Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Twentieth Plenary Session: adopted documents