Európsky výbor pre ochranu údajov

Európsky výbor pre ochranu údajov – 31. plenárna schôdza: zriadenie pracovnej skupiny pre TikTok, odpoveď poslancom EP o využívaní aplikácie Clearview AI orgánmi presadzovania práva, odpoveď poradnej skupine agentúry ENISA, odpoveď na otvorený list NYOB

Wednesday, 10 June, 2020
EDPB

Brusel 10. júna – Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) počas svojej 31. plenárnej schôdze rozhodol o zriadení pracovnej skupiny, ktorej úlohou bude koordinovať prijímanie prípadných opatrení a získať ucelenejší prehľad o spracúvaní údajov z aplikácie TikTok a ich praktickom využívaní na území EÚ a schválil znenie listu, ktorý sa týka používania aplikácie Clearview AI orgánmi presadzovania práva. Okrem toho EDPB schválil znenie odpovede pre poradnú skupinu agentúry ENISA a znenie listu, ktorým reaguje na otvorený list NYOB.

EDPB oznámil svoje rozhodnutie o zriadení pracovnej skupiny, ktorej úlohou bude koordinovať prijímanie prípadných opatrení a získať ucelenejší prehľad o spracúvaní údajov z aplikácie TikTok a ich praktickom využívaní na území EÚ.

V odpovedi na žiadosť poslanca EP Körnera týkajúcu sa aplikácie TikTok, EDPB uviedol, že už vydal usmernenia a odporúčania. Musia ich zohľadniť všetci prevádzkovatelia, na ktorých spracovateľské činnosti sa vzťahuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov, najmä pokiaľ ide o prenos osobných údajov do tretích krajín, osobitné vecné a procesné podmienky na prístup k osobným údajom zo strany verejných orgánov alebo uplatňovanie územnej pôsobnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov, predovšetkým v prípade spracúvania údajov o maloletých. EDPB pripomenul, že všeobecné nariadenie o ochrane údajov sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom, aj keď nemá sídlo v Únii, ak sa spracovateľské činnosti týkajú ponúkania tovarov alebo služieb dotknutým osobám v Únii.

Výbor vo svojej odpovedi poslancom EP ohľadne aplikácie Clearview AI vyjadril obavy v spojitosti s určitým vývojom v oblasti technológií rozpoznávania tváre. EDPB pripomína, že podľa smernice (EÚ) 2016/680 o presadzovaní práva v oblasti ochrany údajov sa biometrické údaje môžu spracúvať na účely individuálnej identifikácie fyzickej osoby iba v súlade s prísnymi podmienkami stanovenými v článkoch 8 a 10 tejto smernice.

EDBP pochybuje, že existujú nejaké právne predpisy EÚ alebo členského štátu, ktoré poskytujú právny základ na využívanie takej služby, akú ponúka aplikácia Clearview AI. V súčasnej situácii a bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek budúce alebo prebiehajúce vyšetrovanie, teda nie je možné s určitosťou zistiť, či je takého využitie orgánmi presadzovania práva EÚ zákonné.

Bez toho, aby bola dotknutá podrobnejšia analýza na základe poskytnutých dodatočných údajov, je preto EDPB toho názoru, že využívanie služby akou je aplikácia Clearview AI orgánmi presadzovania práva v Európskej únii by v súčasnej situácii zrejme nebolo v súlade s režimom EÚ na ochranu údajov.

Na záver sa Výbor odvoláva na svoje usmernenia o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových zariadení a oznamuje, že sa chystá venovať problematike využívania technológií rozpoznávania tváre orgánmi presadzovania práva.

V odpovedi na list Agentúry Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA), v ktorom žiadala, aby EDBP vymenoval zástupcu v poradnej skupine agentúry ENISA, Výbor vymenoval na tento post ako svojho predstaviteľa Gwendala Le Granda, zástupcu generálneho tajomníka CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés). Poradná skupina pomáha výkonnému riaditeľovi ENISA pri vypracúvaní ročného pracovného programu a zabezpečovaní komunikácie s príslušnými zainteresovanými stranami.

EDPB schválil znenie odpovede na otvorený list NOYB, ktorý sa týkal spolupráce medzi dozornými orgánmi, ako aj postupov konzistentnosti. V tomto liste Výbor uvádza, že neprestáva vyvíjať úsilie v záujme zlepšenia spolupráce medzi dozornými orgánmi a zlepšenia postupov konzistentnosti. Výbor si je vedomý toho, že v niektorých aspektoch je potrebné dosiahnuť zlepšenie, napr. pokiaľ ide o rozdiely vo vnútroštátnych právnych predpisoch upravujúcich správne konanie a v praxi, ako aj čas a zdroje potrebné na vyriešenie cezhraničných záležitostí. Výbor zopakoval, že je odhodlaný nájsť riešenia, pokiaľ spadajú do jeho oblasti pôsobnosti.

Poznámky pre redaktorov:
Pripomíname, že všetky dokumenty schválené počas plenárnej schôdze EDPB sú podrobené potrebným právnym a jazykovým kontrolám, ako aj kontrole v oblasti formátovania a po ich ukončení budú sprístupnené na webovom sídle EDPB.

EDPB_Press Release_2020_10