Europos duomenų apsaugos valdybos (EDAV) trisdešimt pirmoji plenarinė sesija. Darbo grupės dėl mobiliosios programėlės „TikTok“ sudarymas, atsakymas EP nariams dėl „Clearview AI“ priemonės naudojimo teisėsaugos institucijose, atsakymas ENISA patariamajai

10 June 2020

Briuselis, birželio 10 d. – Per savo 31-ąją sesiją EDAV nusprendė sudaryti darbo grupę, kuri koordinuotų galimus veiksmus ir susidarytų išsamesnį vaizdą apie mobiliojoje programėlėje „TikTok“ tvarkomus duomenis ir ES taikomą praktiką, ir parengė raštą dėl „Clearview AI“ priemonės naudojimo teisėsaugos institucijose. Be to, EDAV parengė atsakymą ENISA patariamajai grupei ir raštą, kuriuo atsakoma į nevyriausybinės organizacijos NOYB atvirą laišką.

EDAV paskelbė savo sprendimą sudaryti darbo grupę, kuri koordinuotų galimus veiksmus ir susidarytų išsamesnį vaizdą apie mobiliojoje programėlėje „TikTok“ tvarkomus duomenis ir ES taikomą praktiką.

Atsakydama į EP nario M. Körnerio prašymą dėl mobiliosios programėlės „TikTok“, EDAV nurodo, kad jau priėmė gaires ir rekomendacijas, į kurias turėtų atsižvelgti visi duomenų valdytojai, kurių duomenų tvarkymui taikomas BDAR, ypač kai kalbama apie asmens duomenų perdavimą trečiosioms šalims, esmines ir procedūrines leidimo valdžios institucijoms susipažinti su asmens duomenimis sąlygas arba BDAR teritorinę taikymo sritį, visų pirma tvarkant nepilnamečių duomenis. EDAV primena, kad BDAR taikomas duomenų valdytojo atliekamam asmens duomenų tvarkymui net jeigu jis nėra įsisteigęs Sąjungoje, kai duomenų tvarkymo veikla yra susijusi su prekių arba paslaugų teikimu Sąjungos duomenų subjektams.

Atsakydama EP nariams dėl „Clearview AI“ priemonės, EDAV taip pat išreiškė savo susirūpinimą dėl tam tikrų veido atpažinimo technologijų pokyčių. EDAV primena, kad pagal Teisėsaugos direktyvą (ES) 2016/680 teisėsaugos institucijos gali tvarkyti biometrinius duomenis siekdamos tik vienareikšmiškai nustatyti fizinio asmens tapatybę ir laikydamosi direktyvos 8 ir 10 straipsniuose nustatytų griežtų sąlygų.

EDAV abejoja, ar kuriame nors Sąjungos arba valstybės narėse teisės akte numatytas paslaugos, kurią, pavyzdžiui, suteikia „Clearview AI“ priemonė, naudojimo teisinis pagrindas. Todėl, atsižvelgiant į dabartines aplinkybes ir nedarant poveikio bet kokiam būsimam arba vykdomam tyrimui, tokio naudojimo ES teisėsaugos institucijose teisėtumo negalima įvertinti.

Todėl EDAV, nedarydama poveikio tolesnei papildoma informacija grindžiamai analizei, mano, kad tokios paslaugos, kuri, pavyzdžiui, suteikiama taikant priemonę „Clearview AI“, naudojimas Europos Sąjungos teisėsaugos institucijose, atsižvelgiant į dabartines aplinkybes, tikėtina, negalėtų būti suderinamas su ES duomenų apsaugos sistema.

Galiausiai EDAV pateikia nuorodas į savo gaires dėl asmens duomenų tvarkymo naudojant vaizdo prietaisus ir praneša apie būsimą darbą dėl veido atpažinimo technologijų naudojimo teisėsaugos institucijose.

Reaguodama į Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros (ENISA) raštą, kuriuo EDAV prašoma paskirti atstovą į ENISA patariamąją grupę, EDAV atstovu paskyrė Nacionalinės informatikos ir laisvių komisijos generalinio sekretoriaus pavaduotoją Gwendalą Le Grandą. Patariamoji grupė padeda ENISA vykdomajam direktoriui parengti metinę darbo programą ir užtikrina komunikaciją su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis.

EDAV parengė atsakymą į nevyriausybinės organizacijos NOYB laišką dėl priežiūros institucijų bendradarbiavimo ir nuoseklumo užtikrinimo mechanizmo. Šiame rašte EDAV nurodo, kad ji nuolat dirba siekdama gerinti priežiūros institucijų bendradarbiavimą ir nuoseklumo užtikrinimo procedūras. EDAV žino, kad tam tikrose srityse reikia atlikti patobulinimus, pavyzdžiui, panaikinti nacionalinių administracinių procedūrinių teisės aktų ir praktikos skirtumus, ir kad tarpvalstybinėms byloms išspręsti reikia laiko ir išteklių. EDAV pakartoja savo įsipareigojimą ieškoti sprendimo būdų jos kompetencijai priklausančiose srityse.

Pastaba redaktoriams
Primename, kad visus Europos duomenų apsaugos valdybos plenariniame posėdyje patvirtintus dokumentus turi patikrinti teisininkai, kalbininkai ir formatavimo specialistai. Europos duomenų apsaugos valdybos interneto svetainėje jie bus paskelbti užbaigus šias patikras.

EDPB_Press Release_2020_10