišljenje o nacrtu standardnih ugovornih klauzula za ugovore između voditelja obrade i izvršitelja obrade koji je slovensko nadzorno tijelo podnijelo Odboru. Mišljenje ima za cilj osigurati dosljednu primjenu članka 28. GDPR-a, kojim se voditeljima obrade i izvršiteljima obrade nameće obveza sklapanja ugovora ili neki drugi pravni akt kojim se određuju odgovarajuće obveze stranaka. Prema članku 28. stavku 6. GDPR-a, ti se ugovori ili drugi pravni akti mogu temeljiti, u cijelosti ili djelomično, na standardnim ugovornim klauzulama koje donosi nadzorno tijelo. Odbor u mišljenju iznosi nekoliko preporuka koje treba uzeti u obzir kako bi se taj nacrt standardnih ugovornih klauzula smatrao standardnim ugovornim klauzulama. Ako se provedu sve preporuke, slovensko nadzorno tijelo moći će usvojiti ovaj nacrt sporazuma u obliku standardnih ugovornih klauzula na temelju članka 28. stavka 8. GDPR-a.

Europski odbor za zaštitu podataka na svojem će mrežnom mjestu objaviti registar s odlukama koje su donijela nacionalna nadzorna tijela na temelju postupka suradnje u okviru jedinstvenog mehanizma (čl. 60. GDPR-a).

U skladu s GDPR-om, nadzorna tijela dužna su surađivati u predmetima s prekograničnom komponentom kako bi osigurala dosljednu primjenu uredbe – tzv. jedinstveni mehanizam. Jedinstvenim se mehanizmom predviđa da je vodeće nadzorno tijelo zaduženo za pripremu nacrta odluka i da surađuje s predmetnim nadzornim tijelima kako bi se postigao konsenzus. Do kraja travnja 2020. vodeća su nadzorna tijela donijela 103 konačne odluke u okviru jedinstvenog mehanizma. Europski odbor za zaštitu podataka namjerava objaviti sažetke na engleskom jeziku koje je pripremilo tajništvo Odbora. Informacije će se objaviti nakon što ih potvrdi predmetno vodeće nadzorno tijelo i u skladu s uvjetima njegova nacionalnog zakonodavstva.

Napomena urednicima:

Napominjemo da svi dokumenti doneseni tijekom plenarne sjednice Europskog odbora za zaštitu podataka podliježu potrebnim pravnim, jezičnim i oblikovnim provjerama te da će biti dostupni na mrežnom mjestu Odbora nakon tih provjera.

EDPB_Press Release_2020_08

08 May 2020

During its 26th plenary session, the EDPB adopted a letter in response to requests from MEPs Metsola and Halicki regarding the Polish presidential elections taking place via postal vote. Additionally, an exchange of information took place on the recent Hungarian government decrees in relation to the coronavirus during the state of emergency
 
In its response to the MEPs Metsola and Halicki, the EDPB indicates that it is aware that data of Polish citizens was sent from the national PESEL (personal identification) database to the Polish Post by one of the Polish ministries and acknowledges that this issue requires special attention.

The Board underlines that, according to the GDPR, personal data, such as names and addresses, and national identification numbers (such as the Polish PESEL ID), must be processed lawfully, fairly and in a transparent manner, for specified purposes only. Public authorities may disclose information on individuals included in electoral lists, but only when this is specifically authorised by Member State law. The EDPB underlined that the disclosure of personal data – from one entity to another – always requires a legal basis in accordance with EU data protection laws. As previously indicated in the EDPB statement on the use of personal data in political campaigns (2/2019), political parties and candidates - but also public authorities, particularly those responsible for public registers - must stand ready to demonstrate how they have complied with data protection principles. The EDPB also underlined that, where elections are conducted by the collection of postal votes, it is the responsibility of the state to ensure that specific safeguards are in place to maintain the secrecy and integrity of the personal data concerning political opinions.

EDPB Chair, Andrea Jelinek, added: “Elections form the cornerstone of every democratic society. That is why the EDPB has always dedicated special attention to the processing of personal data for election purposes. We encourage data controllers, especially public authorities, to lead by example and process personal data in a manner which is transparent and leaves no doubt regarding the legal basis for the processing operations, including disclosure of data.”

