Euroopan tietosuojaneuvoston 31. täysistunto: TikTok-työryhmän perustaminen, vastaus Euroopan parlamentin jäsenille lainvalvontaviranomaisten Clearview AI:n käytöstä, vastaus ENISAn neuvoa-antavalle ryhmälle, vastaus NOYB:n avoimeen kirjeeseen

10 June 2020

Bryssel, 10. kesäkuuta – Euroopan tietosuojaneuvosto päätti 31. täysistunnossaan perustaa työryhmän, jonka tehtävänä on koordinoida mahdollisia toimia ja saada kattava yleiskuva TikTokin tietojen käsittelystä ja sen käytännöistä EU:ssa, ja hyväksyi kirjeen koskien lainvalvontaviranomaisten Clearview AI:n käyttöä. Lisäksi Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi vastauksen ENISAn neuvoa-antavalle ryhmälle sekä kirjeen vastauksena NOYB:n avoimeen kirjeeseen.

Euroopan tietosuojaneuvosto ilmoitti päätöksestään perustaa työryhmä koordinoimaan mahdollisia toimia ja luomaan kattavamman yleiskuvan TikTokin tietojen käsittelystä ja sen käytännöistä eri puolilla EU:ta.

Vastauksena parlamentin jäsen Körnerin TikTokia koskevaan pyyntöön tietosuojaneuvosto toteaa, että se on jo antanut ohjeita ja suosituksia, jotka kaikkien yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisalaan kuuluvien rekisterinpitäjien olisi otettava huomioon, erityisesti kun on kyse henkilötietojen siirtämisestä kolmansiin maihin, viranomaisten henkilötietoihin pääsyä koskevista aineellisista ja menettelyllisistä edellytyksistä tai yleisen tietosuoja-asetuksen alueellisen soveltamisalan soveltamisesta, ja erityisesti silloin kun on kyse alaikäisten tietojen käsittelystä. Tietosuojaneuvosto muistuttaa, että yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan rekisterinpitäjän suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn, vaikka rekisterinpitäjä ei olisi sijoittautunut EU:hun, jos käsittely liittyy tavaroiden tai palvelujen tarjoamiseen rekisteröidyille EU:ssa.

Vastauksessaan Euroopan parlamentin jäsenille Clearview AI:n osalta Euroopan tietosuojaneuvosto ilmaisi huolensa tietyistä kasvontunnistusteknologian kehityssuuntauksista. Euroopan tietosuojaneuvosto muistuttaa, että lainvalvontaviranomaiset voivat lainvalvontadirektiivin (EU) 2016/680 nojalla käsitellä biometrisiä tietoja luonnollisen henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten ainoastaan direktiivin 8 ja 10 artiklassa säädettyjen tiukkojen edellytysten mukaisesti.

Euroopan tietosuojaneuvosto suhtautuu epäillen siihen, että EU:n tai jonkin sen jäsenvaltion lainsäädäntö tarjoaisi oikeusperustan Clearview AI:n tarjoaman palvelun kaltaisen palvelun käyttämiselle. Näin ollen tällaisen käytön laillisuutta unionin lainvalvontaviranomaisilla ei voida nykyisessä muodossaan varmistaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollista tulevaa tai vireillä olevaa tutkintaa.

Euroopan tietosuojaneuvosto katsoo näin ollen, että Clearview AI:n kaltaisen palvelun käyttö Euroopan unionin lainvalvontaviranomaisten toiminnassa ei nykyisellään todennäköisesti olisi johdonmukaista EU:n tietosuojajärjestelmän kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toimitettujen lisätietojen pohjalta tehtävää lisäanalyysia.

Lopuksi Euroopan tietosuojaneuvosto viittaa ohjeisiinsa, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä videolaitteiden avulla, ja ilmoittaa tulevista toimista, jotka koskevat lainvalvontaviranomaisten kasvojentunnistusteknologian käyttöä.

Vastauksena Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston (ENISA) kirjeeseen, jossa pyydettiin Euroopan tietosuojaneuvostoa nimeämään edustaja ENISAn neuvoa-antavaan ryhmään, johtokunta nimitti edustajakseen CNIL:n apulaispääsihteerin Gwendal Le Grandin. Neuvoa-antava ryhmä avustaa ENISAn pääjohtajaa vuotuisen työohjelman laatimisessa ja viestinnän varmistamisessa asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa.

Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi vastauksen NOYB:n avoimeen kirjeeseen, joka koski valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä ja yhdenmukaisuusmenettelyjä. Tietosuojaneuvosto toteaa kirjeessään työskentelevänsä jatkuvasti valvontaviranomaisten yhteistyön ja yhdenmukaisuusmenettelyjen parantamiseksi. Tietosuojaneuvosto on tietoinen parannuksia kaipaavista seikoista, kuten kansallisten hallintomenettelylakien ja -käytäntöjen eroista sekä rajatylittävien tapausten ratkaisemiseen tarvittavasta ajasta ja resursseista. Neuvosto toistaa olevansa sitoutunut etsimään ratkaisuja siltä osin, kuin ne kuuluvat sen toimivaltaan.

Tietoa toimittajille
Huomautus: Kaikille Euroopan tietosuojaneuvoston täysistunnossa hyväksytyille asiakirjoille tehdään tarvittavat oikeudelliset, kielelliset ja muotoilua koskevat tarkastukset, minkä jälkeen ne asetetaan saataville Euroopan tietosuojaneuvoston verkkosivustolle.

EDPB_Press Release_2020_10