Euroopa Andmekaitsenõukogu – 31. täiskogu istung: TikToki töörühma moodustamine, vastus Euroopa Parlamendi liikmetele teenuse Clearview AI kasutamise kohta õiguskaitseasutuste poolt, vastus ENISA nõuanderühmale, vastus NOYBi avalikule kirjale

10 June 2020

Brüssel, 10. juuni – 31. täiskogul otsustas Euroopa Andmekaitsenõukogu moodustada töörühma, et koordineerida võimalikke meetmeid ja saada terviklikum ülevaade TikToki töötlemisest ja tavadest kogu ELis, ning võttis vastu kirja seoses teenuse Clearview AI kasutamisega õiguskaitseasutuste poolt. Lisaks võttis Euroopa Andmekaitsenõukogu vastu vastuse ENISA nõuanderühmale ja kirja vastuseks NOYBi avalikule kirjale.

Euroopa Andmekaitsenõukogu teatas oma otsusest moodustada töörühm, et koordineerida võimalikke meetmeid ja saada terviklikum ülevaade TikToki töötlemisest ja tavadest kogu ELis.

Vastuseks Euroopa Parlamendi liikme Körneri taotlusele seoses TikTokiga märgib Euroopa Andmekaitsenõukogu, et ta on juba välja andnud suunised ja soovitused, mida peaksid arvestama kõik vastutavad töötlejad, kelle andmetöötluse suhtes kohaldatakse isikuandmete kaitse üldmäärust, eelkõige seoses isikuandmete edastamisega kolmandatesse riikidesse, sisuliste ja menetluslike tingimustega riigiasutuste juurdepääsuks isikuandmetele või isikuandmete kaitse üldmääruse territoriaalse kohaldamisala kohaldamisega, eelkõige seoses alaealiste isikute andmete töötlemisega. Euroopa Andmekaitsenõukogu tuletab meelde, et isikuandmete kaitse üldmäärust kohaldatakse isikuandmete töötlemise suhtes vastutava töötleja poolt, isegi kui tema asukoht ei ole Euroopa Liidus, kuid töötlemistoimingud on seotud kaupade või teenuste pakkumisega Euroopa Liidu andmesubjektidele.

Vastuses Euroopa Parlamendi liikmetele seoses teenusega Clearview AI jagas Euroopa andmekaitsenõukogu aspekte, mida pidas probleemseks seoses näotuvastustehnoloogiate teatud arengutega. Euroopa Andmekaitsenõukogu tuletab meelde, et õiguskaitsedirektiivi (EL) 2016/680 kohaselt võivad õiguskaitseasutused töödelda biomeetrilisi andmeid füüsilise isiku kordumatu tuvastamise eesmärgil üksnes kooskõlas direktiivi artiklites 8 ja 10 sätestatud rangete tingimustega.

Euroopa Andmekaitsenõukogu kahtleb, kas üheski Euroopa Liidu või liikmesriigi õigusaktis on sätestatud õiguslik alus sellise teenuse kasutamiseks, nagu on Clearview AI pakutav teenus. Seetõttu ei ole praeguse seisuga ja ilma, et see piiraks mis tahes tulevast või toimuvat uurimist, võimalik tagada, et selline kasutamine ELi õiguskaitseasutuste poolt on õiguspärane.

Ilma et see piiraks esitatud lisaelementidel põhinevat täiendavat analüüsi, on Euroopa Andmekaitsenõukogu seetõttu arvamusel, et sellise teenuse nagu Clearview AI kasutamine Euroopa Liidu õiguskaitseasutuste poolt ei oleks selle praegusel kujul tõenäoliselt kooskõlas ELi andmekaitsekorraga.

Euroopa Andmekaitsenõukogu viitab ka oma suunistele, mis käsitlevad isikuandmete töötlemist videoseadmete abil, ning teatab tulevasest tegevusest, mida õiguskaitseasutused teevad näotuvastustehnoloogia kasutamisel.

Vastuseks Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti (ENISA) kirjale, milles taotleti, et Euroopa Andmekaitsenõukogu nimetaks esindaja ENISA nõuanderühma, nimetas andmekaitsenõukogu esindajaks CNILi asepeasekretäri Gwendal Le Grandi. Nõuanderühm abistab ENISA tegevdirektorit aasta tööprogrammi koostamisel ja asjaomaste sidusrühmadega suhtlemise tagamisel.

Euroopa Andmekaitsenõukogu võttis vastu vastuse NOYBi avalikule kirjale, mis käsitles järelevalveasutuste koostööd ja järjepidevusmenetlusi. Oma kirjas märgib andmekaitsenõukogu, et on pidevalt tegelenud järelevalveasutuste koostöö ja järjepidevusmenetluste täiustamisega. Andmekaitsenõukogu on teadlik, et esineb täiustamist vajavaid probleeme, näiteks riiklike haldusmenetlusõiguste ja tavade erinevused ning piiriüleste juhtumite lahendamiseks vajaminev aeg ja ressursid. Andmekaitsenõukogu kordab taas, et kohustub leidma lahendused, kui need on tema pädevuses.

Märkus toimetajatele.
NB! Kõigi Euroopa Andmekaitsenõukogu täiskogu istungil vastuvõetud dokumentide suhtes kohaldatakse vajalikke õiguslikke, keelelisi ja vorminduskontrolle ning need avaldatakse pärast valmimist Euroopa Andmekaitsenõukogu veebilehel.

EDPB_Press Release_2020_10