However, the EDPB stresses that enforcement of the GDPR lies with the national supervisory authorities. The EDPB is not a data protection supervisory authority in its own right and, as such, does not have the same competences, tasks and powers as the national supervisory authorities. In the first instance, the assessment of alleged GDPR infringements falls within the competence of the responsible and independent national supervisory authority. Nevertheless, the EDPB will continue to pay special attention to the developments of personal data processing in connection to democratic elections and remains ready to support all members of the Board, including the Polish Supervisory Authority, in such matters.

During the plenary, the Hungarian Supervisory Authority provided the Board with information on the legislative measures the Hungarian government has adopted in relation to the coronavirus during the state of emergency. The Board considers that further explanation is necessary and has thus requested that the Hungarian Supervisory Authority provides further information on the scope and the duration, as well as the Hungarian Supervisory Authority’s opinion on the necessity and proportionality of these measures. The Board will discuss this further during its plenary session next Tuesday.

The agenda of the 26th plenary is available here

Note to editors:
Please note that all documents adopted during the EDPB Plenary are subject to the necessary legal, linguistic and formatting checks and will be made available on the EDPB website once these have been completed.

EDPB_Press Release_2020_07

24 April 2020

During its 24th plenary session, the EDPB adopted three letters, reinforcing several elements from its earlier guidance on data protection in the context of fighting the COVID-19 outbreak.

In reply to a letter from the United States Mission to the European Union, the EDPB looks into transfers of health data for research purposes, enabling international cooperation for the development of a vaccine. The US Mission enquired into the possibility of relying on a derogation of Art. 49 GDPR to enable international flows.

The EDPB tackled this topic in detail in its recently adopted guidelines (03/2020) on the processing of health data for scientific research. In its letter, the EDPB reiterates that the GDPR allows for collaboration between EEA and non-EEA scientists in the search for vaccines and treatments against COVID-19, while simultaneously protecting fundamental data protection rights in the EEA.

When data are transferred outside of the EEA, solutions that guarantee the continuous protection of data subjects’ fundamental rights, such as adequacy decisions or appropriate safeguards (included in Article 46 GDPR) should be favoured, according to the EDPB.  

However, the EDPB considers that the fight against COVID-19 has been recognised by the EU and Member States as an important public interest, as it has caused an exceptional sanitary crisis of an unprecedented nature and scale. This may require urgent action in the field of scientific research, necessitating transfers of personal data to third countries or international organisations.
 
In the absence of an adequacy decision or appropriate safeguards, public authorities and private entities may also rely upon derogations included in Article 49 GDPR

Andrea Jelinek, the Chair of the EDPB, said: “The global scientific community is racing against the clock to develop a COVID-19 vaccine or treatment. The EDPB confirms that the GDPR offers tools giving the best guarantees for international transfers of health data and is flexible enough to offer faster temporary solutions in the face of the urgent medical situation.”

The EDPB also adopted a response to a request from MEPs Lucia Ďuriš Nicholsonová and Eugen Jurzyca.

The EDPB replies that data protection laws already take into account data processing operations necessary to contribute to fighting an epidemic, therefore - according to the EDPB - there is no reason to lift GDPR provisions, but to observe them. In addition, the EDPB refers to the guidelines on the issues of geolocation and other tracing tools, as well as the processing of health data for research purposes in the context of the COVID-19 outbreak.

Andrea Jelinek, Chair of the EDPB, added: “The GDPR is designed to be flexible. As a result, it can enable an efficient response to support the fight against the pandemic, while at the same time protecting fundamental human rights and freedoms. When the processing of personal data is necessary in the context of COVID-19, data protection is indispensable to build trust, to create the conditions for social acceptability of any possible solution and, therefore, to guarantee the effectiveness of these measures”.

The EDPB received two letters from Sophie In 't Veld MEP, raising a series of questions regarding the latest technologies that are being developed in order to fight the spread of COVID-19.

