Europejska Rada Ochrony Danych – 31. sesja plenarna: ustanowienie grupy zadaniowej ds. aplikacji TikTok, odpowiedź udzielona posłom do Parlamentu Europejskiego w sprawie wykorzystania Clearview AI przez organy ścigania, odpowiedź udzielona Grupie Doradcze

10 June 2020

Bruksela, 10 czerwca – podczas 31. sesji plenarnej EROD postanowiła utworzyć grupę zadaniową w celu koordynowania potencjalnych działań oraz uzyskania bardziej kompleksowego przeglądu przetwarzania danych i praktyk związanych z aplikacją TikTok w całej UE, a także przyjęła pismo dotyczące wykorzystania Clearview AI przez organy ścigania. Ponadto EROD przyjęła odpowiedź dla Grupy Doradczej ENISA oraz pismo w odpowiedzi na list otwarty NOYB.

EROD ogłosiła swoją decyzję o ustanowieniu grupy zadaniowej w celu koordynowania potencjalnych działań oraz uzyskania bardziej kompleksowego oglądu procesów i praktyk związanych z aplikacją TikTok w całej UE.

W odpowiedzi na zapytanie posła do Parlamentu Europejskiego Moritza Körnera dotyczące aplikacji TikTok EROD wskazuje, że wydała już wytyczne i zalecenia, które powinny być uwzględniane przez wszystkich administratorów danych przy przetwarzaniu podlegającym RODO, zwłaszcza jeśli chodzi o przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, merytoryczne i proceduralne warunki dostępu organów publicznych do danych osobowych oraz terytorialny zakres stosowania RODO, w szczególności w odniesieniu do przetwarzania danych osób nieletnich. EROD przypomina, że RODO ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez administratorów danych, nawet niemających jednostki organizacyjnej w UE, jeżeli czynności przetwarzania wiążą się z oferowaniem towarów lub usług osobom, których dane dotyczą, w Unii.

W odpowiedzi skierowanej do posłów do Parlamentu Europejskiego dotyczącej Clearview AI EROD wyraziła obawy dotyczące niektórych zmian zachodzących w technologiach rozpoznawania twarzy. EROD przypomina, że na mocy dyrektywy policyjnej (UE) 2016/680 organy ścigania mogą przetwarzać dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej wyłącznie z zachowaniem rygorystycznych warunków określonych w art. 8 i 10 tej dyrektywy.

EROD ma wątpliwości, czy prawo Unii lub państwa członkowskiego stanowi podstawę prawną dla korzystania z takiej usługi, jak usługa oferowana przez Clearview AI. W związku z tym, w obecnej formie i bez uszczerbku dla jakichkolwiek przyszłych lub toczących się dochodzeń, nie można ustalić zgodności z prawem takiego wykorzystania przez organy ścigania UE.

Bez uszczerbku dla dalszej analizy na podstawie dodatkowych przedstawionych elementów EROD uważa zatem, że wykorzystanie przez organy ścigania takich usług, jak Clearview AI w Unii Europejskiej prawdopodobnie nie byłoby, w obecnej formie, zgodne z unijnym systemem ochrony danych.

Ponadto EROD odsyła do swoich wytycznych dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą urządzeń wideo i zapowiada, że wkrótce rozpocznie prace nad wykorzystaniem technologii rozpoznawania twarzy przez organy ścigania.

W odpowiedzi na pismo Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) z prośbą, aby EROD wyznaczyła przedstawiciela do grupy doradczej ENISA, Rada powołała na tę funkcję Gwendala Le Grand, Zastępcę Sekretarza Generalnego CNIL. Grupa doradcza pomaga Dyrektorowi Wykonawczemu ENISA w opracowywaniu rocznego programu prac oraz zapewnieniu komunikacji z właściwymi zainteresowanymi stronami.

EROD przyjęła odpowiedź na list otwarty NOYB dotyczący współpracy między organami nadzorczymi oraz procedur spójności. W swoim piśmie Rada wskazuje, że stale dąży do poprawy współpracy między organami nadzorczymi oraz do poprawy procedur spójności. Rada ma świadomość, że niektóre kwestie wymagają poprawy – na przykład różnice w krajowych administracyjnych przepisach i praktykach procesowych, a także czas i zasoby konieczne do rozwiązywania spraw transgranicznych. Rada powtarza, że zależy jej na znajdowaniu rozwiązań mieszczących się w zakres jej kompetencji.

Uwaga dla redaktorów:
Wszystkie dokumenty przyjęte na sesji plenarnej EROD podlegają niezbędnym kontrolom pod względem prawnym, językowym i pod względem formatowania oraz zostaną udostępnione na stronie internetowej EROD po ich zakończeniu.

EDPB_Press Release_2020_10