Eiropas Datu aizsardzības kolēģija — 31. plenārsēde: TikTok darba grupas izveide, atbilde Eiropas Parlamenta deputātiem par to, kā tiesībaizsardzības iestādes izmanto Clearview AI, atbilde ENISA Padomdevēju grupai, atbilde uz NYOB atklāto vēstuli

10 June 2020

Brisele, 10. jūnijs. Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 31. plenārsēdē tika nolemts izveidot darba grupu, lai koordinētu iespējamās darbības un iegūtu vispusīgāku pārskatu par TikTok veikto apstrādi un praksi visā ES, un pieņēma vēstuli par to, kā tiesībaizsardzības iestādes izmanto Clearview AI. Turklāt EDAK pieņēma atbildi ENISA Padomdevēju grupai un vēstuli, atbildot uz NOYB atklāto vēstuli.

EDAK paziņoja par savu lēmumu izveidot darba grupu, lai koordinētu iespējamās darbības un iegūtu visaptverošāku pārskatu par TikTok veikto apstrādi un praksi visā ES.

Atbildot uz EP deputāta Körner pieprasījumu attiecībā uz TikTok, EDAK norāda, ka tā jau ir izdevusi pamatnostādnes un ieteikumus, kas ir jāņem vērā visiem datu pārziņiem, uz kuru veikto datu apstrādi attiecas VDAR, jo īpaši attiecībā uz persondatu nosūtīšanu uz trešām valstīm, materiālajiem un procesuālajiem nosacījumiem attiecībā uz valsts iestāžu piekļuvi personas datiem vai VDAR teritoriālās darbības jomas piemērošanu, jo īpaši attiecībā uz nepilngadīgo datu apstrādi. EDAK atgādina, ka VDAR attiecas uz persondatu apstrādi, ko veic pārzinis, pat ja tas neatrodas Savienībā, ja apstrādes darbības ir saistītas ar preču vai pakalpojumu piedāvāšanu datu subjektiem Savienībā.

Atbildot Eiropas Parlamenta deputātiem par Clearview AI, EDAK pauda bažas par dažām izmaiņām sejas atpazīšanas tehnoloģijās. EDAK atgādina, ka saskaņā ar Tiesībaizsardzības direktīvu (ES) 2016/680 tiesībaizsardzības iestādes var apstrādāt biometriskos datus nolūkā veikt fiziskas personas unikālu identifikāciju tikai saskaņā ar direktīvas 8. un 10. panta stingrajiem nosacījumiem.

EDAK šaubās, vai kāds no Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem nodrošina juridisko pamatu tāda pakalpojuma izmantošanai, kādu piedāvā Clearview AI. Tāpēc pašreizējā redakcijā un neskarot jebkādu turpmāku vai jau notiekošu izmeklēšanu nav iespējams pārliecināties par ES tiesībaizsardzības iestāžu veiktās pakalpojuma izmantošanas likumību.

Tāpēc, neskarot turpmāku analīzi, kuras pamatā ir sniegtie papildu elementi, EDAK uzskata, ka tāda pakalpojuma kā Clearview AI izmantošana, ko veic tiesībaizsardzības iestādes Eiropas Savienībā, pašreizējā redakcijā, visticamāk, neatbilstu ES datu aizsardzības režīmam.

Visbeidzot, EDAK atsaucas uz savām pamatnostādnēm par persondatu apstrādi, izmantojot videoierīces, un paziņo par gaidāmo darbu saistībā ar sejas atpazīšanas tehnoloģiju izmantošanu tiesībaizsardzības iestādēs.

Atbildot uz Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūras (ENISA) vēstuli ar lūgumu EDAK iecelt pārstāvi ENISA padomdevēju grupā, kolēģija par pārstāvi iecēla CNIL ģenerālsekretāra vietnieku Gwendal Le Grand. Padomdevēja grupa palīdz ENISA izpilddirektoram izstrādāt gada darba programmu un nodrošināt saziņu ar attiecīgajām ieinteresētajām personām.

EDAK pieņēma atbildi uz NOYB atklāto vēstuli par uzraudzības iestāžu sadarbību un konsekvences procedūrām. Savā vēstulē kolēģija norāda, ka tā pastāvīgi strādā, lai uzlabotu sadarbību starp uzraudzības iestādēm un konsekvences procedūrām. Kolēģija apzinās, ka ir jautājumi, kas jāuzlabo, piemēram, atšķirības valstu administratīvajos procesuālajos tiesību aktos un praksē, kā arī laiks un resursi, kas vajadzīgi, lai atrisinātu pārrobežu lietas. Kolēģija atkārtoti uzsver, ka tā ir apņēmusies rast risinājumus, ja tie ir tās kompetencē.

Piezīme redaktoriem
Lūdzam ņemt vērā, ka visiem EDAK plenārsēdē pieņemtajiem dokumentiem tiek veiktas nepieciešamās juridiskās, lingvistiskās un formatēšanas pārbaudes un tie būs pieejami EDAK tīmekļa vietnē pēc minēto pārbaužu pabeigšanas.

EDPB_Press Release_2020_10