In its reply, the EDPB refers to its recently adopted guidelines (04/2020) on the use of location data and contact tracing apps, which highlight – among other elements - that such schemes should have a voluntary nature, use the least amount of data possible, and should not trace individual movements, but rather use proximity information of users.

The agenda of the 23rd plenary is available here

Note to editors:
Please note that all documents adopted during the EDPB Plenary are subject to the necessary legal, linguistic and formatting checks and will be made available on the EDPB website once these have been completed.

EDPB_Press Release_2020_06

21 April 2020

During its 23rd plenary session, the EDPB adopted guidelines on the processing of health data for research purposes in the context of the COVID-19 outbreak and guidelines on geolocation and other tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak.

The  guidelines on the processing of health data for research purposes in the context of the COVID-19 outbreak aim to shed light on the most urgent legal questions concerning the use of health data, such as the legal basis of processing, further processing of health data for the purpose of scientific research, the implementation of adequate safeguards and the exercise of data subject rights.

The guidelines state that the GDPR contains several provisions for the processing of health data for the purpose of scientific research, which also apply in the context of the COVID-19 pandemic, in particular relating to consent and to the respective national legislations. The GDPR foresees the possibility to process certain special categories of personal data, such as health data, where it is necessary for scientific research purposes.

In addition, the guidelines address legal questions concerning international data transfers involving health data for research purposes related to the fight against COVID-19, in particular in the absence of an adequacy decision or other appropriate safeguards.  

Andrea Jelinek, Chair of the EDPB, said: “Currently, great research efforts are being made in the fight against COVID-19. Researchers hope to produce results as quickly as possible. The GDPR does not stand in the way of scientific research, but enables the lawful processing of health data to support the purpose of finding a vaccine or treatment for COVID-19”.

The guidelines on geolocation and other tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak aim to clarify the conditions and principles for the proportionate use of location data and contact tracing tools, for two specific purposes:
1.    using location data to support the response to the pandemic by modelling the spread of the virus in order to assess the overall effectiveness of confinement measures;
2.    using contact tracing, which aims to notify individuals who may have been in close proximity to someone who is eventually confirmed as a carrier of the virus, in order to break the contamination chains as early as possible.

The guidelines emphasise that both the GDPR and the ePrivacy Directive contain specific provisions allowing for the use of anonymous or personal data to support public authorities and other actors at both national and EU level in their efforts to monitor and contain the spread of COVID-19. The general principles of effectiveness, necessity, and proportionality must guide any measures adopted by Member States or EU institutions that involve processing of personal data to fight COVID-19.

The EDPB stands by and underlines the position expressed in its letter to the European Commission (14 April) that the use of contact tracing apps should be voluntary and should not rely on tracing individual movements, but rather on proximity information regarding users.

Dr. Jelinek added: “Apps can never replace nurses and doctors. While data and technology can be important tools, we need to keep in mind that they have intrinsic limitations. Apps can only complement the effectiveness of public health measures and the dedication of healthcare workers that is necessary to fight COVID-19. At any rate, people should not have to choose between an efficient response to the crisis and the protection of fundamental rights.”

In addition, the EDPB adopted a guide for contact tracing apps as an annex to the guidelines. The purpose of this guide, which is non-exhaustive, is to provide general guidance to designers and implementers of contact tracing apps, underlining that any assessment must be carried out on a case-by-case basis.

Both sets of guidelines will exceptionally not be submitted for public consultation due to the urgency of the current situation and the necessity to have the guidelines readily available.

The agenda of the 23rd plenary is available here

Note to editors:
Please note that all documents adopted during the EDPB Plenary are subject to the necessary legal, linguistic and formatting checks and will be made available on the EDPB website once these have been completed.

EDPB_Press Release_2020_05

17 April 2020

On April 17th, the EDPB held its 22nd Plenary Session. For further information, please consult the agenda:

Agenda of Twenty-second Plenary

14 April 2020

Following a request for consultation from the European Commission, the European Data Protection Board adopted a letter concerning the European Commission's draft Guidance on apps supporting the fight against the COVID-19 pandemic. This Guidance on data protection and privacy implications complements the European Commission’s Recommendation on apps for contact tracing, published on 8 April and setting out the process towards a common EU toolbox for the use of technology and data to combat and exit from the COVID-19 crisis.
 
Andrea Jelinek, Chair of the EDPB, said: “The EDPB welcomes the Commission’s initiative to develop a pan-European and coordinated approach as this will help to ensure the same level of data protection for every European citizen, regardless of where he or she lives.”
 
In its letter, the EDPB specifically addresses the use of apps for the contact tracing and warning functionality, because this is where increased attention must be paid in order to minimise interferences with private life while still allowing data processing with the goal of preserving public health.
 
The EDPB considers that the development of the apps should be made in an accountable way, documenting with a data protection impact assessment all the implemented privacy by design and privacy by default mechanisms. In addition, the source code should be made publicly available for the widest possible scrutiny by the scientific community.
 
The EDPB strongly supports the Commission’s proposal for a voluntary adoption of such apps, a choice that should be made by individuals as a token of collective responsibility.
 
Finally, the EDPB underlined the need for the Board and its Members, in charge of advising and ensuring the correct application of the GDPR and the E-Privacy Directive, to be fully involved in the whole process of elaboration and implementation of these measures. The EDPB recalls that it intends to publish Guidelines in the upcoming days on geolocation and tracing tools in the context of the COVID-19 out-break.

The EDPB’s letter is available here: https://edpb.europa.eu/letters_en
 
The agenda of the 21th plenary session is available here: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/agenda/2020_en#agenda_490

EDPB_Press Release_2020_04

07 April 2020

During its 20th plenary session on April 7th, the European Data Protection Board assigned concrete mandates to its expert subgroups to develop guidance on several aspects of data processing in the fight against COVID-19. This follows the decision made on April 3rd during the EDPB's 19th plenary session.

1.    geolocation and other tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak – a mandate was given to the technology expert subgroup for leading this work;
2.    processing of health data for research purposes in the context of the COVID-19 outbreak – a mandate was given to the compliance, e-government and health expert subgroup for leading this work.

Considering the high priority of these 2 topics, the EDPB decided to postpone the guidance work on teleworking tools and practices in the context of the COVID-19 outbreak, for the time being.

Andrea Jelinek, Chair of the EDPB, said: “The EDPB will move swiftly to issue guidance on these topics within the shortest possible notice to help make sure that technology is used in a responsible way to support and hopefully win the battle against the corona pandemic. I strongly believe data protection and public health go hand in hand."

The agenda of the 20th plenary session is available here

EDPB_Press Release_2020_03

03 April 2020

The European Data Protection Board is speeding up its guidance work in response to the COVID-19 crisis. Its monthly plenary meetings are being replaced by weekly remote meetings with the Members of the Board.
 
Andrea Jelinek, Chair of the EDPB, said: "The Board will prioritise providing guidance on the following issues: use of location data and anonymisation of data; processing of health data for scientific and research purposes and the processing of data by technologies used to enable remote working. The EDPB will adopt a horizontal approach and plans to issue general guidance with regard to the appropriate legal bases and applicable legal principles."


The agenda of today's remote meeting is available here

EDPB_Press Release_statement_2020_03

23 March 2020

Following a decision by the EDPB Chair, the EDPB April Plenary Session has been cancelled due to safety concerns surrounding the outbreak of the Coronavirus (COVID-19). The EDPB hereby follows the example of other EU institutions, such as the European Parliament, which have restricted the number of large-scale meetings.

The April Plenary Session was scheduled to take place on 20 and 21 April. Earlier, the EDPB March Plenary was also cancelled for the same reasons. You can find an overview of upcoming EDPB Plenary Meetings here

20 March 2020

On March 19th, the European Data Protection Board adopted a formal statement on the processing of personal data in the context of the COVID-19 outbreak via written procedure. The full statement is available here

 

EDPB_Press Release_statement_2020_02

16 March 2020

Governments, public and private organisations throughout Europe are taking measures to contain and mitigate COVID-19. This can involve the processing of different types of personal data.  

Andrea Jelinek, Chair of the European Data Protection Board (EDPB), said: “Data protection rules (such as GDPR) do not hinder measures taken in the fight against the coronavirus pandemic. However, I would like to underline that, even in these exceptional times, the data controller must ensure the protection of the personal data of the data subjects. Therefore, a number of considerations should be taken into account to guarantee the lawful processing of personal data.”

The GDPR is a broad legislation and also provides for the rules to apply to the processing of personal data in a context such as the one relating to COVID-19. Indeed, the GDPR provides for the legal grounds to enable the employers and the competent public health authorities to process personal data in the context of epidemics, without the need to obtain the consent of the data subject. This applies for instance when the processing of personal data is necessary for the employers for reasons of public interest in the area of public health or to protect vital interests (Art. 6 and 9 of the GDPR) or to comply with another legal obligation.

For the processing of electronic communication data, such as mobile location data, additional rules apply. The national laws implementing the ePrivacy Directive provide for the principle that the location data can only be used by the operator when they are made anonymous, or with the consent of the individuals. The public authorities should first aim for the processing of location data in an anonymous way (i.e. processing data aggregated in a way that it cannot be reversed to personal data). This could enable to generate reports on the concentration of mobile devices at a certain location (“cartography”).  

When it is not possible to only process anonymous data, Art. 15 of the ePrivacy Directive enables the member states to introduce legislative measures pursuing national security and public security *. This emergency legislation is possible under the condition that it constitutes a necessary, appropriate and proportionate measure within a democratic society. If such measures are introduced, a Member State is obliged to put in place adequate safeguards, such as granting individuals the right to judicial remedy.

Update:

On March 19th, the European Data Protection Board adopted a formal statement on the processing of personal data in the context of the COVID-19 outbreak. The full statement is available below.

* In this context, it shall be noted that safeguarding public health may fall under the national and/or public security exception.

EDPB_Press Release_statement_2020_01

10 March 2020

Following a decision by the EDPB Chair, the EDPB March Plenary Session has been cancelled due to safety concerns surrounding the outbreak of the Coronavirus (COVID-19). The EDPB hereby follows the example of other EU institutions, such as the European Parliament, which have restricted the number of large-scale meetings.

The March Plenary Session was scheduled to take place on 19 and 20 March. You can find an overview of upcoming EDPB Plenary Meetings here

20 February 2020

On February 18th and 19th, the EEA Supervisory Authorities and the European Data Protection Supervisor, assembled in the European Data Protection Board, met for their eighteenth plenary session. During the plenary, a wide range of topics was discussed.
 
The EDPB and the individual EEA Supervisory Authorities (SAs) contributed to the evaluation and review of the GDPR as required by Art. 97 GDPR. The EDPB is of the opinion that the application of the GDPR in the first 20 months has been successful. Although the need for sufficient resources for all SAs is still a concern and some challenges remain, resulting, for example, from the patchwork of national procedures, the Board is convinced that the cooperation between SAs will result in a common data protection culture and consistent practice. The EDPB is examining possible solutions to overcome these challenges and to improve existing cooperation procedures. It also calls upon the European Commission to check if national procedures impact the effectiveness of the cooperation procedures and considers that, eventually, legislators may also have a role to play in ensuring further harmonisation. In its assessment, the EDPB also addresses issues such as international transfer tools, impact on SMEs, SA resources and development of new technologies. The EDPB concludes that it is premature to revise the GDPR at this point in time.

The EDPB adopted draft guidelines to provide further clarification regarding the application of Articles 46.2 (a) and 46.3 (b) of the GDPR. These articles address transfers of personal data from EEA public authorities or bodies to public bodies in third countries or to international organisations, where these transfers are not covered by an adequacy decision. The guidelines recommend which safeguards to implement in legally binding instruments (art. 46.2 (a)) or in administrative arrangements (Art. 46.3 (b)) to ensure that the level of protection of natural persons under the GDPR is met and not undermined. The guidelines will be submitted for public consultation.

Statement on privacy implications of mergers
Following the announcement of Google LLC’s intention to acquire Fitbit, the EDPB adopted a statement highlighting that the possible further combination and accumulation of sensitive personal data regarding people in Europe by a major tech company could entail a high level of risk to privacy and data protection. The EDPB reminds the parties to the proposed merger of their obligations under the GDPR and to conduct a full assessment of the data protection requirements and privacy implications of the merger in a transparent way. The Board urges the parties to mitigate possible risks to the rights to privacy and data protection before notifying the merger to the European Commission. The EDPB will consider any implications for the protection of personal data in the EEA and stands ready to contribute its advice to the EC if so requested.

Note to editors:
Please note that all documents adopted during the EDPB Plenary are subject to the necessary legal, linguistic and formatting checks and will be made available on the EDPB website once these have been completed.

EDPB_Press Release_2020_02

18 February 2020

On February 18th and 19th, the eighteenth plenary session of the European Data Protection Board is taking place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of Eighteenth Plenary

30 January 2020

On January 28th and 29th, the EEA Data Protection Authorities and the European Data Protection Supervisor, assembled in the European Data Protection Board, met for their seventeenth plenary session. During the plenary, a wide range of topics was discussed.
 
The EDPB adopted its opinions on the Accreditation Requirements for Codes of Conduct Monitoring Bodies submitted to the Board by the Belgian, Spanish and French supervisory authorities (SAs). These opinions aim to ensure consistency and the correct application of the criteria among EEA SAs.

The EDPB adopted draft Guidelines on Connected Vehicles. As vehicles become increasingly more connected, the amount of data generated about drivers and passengers by these connected vehicles is growing rapidly. The EDPB guidelines focus on the processing of personal data in relation to the non-professional use of connected vehicles by data subjects. More specifically, the guidelines deal with the personal data processed by the vehicle and the data communicated by the vehicle as a connected device. The guidelines will be submitted for public consultation.

The Board adopted the final version of the Guidelines on the processing of Personal Data through Video Devices following public consultation. The guidelines aim to clarify how the GDPR applies to the processing of personal data when using video devices and to ensure the consistent application of the GDPR in this regard. The guidelines cover both traditional video devices and smart video devices. The guidelines address, among others, the lawfulness of processing, including the processing of special categories of data, the applicability of the household exemption and the disclosure of footage to third parties. Following public consultation, several amendments were made.

The EDPB adopted its opinions on the draft accreditation requirements for Certification Bodies submitted to the Board by the UK and Luxembourg SAs. These are the first opinions on accreditation requirements for Certification Bodies adopted by the Board. They aim to establish a consistent and harmonised approach regarding the requirements which SAs and national accreditation bodies will apply when accrediting certification bodies. 

The EDPB adopted its opinion on the draft decision regarding the Fujikura Automotive Europe Group’s Controller Binding Corporate Rules (BCRs), submitted to the Board by the Spanish Supervisory Authority.

Letter on unfair algorithms
The EDPB adopted a letter in response to MEP Sophie in’t Veld’s request concerning the use of unfair algorithms. The letter provides an analysis of the challenges posed by the use of algorithms, an overview of the relevant GDPR provisions and existing guidelines addressing these issues, and describes the work already undertaken by SAs.

Letter to the Council of Europe on the Cybercrime Convention
Following the Board’s contribution to the consultation process on the negotiation of a second additional protocol to the Council of Europe Convention on Cybercrime (Budapest Convention), several EDPB Members actively participated in the Council of Europe Cybercrime Committee’s (T-CY) Octopus Conference. The Board adopted a follow-up letter to the conference, stressing the need to integrate strong data protection safeguards into the future Additional Protocol to the Convention and to ensure its consistency with Convention 108, as well as with the EU Treaties and Charter of Fundamental Rights.

Note to editors:
Please note that all documents adopted during the EDPB Plenary are subject to the necessary legal, linguistic and formatting checks and will be made available on the EDPB website once these have been completed.

EDPB_Press Release_2020_01

28 January 2020

On January 28th and 29th, the seventeenth plenary session of the European Data Protection Board is taking place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of Seventeenth Plenary